TIIMOOTEE 1 2

1Tibɔpeepeekaal tin m kpáafí bí ŋée di sá bí nīn mèé ki gbàam̄ ki jáaḿ Unimbɔti binib kɔkɔ pu. 2Bí nīn mèé bibɔtiibi nì biyidambi kɔkɔ pu, an nín dàá ŋá pu tiba ń taa páb́-ti, tí nīn bí nsɔŋfin kí nīn nɔ́ɔ́ Unimbɔti mmɔntiimin kí lafun nín̄ sá binimɔntiibee. 3Á mèè kí tīī binibee ŋān̄ Unimbɔti ti-Fiiliu cee, 4kun puee u là yii binib kɔkɔ ń ká difiil kí béé ibaamɔn. 5Di sá yii Unimbɔti sá ubaanti, ní ugbaamil un yú timbi binib nì Unimbɔti kansikinee mun sá ubaanti, úǹ di sá Yeesu Kriisitoo un kpántì unilee. 6Ŋyunti bāań ní u dū u-ba ki tīī ki pàn̄ ti-kɔkɔ pu ki fɔ̃ɔ̃-ti ki líì. U ŋá míǹ ki dàkā yii Unimbɔti là binib kɔkɔ ń ká difiil. 7Ní Unimbɔti dū-mi ki ŋá un sòoǹ u-bɔtee nì u-kpambal, ḿ nīn dàkà bin kaa sá Juuda yabee u-bɔti tin sá ibaamɔnee bí fɔ̃ɔ̃ kí kíí. Tin m lì nee sá ibaamɔn ní maa mɔ́ntí. 8An puee, m là yii, báà laakiŋyee, bininjab ń yòon̄ bi-ŋalii yilpu kí nīn mèé, bi-pɔbiliŋ poon ń nīn bí circir, bí taa nín̄ cáá diŋuul nì kunikpɔŋkpɔkɔu. 9M là yii binimpoobi mun ń nīn pèentí tiwan min kítèe, kí taa nín̄ nyāantí bi-ba ki gítī lákatí, kí taa nín̄ dàkà bi-ba, bi-yikpiboobitam ń taa nín̄ nyēēmbamin, bí taa nín̄ cáá sindaariya nì abeedimbil wanti ki nyāantí bi-ba, kí taa nín̄ pèentí tiwan tin pɔ̄ɔ̄ kudaauee, 10ama bí nīn tūǹ atummɔnti ŋin máaǹ binimpoobi bin bí yii bi nɔ́ɔ́ Unimbɔtee tuuŋŋi. 11Bi yaa bíī dàkà Unimbɔti bɔtee, binimpoobi ń sìntī bi-ba taapu kí nīn ŋmí. 12Maa pūǹ nsan yii binimpoobi ń nīn dàkà bininjab, kí taa nín̄ wɔ́b̀ bininjab, bi máaǹ kí nīn kā soooo. 13Di sá yii Adam ní Unimbɔti péé péé ki náań, boonee ní ki nín náań Eefa mun. 14An kaa tí sá Adam ní Sitaan ŋmātiǹ, u-nimpuu ní Sitaan ŋmātiǹ, ní u yīntì Unimbɔti marau. 15Ama ní u-maaliŋu puee, u yaa gbíntì ki pɔ̄ɔntí u-fookiiu poon nì dineendi kí nīn bí circir kí taa nín̄ dàkà u-bee, u dàá dāá ká difiil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\