TEESAALOONIIKI 1 4

1Kí kúntí tibɔtee, nnabiyaamu, ti dàkā-ni min ní ni máaǹ kí nīn còom̄ Unimbɔti ń nīn fáatì ni-bɔtee. Ibaamɔn, ni bíī còom̄ min fáatì Unimbɔtee, ama ti dū ti-Dindaan Yeesu ki gbāam̀-ni yii ní nīn gbíntì ki ŋáań min jítiǹ mimmee ki cá. 2Ni nyí ti nín nìn dàkā-ni tibɔti tin ti-Dindaan Yeesu yindi puee. 3Unimbɔti nín là kuŋyee di sá ní nīn bí circir kí nīn ŋúb́ ni-ba kí taa ŋá tilaakpaal. 4Ni-kansikin báà ŋma nimpucaatam ń nīn sá circir ki cáá tinyool, 5kí taa dū ni-ba kí tīī ajɔkɔntuun kii bin kaa nyí Unimbɔtee nín ŋáań puee. 6Tibɔti nee poonee ni-kansikin ubɔ ń taa ŋá u-nabiki min kaa kítèeyaaa kí taa mùul̀-u. Ti nìn tùkū-ni an bɔti dooooyee ki gítī kpáafì-ni-tì tiŋan yii ti-Dindaan dàá dāá dáaĺ bin ŋáań an kpitiiyee tafaliŋ, 7kun puee Unimbɔti kaa yíiń-ti tí dāá nīn bí tijɔkɔndi poon, ama u yíiń-ti tí dāá nīn sá circirdambi ní. 8An puee un di yaa dū ti-dàkatam nee ki fée, an kaa sá unil bɔti ní u fá, ama Unimbɔti un tīī-ni u-Circir Fāmee bɔti ní u fá. 9An yaa kíǹ ni nì ni-nabiyaamu kansikin neendee, an kaa ti bàlfī yii tí ŋmà-ni an pu gba, kun puee Unimbɔti dàkā-ni ni nín máaǹ kí nīn néeń tɔb puee. 10An neendee gba ní ni cáá nnabiyaamu mun kɔkɔ bí Maseeduaan tiŋki kɔkɔnee pu. Ama ti bàlfī-ni yii ní gítī ŋá min jítiǹ min ni nìn ŋáań dooooyee. 11Ní pɔ́ɔǹ ni-ba kí nīn bímaan ŋgbansɔŋfi poon kí nīn tūǹ atuun kí kpíiǹ ni-ba, kii ti nín nìn péētùkū-ni dooooyee puee. 12Ni yaa ŋá mimmee, an di dàá yàntī bin kaa nyí Unimbɔtee ń nīn tɔ́-ni, ní naa báká ubɔ pu. 13Nnabiyaamu, ti là yii ní nīn nyí bin kpíìyee bɔti nín dàá jītí puee mbaamɔmin. Taa là ní nīn bí kunimbaaun kii bin kaa cáá ti-Dindaan pu dimákalee nín bí puee. 14Kun puee ti nyí yii Yeesu kpíì ki fātìi fīkitì, míǹ ní ti nyí yii Unimbɔti dàá fàtīí tí gíiǹní bin nɔ́ɔ́ Yeesu ki kpíìyee dimaŋfalin kii u nín fīkitì Yeesu puee. 15Ní pīlfì ti-Dindaan bɔti tin u nìn sòoǹee ní ti dàá sòoǹ-ni nee. Ti-Dindaan yaa láā bāańee, timbi bin dáá bí dimaŋfalinee kaa làá dāá péeǹ bin kpíìyee kí lìntī. 16Di sá yii ti-Dindaan u-ba dàá dāá pɔ̄ kinyɔkɔ ní itūun kpiliu ń téeń ní Unimbɔti kantándi ń búń, niinee ní ti-Dindaan ń nyānní yilpu kí sìntīń, ní bin fɔ̃ɔ̃-u ki kíí ki kpíìyee ń péé péé kí fìkitī. 17Ní timbi bin dáá kíǹ kaa kpíìyee mun ń yīkì kí kūtì bi-pu ní án yòon̄-ti kutaa pu tí tūŋkì ti-Dindaan atagban ni, ní ti nì ti-Dindaan ń nīn kíǹ ki bí baabadal. 18Ní dū tibɔti nee kí nīn cáá sòŋkīmaan tɔb pɔbiliŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\