TEESAALOONIIKI 1 2

1Nnabiyaamu, kii nimbi ni-ba nín péēnyí puee, kaa sá yii ti dɔ́miń ni-dumpu fam. 2Ni nyí yii bi sāaǹ-ti ki sīī-ti Fiiliipi tiŋkin ní ti nín bāań ni-cee Teesaalooniiki. Ama ní Unimbɔti tīī-ti kunyannyaau tí sòoǹ-ni u-bɔmɔntiiti nì dikɔndi poon. 3Ti-bɔti tin ti sòoǹee kaa sá tinyimɔmbɔti, kaa sá ilandɔkɔkpiti bɔti, kaa tí sá tibɔŋmatiŋkaal. 4Ama Unimbɔti cɔ́ŋkì-ti ní ki dū u-bɔmɔntiiti ki ŋúbiǹ-ti tí sòoǹ, an puee ní ti sòoǹ min dàá nīn fáatiǹ Unimbɔti un wāĺ ti-pɔbiliŋinee, an kaa sá kí fáatíǹ binib. 5Nimbi ni-ba nyí yii taa sòon̄-ni tibɔkiilkaal ki ká jaanjaan, taa tí sòoǹ ki nyàab̀ ni-cee animil yam, Unimbɔti nyí ti-pu míǹ. 6Taa nyàab̀ ubɔ ń tīī-ti tinyool, taa nyàab̀ nimbi nyootaaa, kaa nyàab̀ bin kíǹee mun yati. 7Ama ti bàà cáá nsan kii ti nín sá Kriisitoo kpambaliŋ puee kí tùkù-ni yii nimbi di máaǹ kí nīn kpèé-ti, ama taa ŋá míǹ, ti kāl̀ ni-cee ki mɔ̄ kii ubinaati nín mɔ̄ pu ki ŋúb́ u-biyaamuee ní. 8Ti nín néeń-ni puee ti là yii án taa nín̄ sá Unimbɔti bɔti ŋmaniŋma ní tí tīī-ni, ama tí dū ti-maŋfal kí kūtì kí tīī-ni, kun puee ni kɔ́-ti tiŋan tiŋan. 9Nnabiyaamu, nimbi ni-ba ká ti nín túń atuun pu ŋwìiń pu nì kunyeeu ki gīī kí ŋmā kí ŋúb́ ti-ba kí nīn sòoǹ Unimbɔti bɔti, án taa nín̄ sá yii ni-kansikin ubɔ ní ń nīn tú ti-gìńdee. 10Nimbi ni-ba ká, Unimbɔti mun ká yii ti-bimbim min ti dūu kāl̀ nimbi bin fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti bɔti ki kííyee kansikinee bí circir ki bí deedee. Taa yīntì báà tiba nì tiba poon. 11Min ní ni nyí yii ubaati ŋáań u-biyaamuee, míǹ ní ti ŋá ni-kansikin ubɔ ubɔ. 12Ti sáŋkì-ni ki tīī-ni kunyannyaau ki páb́-ni yii ní nīn còom̄ min fáatiǹ Unimbɔtee, úǹ un yíiń-ni ní dāá kɔ́ u-beel nì u-nyootinee. 13Kun pu ti gítī pàkà Unimbɔti kaa gbèentée di sá ti nín cáań Unimbɔti bɔti ki sòon̄ nì nee, ni pílfì-tì ki fɔ̃ɔ̃-tì kaa dūu yíiń binib bɔti, ama ki fɔ̃ɔ̃-tì yii tì sá Unimbɔti bɔti tiŋman. Tibɔti gbantee di ŋáań nimbi bin fɔ̃ɔ̃ ki kííyee pɔbiliŋ poon atuun. 14An puee, nnabiyaamu, ni dī Unimbɔti nikitil din bí Juudee ki sá Yeesu Kriisitoo yabee tabɔbiliŋ dee, kun puee falaabi bin ni jíń ni-jutiibi ceeyee, falaayee ubaanti ní bí mun jíń Juuda yab ŋaan. 15Bíǹ di kūū ti-Dindaan Yeesu nì Unimbɔti bɔnaatiliibi ki sāaǹ ti mun, Unimbɔti kaa gèetíǹ-bi ní bi sá binib kɔkɔ pulincɔntiibi, 16ní ki pìintí-ti nsan tí taa sòoǹ nì bin kaa sá Juuda yabee Unimbɔti bɔti tin ŋūǹ kí cáań-bi difiilee. Bi mòtīi gbēentí bi-kpitii pu iyunti kamaa. Ama Unimbɔti fɔ̃ɔ̃ bi-pu diŋuul ki dɔ́ò. 17An yaa sá timbee, nnabiyaamu, doooo ŋyunti ŋun ti yāaǹ tɔbin nì tiwun yàantam, kaa sá nì ti-pɔbiliŋee, ti nyàab̄ nì diniminaamandi kí bàà fàtīí ká ni-nimiin ti-pɔbiliŋ ń bàà sòŋkì. 18Ti mòn̄ yii tí gítiń ni-cee, man Pɔɔl m mākaǹ mili kí bàà gítiń ni-cee, ama Sitaan pīiǹ-ti nsan. 19Nimbi di sá bin pu timbi cɔ́tée, ki sá ti-pɔɔpindi nì ti-jajil daaŋku kun pu ti-Dindaan Yeesu yaa láā gítìńee, ti dāa gbàntī u-nimiinee. 20Tiŋman nimbi di sá timbi nyooti nì ti-pɔɔpindi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\