TIIMOOTEE 1 6

1Iyumbu máaǹ kí nīn tɔ́ i-dindambi nì i-pɔbiliŋ kɔkɔ, an nín dàá ŋá pu binib ń taa sòoǹ kí bīil̀ Unimbɔti yindi nì tibɔti tin ti dàkèe. 2Iyumbu in dindambi nɔ́ɔ́ Kriisitooyee, í taa kpèè-bi fam, yii bi nín sá i-nabiyaamuee pu, míǹ gba ní i máaǹ kí nīn tūǹ ditundi mmɔntiimin, kun puee bin i tūǹ ditundi ki tììyee sá i-nabineeŋkaamu mun nɔ́ɔ́ Kriisitooyee ní. Min a máaǹ kí nīn dàkà binib ki kpáafí-bee sèé. 3Ubɔ yaa bíī dàkà tinyimɔmbɔti tiba, ki yíì, kaa nɔ́ɔ́ ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo baamɔmbɔti nì bi nín dàkā-tì unil nín máaǹ kí nīn bí min Unimbɔti nimiinee, 4udaan lámintí, kaa nyí tiba, ki būǹ tibɔti weeni ní ki kpákà anyɔɔbun pu. An di cāabìń nnimidiki, kujaau, asiibil, nì ilandɔkɔkpiti bi-jutiibi pu. 5Baa ti dàkafī nnimɔntiyaamin, baa ti nyí ibaamɔn, ki kpākantí tɔb, an kaa kúntí. Bi nyí kii nnimbɔtisan sá laakin bi dàá dī kí ká tigaajatee ní. 6Tiŋman, nnimbɔtisan lafun sá tigaajakpaandi ní, ŋyunti ŋun tin a cááyee yaa mɔ̄ǹ-see. 7Ti dɔ́miń duulnya nee ni nì iŋaŋkulim ní, míǹ ní ti dàá dāá fàtīí tí gítí nì iŋaŋkulim. 8Míǹ puee, ti yaa cáá kun ti dàá jēe nì kun ti dàá pèen̄ee, án ŋmàntīǹ-tee. 9Ama bin nimiliŋ máǹ tigaajati puee dàá kɔ́ icɔŋkin kí lítí, ní nnimitaataam tiwan tikpil pu min kaa cáá taapu ki cāabìń diwaŋkilee sàtī-bi kii kutaliŋŋuee, an di téekí binib ki cáǹ asaluun ki nàantí-bi, 10kun puee nnimineel di cāabìń mbusub kɔkɔ. Biba nín néeń animil puee, bi dū nnimbɔtisan ki fá ki dū bi-ba ki kɔ́ǹ diniminaamandin tikpil. 11Ama sii Unimbɔti niliu, nyā tíǹ kɔkɔn, kí nyàab̀ kí nīn bí deedee, kí ŋúb́ dinimbɔtinool, kí nīn cáá fookii kí nīn cáá dineendi nì kimɔtii, kí nīn mɔ̄. 12Á já kujamɔntiiu kí nīn nɔ́ɔ́ nnimbɔtisan, kí cúú mmaŋfafɔkɔn ŋun kaa kúntée, ŋun pu ní Unimbɔti yíiń-si á béé-ŋu ŋyunti ŋun a nìn sòon̄ a nín fɔ̃ɔ̃ tibɔmɔntiilee ki kíí miŋyee kunipaau nimiinee. 13Unimbɔti un tìì tiwan kɔkɔ dimaŋfalee nimiin, nì Yeesu Kriisitoo un nìn sòon̄ ibaamɔn Pɔnsi Piilati cee mmɔntiimee mun nimiin ní m kpáafí-si. 14Á kpèè tibɔti tin m ŋúbiǹ-si nee tiŋan kí taa yìntī, kí nīn cí ŋyunti ŋun ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo dàá dāá páannée. 15Ŋyunti ŋun Unimbɔti yɔ́oǹee yaa láā bāańee, ní ú yàntī Yeesu ń páanní, Unimbɔti un baba sá ukpaan, tiba kaa lɔ́otí-uee, bibɔtiibi kɔkɔ Bɔtiu nì bidindambi kɔkɔ Dindaan, 16un baba di kaa kúùyee, ki kɔ́ò ŋwalfi ŋun ubɔ kaa ŋūǹ kí sútí kí pìl̄ee ni, báà ubɔ kaa láá ká-u, ubɔ mun tí kpá kí ká-u, úǹ di máaǹ tinyool nì mpɔn kí nīn cá jaanjaan! Ameen. 17Á kpāafì bin cáá tigaajati duulnya nee nee yii bí taa nín̄ cáá dilambil kí taa nín̄ máká bi-gaajati pu, kun puee tì ŋūǹ kí fu dɔ́ɔ́ fool. Ama bí dū bi-mákal kí ŋá Unimbɔti un di pūǹ-ti tikɔkɔ nì tikɔkɔ tikpil gbìb tí nīn bí mmɔnnee. 18Bí nīn ŋáań tiŋan, bi-gaajawanti nín wīikí puee, bi-tummɔntiiŋi ń nīn wīikí míǹ, bí nīn cáá tiniti ki yàkatī tin bi cááyee nì bin kíǹee. 19Bi yaa ŋá mimmee, bi kɔ̃ontí tigaajamɔntiil tin kaa bíiĺee án nīn dɔ̄ ki cí-bi fool boon dee, ní bí ŋmā kí ká ibaamɔn maŋfal. 20Sii Tiimootee, kpāafì tin Unimbɔti tīī-see tiŋan, kí gɔ́ntí tibɔfan tin kaa nàaǹ nì nnimbɔtisanee, kí taa cèeǹ a-nyɔkɔ bin bí yii bi cáá iciin kin kaa cááyee nikpɔŋkpɔkɔku poon. 21Di sá biba nìn bí yii bíǹ di nyí dinyil gbanti ní ki dāa dū nnimbɔtisan ki fá. Kriisitoo ŋanti ń nīn bí ni-pu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\