TIIMOOTEE 1 5

1Á taa wòoǹ utikpil mpɔn, á sòoǹ nì u soooo kii a-baayee, kí nīn sòoǹ nì binaacimpɔmbi kii a-naalibee, 2kí nīn sòoǹ nì binimpukpaambi kii a-nabee, nì binimpusapɔmbi kii a-niisalibee, kí taa ŋá tijɔkɔndi báà fiii. 3Á nīn ŋúb́ bikpiipoobi bin kaa cáá báà ubɔ nì ubɔee kí nīn tɔ́-bi. 4Ama ukpiipu ubɔ yaa cáá mbiyaamu, an yaa tí sá u-naantiibaaa, bíǹ di máaǹ kí béé nnimbɔtisan tundi bi-ba dicaŋku poon kí wàatī ní kí ŋúb́ bi-nab nì bi-naambi kí téeǹ; min fáatì Unimbɔtee dee. 5Unimpu un yaa lafun sá ukpiipu, kaa cáá ubɔ ń kpèè-uee dù u-mákal kí ŋá Unimbɔtin ní, ki mèé ki gbàam̄ Unimbɔti ŋwìiń pu nì kunyeeu. 6An yaa sá ukpiipu un ŋáań min kaa kítèe, u bí dimaŋfalin ama ní ki kpíì. 7Tin tin a máaǹ kí dūú dàkà-bee dee, an nín dàá ŋá pu ubɔ ń taa ká ikpiti iba bi-puee. 8Un kaa ŋúb́ u-dicaŋku tiŋanee, m lì ki bántí u-diiku poon nib kíŋŋŋ ní, mimmee u fá nnimbɔtisan, ní bin kaa nɔ́ɔ́ Yeesuee sɔ́ nì u. 9Bí taa ŋmà ukpiipu ubɔ yindi kí kūtì bikpiipoobi takaldau poon, asee ukpiipu un yaa cáá abin jítì abin imuŋku ita puee baba. Kí wàatēe, ú nīn sá un nìn mɔ́ǹ uninjabaantee, 10kí nīn sá unimpu un bi pàkà yii u tūǹ atummɔnti ki ŋúń ki ŋúb́ u-biyaamu tiŋan, ki fòol̄ binicambi mmɔntiimin, ki fíntí Unimbɔti nib taaŋi,^fc^ ki tútuǹ bifalaadambi, ki péēŋáań atummɔnti ŋmaniŋmee. 11An yaa sá bikpiipusapɔmbi, bí taa ŋmà bi-yiŋŋi takalda poon, kun puee nninjaneel ŋūǹ kí cúú-bi bí dū Kriisitoo kí fá, kí cùú mɔ̄ǹ, 12ní kí kɔ́ Unimbɔti bɔtin, kun puee bi nín nìn pɔ̃oǹ yii bi dàá ŋá miŋyee, baa ti ŋúń ki ŋá. 13An bí mimmee, ní bi néeń kí bīil̀ bi-yuntiŋu, ki yìiǹ acin kɔkɔn. Tin gítī púntèe di sá bi kíǹ ki cáá kubɔcaau ní ki sòoǹ icoo bɔti, nì tin tin kaa bàà máaǹ bí sòoǹee. 14An pu ní m là yii bikpiipoobi bin dáá pòɔǹee ń mɔ̄ǹ kí màal̀ mbiyaamu kí nīn kpèé bi-ciŋŋi, an nín dàá ŋá pu bí taa pɔ̄ unannanli nsan bí sòoǹ kí bīil̀-tee. 15Kun puee bikpiipoobi biba pūtì kpáàā dū nsammɔnti ki fá, ki kíǹ ki nɔ́ɔ́ Sitaan. 16Uninja kii unimpu di yaa nɔ́ɔ́ Yeesu ní ki cáá bikpiipoobi u-dumpuee, u máaǹ kí tūtuǹ-bi, kí taa dū ditúndi gbanti kí túń Kriisitoo nikitil, an nín dàá ŋá pu Kriisitoo nikitilee ń ŋmā kí nīn tútuǹ bikpiipoobi bin kaa péēcáá báà ubɔ nì ubɔee. 17Bin kpòotī Kriisitoo nikitil mmɔntiiminee máaǹ kupampakau mili pu, cilinjee, bin pu m sòoǹee di sá bin pɔ̄ɔntí ki sòoǹ Unimbɔti bɔti ki dàkà muee. 18Di sá Unimbɔti takaldau poon lī yii: “Á taa bɔ́ob́ unaa un tà ki gbátí adibilee nyɔkɔ” ní ki gítī lī yii: “Utɔntɔnli máaǹ u-paati.” 19Ubɔ yaa dɔ́miń ki tùkū-si yii bin kpòotī Kriisitoo nikitilee ubɔ ŋá tibee, á taa fɔ̃ɔ̃ kí kíí, see binib bili kii bita di yaa ká ní ki tùkū-si. 20Á nīn wòoǹ bin ŋáań ikpitee binib kɔkɔ nimiin, an nín dàá ŋá pu bin kíǹee ń fàŋkèe. 21M kpáafí-si Unimbɔti nì Yeesu Kriisitoo nì Unimbɔti tūuni in u lútèe nimiin, yii á ŋúb́ tibɔti tin m sòoǹ nì si nee kí taa nín̄ cáá dinigàntil, kí taa lēēbiba kí nīn ŋáań bíǹ tiŋan. 22Á taa ŋá kujinjikilaapaau kí dū a-ŋalii kí páań ubɔ pu kí mèè u-pu kí tīī-u ditundi diba Kriisitoo nikitil kansikin, kí taa kɔ́ biba kpitii ni. Nín̄ nyí nì a-ba kí nīn bí circir. 23Á taa ti nín̄ nyù nnyim ŋmaniŋma, nín̄ nyù ndamam fiii ipooŋween nì a-wunti nín nyàŋfī múlmulee pu. 24Bi wālfí biba kpitii kí wàatī gba ní kí nín sòoǹ bidambi bɔti, ama bibee, ibɔsoon poon ní bi dāa nín bìitī bíǹ kpitii pu. 25Míǹ ní bi tí kāntí atummɔnti mun; ŋin ní baa kāntí malaayee gba mun kpá kí gbíntí dibalin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\