TEESAALOONIIKI 1 5

1Nnabiyaamu, an kaa ti bàlfī yii tí ŋmà kí tùkù-ni iyunti in ní an bɔtee dàá bàńee, 2kun puee nimbi ni-ba ni nyí ti-Dindaan dāantam bɔti tiŋan yii u dàá bàń kii unaayuu nín dòoń kunyeeu puee ní. 3Ŋyunti ŋun binib yaa láā bí ki lì yii: “Ŋgbansɔŋfi, ti ŋmátì dee”, dicilpu kpalaa niin ní nnaabu ń jēetí bi-pu kí nàan̄-bi. Báà ubɔ kaa dāa ŋmátí, an dāa bí kii imatiŋween nín bàń upɔdaan puee ní. 4Ama nimbee, nnabiyaamu, naa ti bí dibɔmbɔndin ŋwiin gbanti ń dāá túuǹ-ni kii unaayuu nín tūuntí binib puee. 5Di sá yii nimbi kɔkɔ sá ŋwalfi biyaamu ní ki bí ŋwìiń pu, naa sá kunyeeu yabaaa kaa sá dibɔmbɔndi yab. 6Míǹ puee tí taa nín̄ gèeǹ kii bin kíǹee nín gèeǹ puee, ama timbi ń fìntī kí nīn ŋúb́ ti-ba. 7Kunyeeu ní bin gèeǹee gèeǹ, ní bin nyù ki gbéèyee nyù kunyeeu. 8Ama timbi bin sá ŋwalfin yabee, ti máaǹ kí nīn ŋúb́ ti-ba tiŋan, ti máaǹ kí dū ti-fookiiu nì ti-neendi kí dūú pèen̄ kii digbampɔɔlee ní, ní kí dū ti-fiil din pu ti mákée kí cíkiń kii kifuuliiyee, 9kun puee Unimbɔti kaa lēē-ti ki yɔ́oǹ tí nīn sá bin pu u dàá dāá fɔ̃ɔ̃ diŋuulee, ama tí nīn sá bin dàá ká difiil ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo puee. 10Kun puee úǹ di kpíì ti-pu an nín dàá ŋá pu báà ti yaa láā bí dimaŋfalinaaan, ti yaa láā kpíìyaaa, u yaa láā gítìńee ti nì u ń kpāfì kí nīn bí mbaantiiminee. 11Míǹ puee ní nīn tììmaan tɔb kunyannyaau ki kútí tɔb mpɔn kii ni nín péēŋáań puee. 12Nnabiyaamu, ti mèé-ni yii ní nīn tɔ́ bin bí ni-kansikin ki tūǹ ditundi, ki cáá ti-Dindaan bɔti ki dàkà-ni, ki kpòotī-nee. 13Nín̄ cáámaan bi-pu dineeŋkpaandi atuun ŋin bi bí ni-kansikin ki tūǹee pu, ŋgbansɔŋfi ń nīn bí ni-kansikin. 14Ti mèé-ni, nnabiyaamu, yii ní kpāafì biwutijoodambee, kí tīī bifaantidambee kunyannyaau, kí tūtuǹ bin wunti yɔ̄tèe, kí nīn cáá kimɔtii báà ŋma pu, 15kí nīn nyíǹ ni-ba a-juti yaa ŋá-si ikpitee, á taa dū ikpiti kí téeǹ-u, ama nín̄ nyàab̀maan tiŋan diŋal baabadal ki ŋáań ni-jutiibi nì binib kɔkɔ. 16Ní nīn fàal̀maan baabadal, 17kí nīn mèé Unimbɔti múlmul. 18Báà tin kamaa di yaa péēbāańee, ní nīn jáaḿ Unimbɔti. Min Unimbɔti là bin sá Yeesu Kriisitoo yabee ń nīn bée dee. 19Ní taa kpò Unimbɔti Fām tuuŋŋi ni-ni, 20kí taa kpèè Unimbɔti bɔnaatiliibi bɔti tin bi sòon̄ee fam. 21Ama, ní kpèè tiwan kɔkɔ kí lēētin ŋān̄ee, 22kí nīn nyíǹ ni-ba nì tikpitil kɔkɔ nì ti-bul. 23Unimbɔti un tìì ŋgbansɔŋfee u-ba ń yàntī ní dū ni-ba kɔkɔ kí tīī-u, ú ŋúb́ ni-fām nì ni-nammu nì ni-wunti kɔkɔ an nín dàá ŋá pu ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo bàńtamee ní nīn bí circir bí taa láā ká ni-pu ikpiti ibee. 24Un yíiń-nee dàá ŋá míǹ kí tīī-ni kun puee u sá ibaamɔndaan ní. 25Nnabiyaamu, ní nīn mèé ki tìì-ti. 26Ní jāam̀ ti-yab nì kunabitiiu jaamii kí tīī-mi. 27Nì ti-Dindaan yindi puee, m tùkù-ni yii ní dūmaan takalda nee kí kàaǹ nnabiyaamu kɔkɔ nimiin. 28Ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo ŋanti ń nīn bí ni-pu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\