TIIMOOTEE 1 4

1Unimbɔti Fām lī ki cántì yii, iyuntijoolkaa poonee, binib biba dàá dāá fá nnimbɔtisan ní ki kíǹ ki tɔ́ arasiniibi bin kíiĺ binibee, ní ki nɔ́ɔ́ bi-dàkatam. 2Mpoonnyoondambi bin mɔ́ntí binib, bi-pɔbiliŋ tīlfèe, di dàá dāá yàntī bí gáatí, 3ní kí dāá nīn yíití yii an kaa ŋān̄ unil ń cáá unimpu, ní ki kòɔ́ tijin tiba, tijikaal tin Unimbɔti nyántì yii bin fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kíí ki nyí ibaamɔn kɔkɔee ń mèè kí jāam̀ Unimbɔti ní kí jēe. 4Tin kɔkɔ Unimbɔti náańee ŋān̄ ní, tiba kaa sá tí dūú fá; tí fɔ̃ɔ̃ tin kɔkɔ bée kí jāam̀ Unimbɔti. 5Unimbɔti bɔti nì ŋwimmeem yàntī tijin ń kpántí timɔntiil ní u-nimiin. 6A yaa dū tibɔti nee ki dàkā ti-nabiyaamuee, a kpántí Yeesu Kriisitoo tɔntɔmmɔntiu, ní ki cáá nnimbɔtisan bɔti nì didàkamɔntiil din a nɔ́ɔ́ tiŋanee ki kpīintí a-ba. 7Á fá mmaam min nyáń mi-ba nì nnimbɔtisan bɔti ki sá tibɔfanee, kí pɔ́ɔǹ a-ba kí mòtīí nɔ́ɔ́ Unimbɔti mbaamɔmin. 8A yaa sáń ki kpàtī a-giini, an tútuǹ-si fiii, ama á nɔ́ɔ́ Unimbɔti mmɔntiiminee di tútuǹ-si tikɔkɔ poon, kun puee an pòontí-si dimaŋfal kɔŋkɔnnee ki kpáaǹ fool boon. 9Tibɔti nee di sá ibaamɔn ki máaǹ báà ŋma ń fɔ̃ɔ̃-tì kí kíí. 10Kun pu ti tūǹ ditundi ki gì ki bí kujaau poonee di sá ti dū ti-mákal ki ŋá Unimbɔti un kaa kúùyee ni, Unimbɔti un fìil̄ binib kɔkɔee: kí cántée, bin fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee ní an sá. 11Á dàkà binib tibɔti nee kɔkɔ kí yàntī bí ŋá míǹ. 12Á taa yàntī bí kpèè kí sìŋkiǹ-si yii a nín sá kinaacimpɔmbikee pu, ama nín̄ sá un bin fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee nín dàá nīn kpèé un ki ŋáań min a ŋáańee, kí fɔ̃ɔ̃ a-sòontam nì a-bimbim nì a-neendi nì a-fookiiu nì a-circir bítam. 13Kí wàatī ḿ nín dāan̄ee, á nīn kàaǹ Unimbɔti takaldau binib cee, kí nīn sòoǹ ki tìì-bi kunyannyaau, ki dàkà-bi Unimbɔti bɔti. 14Mpɔn ŋun Unimbɔti nìn pú-si ŋyunti ŋun u-Fām nìn yāntì u-bɔnaatiliibi sòon̄ a-pu, Kriisitoo nikitil kpilib dū bi-ŋalii ki páaǹ a-puee, ŋu bí a-ni, á dū-ŋu kí ŋá ditundi. 15Á taa gbīiliǹ ditundi gbanti, á dū a-ba kɔkɔ kí kúntí di-poon, an nín dàá ŋá pu báà ŋma ń ká a nín cá nyɔkɔpu miŋyee. 16Á nīn nyí nì a-ba bítam nì tin a dàkèe, kí cúú an píkí. A yaa lafun ŋá míǹ, a dàá fīī a-ba, kí kpáàā fīī bin pílfíǹ-see mun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\