TIIMOOTEE 1 1

1Man Pɔɔl, un sá Yeesu Kriisitoo kpambal din Unimbɔti ti-Fiiliu nì Yeesu Kriisitoo un pu ti mákée túnnée, 2di ŋmàn̄ takalda nee kí tīī sii Tiimootee un sá m-ba bindi pu jipɔɔn a nín fɔ̃ɔ̃ Yeesu Kriisitoo ki kííyee puee. Ti-Baa Unimbɔti nì ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo ń ŋá-si tiŋan, kí sɔ̄ a-saai, kí tīī-si ŋgbansɔŋfi. 3Ŋyunti ŋun m dàá nìn yīkì kí nīn cá Maseeduaanee, m nìn tùkū-si yii á nīn kā Eefeesi kí pìin̄ bin bí niin ki dàkà tinyimɔmbɔtee nsan bí taa ti dàkà. Á nīn ŋáań míǹ, 4ki dàkà-bi bí taa nín̄ kā ki máafí mmaam ki kàaǹ atiŋkpikiyin ŋin kaa dɔ́otée. An cāabìń kunikpɔŋkpɔkɔu, kaa tútuǹ unil ń béé Unimbɔti nín yɔ́oǹ puee: an dàkà yii tí fɔ̃ɔ̃-u kí kíí. 5Kun pu ní a kpáafí-bi mimmee di sá a là bí nīn cáá dineendi din nyēeń dipɔɔnyaandinee ní, bi-landɔkɔjaatiŋu ń nīn sá mmɔnti bi-fookiiu ń nīn bá ki pɔ̄ɔ̄. 6Biba dū an saŋŋuee ki fá, ní ki cūtì ki kɔ́ tibɔfan tin kaa cáá taapuee ni. 7Bi bàà là kí nīn dàkà binib Unimbɔti marab, ama nì min kɔkɔ bi dàkà nì mpɔnee, bíǹ biba kaa gbìl̀aaa kaa nyí tibɔti tin bi sòoǹee taapu. 8Ti nyí yii marab sá tiwammɔntiil ní, a yaa dū marab gbanti ki ŋá min sá á dūú ŋée. 9Ti nyí yii an kaa sá binimɔntiibi pu ní bi yɔ́oǹ marab, an sá bin gáatèe, nì bin yiliŋ pɔ̄ɔ̄yee, nì bin kaa tɔ́ Unimbɔtee, nì bikpitiŋaliibi, nì binib bin kaa là Unimbɔtee, nì bin bíiĺ Unimbɔti wantee, nì bin kù bi-baabi nì bi-nabee, nì binikpɔliibi, 10nì bin ŋáań tilaakpaalee, nì bin dò nì bi-ninjajutiibee, nì bin nyáfí binibee, nì binyimɔndambi, nì bin pùtī fam famee, nì bin kɔkɔ ŋáań tin jáà nì ibaamɔn bɔti tin bi dàkà-tee pu ní bi yɔ́oǹ marab. 11Tinyool Nimbɔtiu un bí mmɔnnee bɔmɔntiiti tin u dū ki ŋá m-ŋaanee poon ní tin m sòon̄ ki tīī-ni nee kā. 12M jáaḿ ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo un di tīī-mi mpɔn ki cáá m-pu dimákal yii ḿ ŋá u-tundee. 13Nì min kɔkɔ m nìn sòoǹ u-pu min kaa kítèe ki sàantí u-yab ki wɔ́b̀-bee, Unimbɔti súń m-saai, kun puee maa nìn fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kíí, kaa nìn nyí yii m bíī yìntī. 14Ti-Dindaan ŋá-mi tiŋan tikpil ki yāntì m fɔ̃ɔ̃ ki kíí, ní ki tīī-mi dineendi din nyēeń Yeesu Kriisitoo ceeyee. 15Tibɔti nee sá mbaamɔn ní ki máaǹ báà ŋma ń fɔ̃ɔ̃-tì kí kíí mmɔntiimin; di sá yii Yeesu Kriisitoo dɔ́miń duulnya nee ni kí fīī binikpitib, binikpitibee kansikinee man di sá unikpitikpaan. 16Ama ní Unimbɔti súń m-saai ki yāntì Yeesu Kriisitoo dī man unikpitikpaan pu ki dàkā u-mɔtiiki nín wīikí min bulfee, án nīn sá kudaaŋŋu kí tīī bin dàá dāá fɔ̃ɔ̃-u kí kíí fool boon kí ká mmaŋfafɔkɔn ŋun kaa kúntée. 17An puee, bí pàkà kí nyɔ̄ŋkì Ubɔti un bí jaanjaan kaa kúù, baa wālfí-uee. Úǹ baba di sá Unimbɔti, kí nīn cá abin abin! Ameen. 18Sii m-biki Tiimootee, m dū tibɔti nee ki ŋá a-ŋaan. Kii Unimbɔti bɔnaatiliibi nín nìn sòon̄ min a-pu ki yɔ́oǹ dooooyee, á tɔ́kɔń bi nín nìn sòon̄ puee pu kí já kujamɔntiiu, 19kí nīn gbíntì ki ŋúb́ tin a fɔ̃ɔ̃ ki kííyee kí nīn cáá nlandɔkɔmɔnti. Biba fá nlandɔkɔmɔnti ní bi-fookiiu ŋá fam. 20Ti kāntí binib gbanti kansikinee Imeenee nì Aleeksandi, bin m dū ki tīī Sitaan an nín dàá ŋá pu án cíiǹ-bi bí béé kí taa nín̄ gítī sòoǹ ki bíiĺ Unimbɔtee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\