TIIMOOTEE 1 3

1Tibɔti tin m dàá sòoǹee sá ibaamɔn ní: di sá yii unil un là kí nīn kpòotī Kriisitoo nikitilee lēē ditummɔntiil. 2An máaǹ bí taa ká un kpòotī Kriisitoo nikitilee pu tikpitil tiba. Ú nīn cáá unimpubaanti, kí ŋúb́ u-ba, kí nīn cáá iciin, kí nīn sá unimɔnti, kí nīn fòol̄ binicambi, kí nīn ŋūǹ ki dàkà binib Unimbɔti bɔti. 3Ú taa nín̄ sá udanyɔl nì kìlkil niliu, ama ú nīn sá unil un mɔ̄ee, kí taa nín̄ cáá kunikpɔŋkpɔkɔu kí taa nín̄ néeń animil tikpil. 4U máaǹ kí ŋmā kí kpòotī u-ba dicaŋku tiŋan, kí yàntī u-biyaamu ń nīn tɔ́-u ki cáá tibulcin, 5kun puee unil yaa kaa ŋūǹ kí kpòotī u-ba dicaŋku tiŋanee, mana ní u dàá ŋmā kí kpòotī Unimbɔti nikitil? 6Udaan ń taa nín̄ sá un fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kíí mpɔmee, an yaa sá fam, u dù kí ŋá dilambil, ní kí kɔ́ Unimbɔti bɔtin kii Sitaan nín kɔ́ puee. 7Bin kaa nɔ́ɔ́ Unimbɔtee mun máaǹ kí nīn nyí udaan pu yii u sá unimɔnti, an nín dàá ŋá pu bí taa nín̄ kpèé-u fam, ú taa láā jēetí Sitaan talintinee. 8Míǹ mbaantiimin, bin tútuǹ Kriisitoo nikitil kansikin ditundee máaǹ kí nīn cáá mbimbimɔntiim, kí taa nín̄ bí mili mili, kí taa nín̄ gbéè ndaam, kí taa dī isaŋkpiti pu kí nyàab̀ animil. 9Bi máaǹ kí nīn ŋúb́ Unimbɔti saŋŋu ŋun nìn bí dibalin u nyántì ki dàkā-tee nì dipɔɔbaantiil. 10Kí wàatī bí lēē-bee, bí cɔ̄ŋkì kí kpèè bi-bimbim nín bí puee, bi yaa kaa ká bi-pu tibee, ní bí ŋmā kí nīn sá bin tútuǹ Kriisitoo nikitil kansikin ditundee. 11Míǹ mbaantiim, binimpoobi mun máaǹ kí nīn cáá mbimbimɔntiim, kí taa nín̄ sòoǹ ki bíiĺ binib, kí nīn ŋúb́ bi-ba, kí nīn bí deedee tikɔkɔ nì tikɔkɔ poon. 12Bin tútuǹ Kriisitoo nikitil kansikin ditundee máaǹ kí nīn cáá unimpu ubɔ ubɔ, ní kí ŋmā kí kpòotī bi-biyaamu nì bi-dicaŋŋi mmɔntiimin. 13Bi yaa tūǹ bi-tuuŋŋi mmɔntiiminee, binib tɔ́-bi ní, ní bi sòoǹ Yeesu Kriisitoo bɔti, kaa gùgufī kpataaa. 14M dá láá ŋmàn̄-si takalda nee ki máká yii an kaa làá ti yúntí m dàá dāan̄ a-cee. 15M yaa kaa tí ŋúń ki dɔ́miń malaayaaa, takalda nee ŋūǹ kí tūtuǹ-si á béé a nín máaǹ kí nīn bí min Unimbɔti dicaŋku poonee, an dàkà yii Unimbɔti un kaa kúùyee nikitil din sá kii jaantalku ki tíkí ibaamɔnee. 16Tiŋman, dinimbɔtinool bɔti tin nìn bí dibalin Unimbɔti nyántì ki dàkā-tee sá tiwaŋkpaandi ní! Yeesu kpántì unil ní ki dɔ́miń ti-cee, Unimbɔti Fām dàkā yii u sá deedeedaan, Unimbɔti tūuni ká-u. Bi sòon̄ u-pu atimbun kɔkɔn, kitiŋ pu nib fɔ̃ɔ̃-u ki kíí ní Unimbɔti yɔ̃oǹ-u ki jɔ́m̀ yilpu tinyool laŋki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\