KƆRANTI 2 10

1Man Pɔɔl m-ba, m dū Kriisitoo basintil nì u-niti ki sáŋkí-ni, man un ni lì yii m yaa bí ni-cee m-nyɔkɔ pòfì, ama ní m yaa bíń ndan m sòoǹ nì mpɔnee. 2Tin m mèé-nee di sá, m yaa láā bāań ni-ceeyee, ní taa láā yàntī ḿ tāā kí bīikì ni-kansikin biba pu, kun puee m nyí yii m yaa láā bāań, see ḿ dāá tāā kí bīikì bin lì yii ti-bimbim nì ti-bɔti tin ti dàkèe sá nniyaaminee pu. 3Tiŋman ti lafun sá binib, ama dikɔndi din poon ti bí nee, taa jáà nniyaamin. 4Di sá tijanjawan tin ti cáā jáàyee kaa sá binib nín mɔ́ò tiŋyee, ama an sá mpɔn ŋun nyánní Unimbɔti ceeyee ní, ní ki bíiĺ ipɔn in pu binib mákée. Ní ti cáā kpìtī bi-nyimɔmbɔti, 5nì alambil ŋin kɔkɔ bi cáá kaa là kí béé Unimbɔtee, an ní ti cáā cútí binib landɔkɔi ki gīintiń-bi bí nīn tɔ́ Kriisitoo. 6Ti bɔ́ntì ki cí ŋyunti ŋun nimbi yaa láā dū ni-ba kɔkɔ ki tīī Unimbɔtee ní tí dāá dáaĺ bin bin kaa tɔ́ Unimbɔtee tafaliŋ. 7Ní nīn kpèémaan tiwan ti-pú, un yaa nyí u-ba pu yii u sá Kriisitoo yɔuee, ú béé tiŋan yii ti mun sá míǹ ní. 8Báà m yaa bíī mòɔǹ ki lákatí yii ti-Dindaan tīī-ti mpɔn tí dū kí tūtuǹ-ni nnimbɔtisan poon an kaa sá kí ŋá-ni tikpiilee, an kaa cáá-mi icoo! 9Kaa sá m nyàab̀ kí nīn ŋmà takaldab ki fàantí-ni, 10kun puee binib lì yii man Pɔɔl m yaa bí ndanee, takaldab bin m ŋmèe poonee, m sòoǹ-ni an pɔ̄ɔ̄ kāŋkaŋ, ama ní m yaa bāań ni-ceeyee ní m-nyɔkɔ ń pòfiǹ, ní m-bɔti kaa ti bí tiban. 11Bin bin dàkafī an landɔkɔŋuee ń béé yii ti nín yaa bí ndan ti sòoǹ ti-takaldau poon an pɔ̄ɔ̄ miŋyee, míǹ ní ti yaa péētí bí ni-nimiinee, ti dàá sòoǹ. 12Taa là kí dū ti-ba kí ŋmàntīǹ kii biba nín pàkà bi-ba min ki cáǹ bi-ba ki ŋmàntīǹ min bi lèe, an sá digbaandi ní. 13Timbi kaa cáǹ ti-ba min taa bàn̄ee. Unimbɔti nín yɔ́oǹ tí tɔ̄ kí gbèen̄ nimbi nyɔkɔmee di sá ti túń ki bàn̄ ni-cee nee. 14Timbi kaa lákatí laakin an sá tí sòoǹ kí gbèen̄ee pu. Míǹ ní taa tí ŋūǹ kí gbèen̄ nsanni kí taa bàń-ni. Míǹ pu ní ti péé ki dɔ́miń ni-cee ki sòon̄ nì ni Kriisitoo bɔmɔntiiti. 15An puee taa lákatí ti-gbeennyɔkɔm pu, taa tí pàkà ti-ba biba tuuŋŋi pu. Ama ti-mákal di sá yii ni-fookiiu yaa bíī wīintée, ti nín túń ditundi ni-cee ki gbēeǹ laakiŋyee an nìkī kí cù nyɔkɔpu tikpil. 16Boonee ní ti dāa ŋūǹ kí cáá tibɔmɔntiilee kí cùnnì ntimu mun bí ni-nyɔkɔpu ubɔ kaa láá cūtèe, kí taa nín̄ fòol̄ atuun ŋin biba túń laan sá bí tɔ̄ee nyooti ki gà ti-biŋŋi. 17An ŋmàn̄ Unimbɔti takaldau poon yii: “Un pàkèe ń pàkà ti-Dindaan.” 18An kaa sá a yaa bí ki pàkà a-bee di dàkà yii a lafun máaǹ kupampakau, see sii un Unimbɔti pàkèe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\