TEESAALOONIIKI 1 3

1Ti nín kaa nìn gítī ŋūǹ kí nīn kā míǹ kaa gbìl̄ ni-puee ní timbi lēēyii ti dàá gbíntí kí kàl̄ Ateen ti-baba, 2ní ki dū ti-nabiki Tiimootee ti nì un tūǹ Unimbɔti tundi ki sòoǹ Kriisitoo bɔmɔntiitee ki túnní ni-cee ú tīī-ni kunyannyaau kí kūtì-ni mpɔn ni-fookiiu poon, 3ni-kansikin ubɔ ń taa yàntī falaa un poon ni bée ń ŋmā-u. Kun puee ni nyí yii an sá falaa di péēdɔ̄ ki cí-ti tí jī. 4Ti nín nìn dáá bí ni-ceeyee, ti nìn péē tùkū-ni ki yɔ́oǹ yii falaa dɔ̄ ki cí-ti, an di bāań nee kii ni nín nìn gbìl̄ puee. 5M nín kaa ti ŋūǹ kí nīn gbíntì ki kā ki cée puee ní m túnní Tiimootee ń dāá kpèè ni-fookiiu nín bí puee, kun puee m fàŋkí yii Sitaan ń taa láā cɔ̄ŋkì kí líí-ni ti-tundi din ti ŋée ń ŋá fam. 6Ama kɔŋkɔnnee Tiimootee nín nyánní ni-cee ki fātìi bāańee, u cáań-ti faawiimɔnti ni-fookiiu nì ni-neendi pu. U máafì-ti yii ni téetí ti-pu múlmul mmɔntiimin ki nyàab̀ kí bàà ká-ti kii ti mun nín nyàab̀ kí ká ni mun puee. 7Míǹ puee nnabiyaamu, ni-puee ti kāntí kunyannyaau ti-falaabi kɔkɔ poon, ni-fookiiu di tīī-ti dipɔɔsɔŋkil. 8Díǹ pu nee timbi ŋmátì ní, kun puee ni gbíntì ki bí ti-Dindaan ni ki ŋúb́ an píkí. 9Dipɔɔpiŋkpaandi din ti cáá ni-pu ki fàal̀ Unimbɔti nimiinee, taa ti nyí gba ti nín dàá pàkà-u kí gbèen̄ miŋyee. 10Ti mèé ki páb̀-u ŋwìiń pu nì kunyeeu yii ú péēyàntī tí gítī ká-ni an nín dàá ŋá pu ní kun naa cááyee tí tīī-ni ní dūú gbéeǹ ni-fookiiu puee. 11Ti-Baa Unimbɔti u-ba nì ti-Dindaan Yeesu ń ŋāŋkì ti-saŋŋu tí ŋmā kí dāá ká-ni. 12Ti-Dindaan ń yàntī dineendi din ni cáá tɔb pu nì binib kɔkɔ puee ń wíiǹ ní mòtīí nīn néeń tɔb míǹ tikpil kí nīn péēcáā cá, án nīn bí kii ti mun nín néeń-ni puee. 13Ú yàntī ni-pɔbiliŋ ń nīn tɔ́kɔ́ ibaamɔn pu an nīn pɔ̄ɔ̄, kí nīn bí circir bí taa ká ni-pu ikpiti iba ti-Baa Unimbɔti nimiin ŋyunti ŋun ti-Dindaan Yeesu yaa láā gítìń nì bin kɔkɔ sá u-yabee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\