TEESAALOONIIKI 1 1

1Man Pɔɔl nì Siilaasi nì Tiimootee di ŋmàn̄ takalda nee kí tīī nimbi Kriisitoo nikitil din bí Teesaalooniiki ki sá ti-Baa Unimbɔti nì ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo yabee. Unimbɔti ń ŋá-ni tiŋan kí tīī-ni ŋgbansɔŋfi. 2Ti pàkà Unimbɔti ní baabadal ni-kɔkɔ pu, ní ti-wimmeem poonee ti téetí ki mèé ni-pu múlmul. 3Ti-wimmeem poon ti-Baa Unimbɔti nimiinee ti téetí atuun ŋin ni ŋáań ni-fookiiu nì ni-neendi puee nì ni-mákal din ni cáá ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo puee nín pɔ̄ɔ̄ miŋyee. 4Nnabiyaamu, ti nyí yii Unimbɔti néeń-ni ní ki lútì-ni ní nīn sá u-yab. 5Kun puee tibɔmɔntiil tin ti sòon̄ nì nee kaa sá nì kinyɔkɔn ŋmaniŋma, ama ti nìn sòon̄ nì Unimbɔti pɔŋŋu nì u-Fām tūtuntam ki tɔ́kɔ́ ibaamɔn pu páaa ní. Ni nyí ti-pu ti nín nìn dɔ́miń ki bí ni-kansikin nì mbimbim min kí tūtuǹ-nee. 6Ni nín fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti bɔti ki kíí nì falaabi tikpil poon nì dipɔɔpindi din Unimbɔti Fām tììyee puee ni kpántì bin fɔ̃ɔ̃ timbi nì ti-Dindaan didandee dee. 7Min ni ŋá nee dàkà Maseeduaan nì Akaayi yab bin fɔ̃ɔ̃ ki kííyee mun ń fɔ̃ɔ̃ míǹ dee. 8Kun puee nimbi cee ní ti-Dindaan bɔti gbītì, ki bàn̄ Maseeduaan nì Akaayi yab cee. Kaa sá bíǹ baba, ajan ŋin kɔkɔ kíǹee yab mun gbìl̄ ni nín fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ki kíí miŋyee, an kaa ti bàlfī yii timbi ń māafì-bi gba. 9Báà ŋma máafí ti nín dɔ́miń ni-cee ni fɔ̃ɔ̃-ti pu, ki fá ni-waaŋi ki kíǹ ki nɔ́ɔ́ ibaamɔn Nimbɔtiu un bí dimaŋfalinee, 10nì ni nín kā ki cí u-Jipɔɔn Yeesu un u fīkitì ditaŋkpiilin, u dàá nyānní yilpu kí fīī-ti kí nyāntí Unimbɔti ŋuul din bí ki dòońee poonee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\