KƆRANTI 2 1

1Man Pɔɔl un Unimbɔti là m sá Yeesu Kriisitoo kpambalee, nì ti-nabiki Tiimootee di ŋmàn̄ takalda nee kí tīī nimbi Unimbɔti yab bin kɔ́ò Kɔranti tiŋkinee nì bin kɔkɔ sá Unimbɔti nikitil ki kɔ́ò Akaayi timmu mun kíǹee nee. 2Ti-Baa Unimbɔti nì ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo ń ŋá-ni tiŋan kí tīī-ni ŋgbansɔŋfi. 3Tí nyɔ̄ŋkìmaan Unimbɔti ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo Baa un di sūǹ ti-saai ki ŋmēentí-ti tikɔkɔ poonee. 4Falaabi bin kɔkɔ jēetí ti-puee, úǹ di ŋmēentí-ti, an nín dàá ŋá pu ti mun ń dū diŋmeendi din ti fòol̄ u-ceeyee kí ŋméeǹ bin mun bí báà falaa un kamaa poonee. 5Kii Kriisitoo pu ti nín jīǹ falaa tikpil tikpil puee, míǹ mbaantiim ní u-puee ti tí fòol̄ diŋmeendi tikpil tikpil. 6Timbi yaa bí ki jīǹ falaayee, an sá nimbi ń ká diŋmeendi nì difiil pu; ní timbi yaa ká diŋmeendee an sá yii ni mun ń ká diŋmeendi kí ŋmā kí ŋmèè nì kimɔtii falaabi bin timbi bíī jīǹee jutiibi yaa láà bāań-nee. 7Ti máká ni-pu mbaamɔmin kun puee ti nyí yii ni mun bí ki jīǹ falaa kii ti mun nín bí ki jīǹ pu nan ní, an puee ní ni ŋūǹ kí fɔ̃ɔ̃ diŋmeendi din bí ki tīī-tee mun. 8Nnabiyaamu, ti là ní béé falaa un ti jíń Asii tiŋkinee. Falaa gbanti nìn cúú-ti ki lákatì ti-pɔŋŋu pu, taa nìn gítī máká yii ti dàá nīn bí dimaŋfalin. 9Timbi ti-ba nìn péēká yii tiba kaa ti bí see ŋkúm ní ti dàá kpú. Tin bí nee nìn bāań ti-pu an nín dàá ŋá pu tí taa dū ti-mákal kí ŋá timbi ti-ba pu, ama tí nīn máká Unimbɔti un fìkitī bitaŋkpiibee pu. 10Úǹ di nyántì-ti diniminaamandi kúm gbanti poon, ní ki dàá dāá nyāntí-ti. Ní ti cáá dimákal u-pu yii úǹ di dàá dāá gítī nyāntí-ti, 11kun puee ti nyí yii ni bíī tútuǹ-ti ŋwimmeem poon. Di sá yii kunipaau yaa mēēti-pu ní Unimbɔti fɔ̃ɔ̃ bi-wimmeemee kunipaau dàá dāá pàkà-u u nín ŋá tiŋan tin ki tīī-tee pu. 12Kun pu an mɔ̄ǹ-tee di sá yii ti-pɔbiliŋ poonee ti nyí yii ti dū dipɔbil diba nì mbimbimɔntiim min bí circir ki nyánní Unimbɔti ceeyee ní ki kāl̀ duulnyan, cilinjee ni-kansikin. 13- 14Taa ti ŋmàn̄ tibɔti tiba ki kútì tin ni kàan̄ ki gbìl̄ nee pu. Kɔŋkɔnnee naa láá baasii béè-mi ki dɔ́ò. Ama ti-Dindaan Yeesu gítintam dalee, ni dàá dāá béé-mi mmɔntiimin. Yaadalee, timbi puee, an dàá dāá mɔ̄ɔkiǹ-ni, ní ni mun puee an dàá dāá mɔ̄ɔkiǹ ti mun. 15Tíǹ pu ní m máká ki bàà là kí dīń ni-cee an nín dàá ŋá pu ní ká tiŋan mili puee. 16M bàà dākafì yii ḿ dīń ni-cee ní kí nín càatī Maseeduaan tiŋkin, ní boonee kí fàtīí tí dīń ni-cee, ní bàà tūtuǹ-mi ḿ nìkī m-saŋkindi kí nīn cá Juudee tiŋkin. 17M nín bɔ́ntì kí còom̀ m-saŋŋu puee, an sá man di gāā m-bindi ki là kí cù-ŋu naaan? Àá m sá unil un nyɔkɔ kaa bīī tibɔti kí lì yii iiin kí fàtīí lì yii aayeeyee ní? 18Ibaamɔn Unimbɔti sá m-seeradaanu, m-saŋŋu ŋun bɔti ti sòon̄ nee kaa sá “Iiin” nì “Aayee” ŋmàl̄. 19Di sá yii Unimbɔti Jipɔɔn Yeesu Kriisitoo un bɔti man nì Siilaasi nì Tiimootee sòon̄ ni-cee niinee kaa sá “Iiin” nì “Aayee” ŋmàl̄, ama, u-nee, an péēsá “Iiin” ŋmaniŋma ní. 20Kun puee Unimbɔti nín pɔ̃oǹ tiŋyee Yeesu pu ní an sá “Iiin” tiŋman. An puee Yeesu Kriisitoo pu ní ti lì “Ameen” ki nyɔ́ŋkí Unimbɔti. 21Unimbɔti di báaǹ timbi nì nimbi inyaan Kriisitoo ni. Úǹ di sītì ti-pu Circir Fām. 22Úǹ di dū u-daaŋku ki ŋá ti-pu, ní ki dū u-Fām ki ŋá ti-pɔbilin kí dàkà-ti yii ti sá u-yab u kpáafì tiwammɔntiil ki yɔ́oǹ kí dāá tīī-ti fool boon. 23Unimbɔti pu ní m sòoǹ ibaamɔn. Kun pu maa dīń ni-cee Kɔranti tiŋkinee di sá maa là kí yòon̄ ni-pɔbiliŋ, m yaa mɔ́ntì ú kpò-mi. 24Di sá yii taa là kí dū mpɔn kí dàkà-ni ni nín máaǹ kí fɔ̃ɔ̃ kí kíí puee. Ama ti là kí jòò-ni ní nīn cáá dipɔɔpindi ní, kun puee ni-fookiiu pɔ̄ɔ̄.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\