KƆRANTI 2 11

1M yaa gbíntì ki sòoǹ kii uwaatee, ní jīmaan m-pu kimɔtii, ní lafun jīman-mi kimɔtii! 2Maa mɔ̄ ni-pu kii Unimbɔti nín kaa mɔ̄ ni pu puee. Ni sá kii usapɔɔnee ní m mònnì-ni ki yɔ̃ontí ní nīn bí circir kí mɔ̄ǹ uninjabaanti, úǹ di sá Kriisitoo. 3Ama ní m fàŋkí, ubɔ ń taa láā dāá cúú ni-landɔkɔi kí lábití kí yàntī ní fá Kriisitoo un ni nɔ́ɔ́ ibaamɔn nì dipɔbil dibee, kii ukoobu nín nìn kíil̀ Eefa puee. 4Kun puee ni jīǹ kimɔtii ki fòol̄ bin dòoń ki sòoǹ-ni Yeesu ubɔ pu, kaa sá un timbi sòoǹ-ni nee, ki fòol̄ ŋfām miba min kaa sá Unimbɔti yam min ni fɔ̃ɔ̃yee, míǹ ní ni tí fòol̄ tibɔcan tiba mun ki kíikí. 5M pàkā yii bíǹ bin ni yíì akpambamɔntee kaa jítiǹ-mi. 6Nì min kɔkɔ ní maa ŋūǹ kí sòoǹee, m nyí Unimbɔti bɔti. Ti dàkā-ni míǹ ŋfunyɔm kupaau nimbi ni-ba ká míǹ. 7Mimmee, m nín cáań Unimbɔti bɔti ki sòoǹ ni-cee faalaa ki sīntì m-ba taapu nimbi ń yīkì yilpuee, m yīntàaa? 8M nín dɔ́miń ni-cee ki sòon̄ Unimbɔti bɔtee, Kriisitoo nikitiŋ ŋiba di pà-mi, m nìn fúkuĺ bíǹ ní ki cáā tútuǹ nimbi. 9M nín nìn bí ni-ceeyee, maa nìn báká ubɔ pu, animil nín nìn lɔ́ò-mee nnabiyaamu mun nìn nyánní Maseeduaanee di nìn cáań-mi tin kɔkɔ nìn lɔ́ò-mee, ní m ŋúb́ m-ba kaa báká ubɔ pu báà tiba poon, ki dàá nīn péēgbíntìi ŋúb́ m-ba míǹ kí nīn cá. 10M sòoǹ-ni Kriisitoo baamɔni in bí m-nee ní yii: Akaayi tiŋki kɔkɔ poon ubɔ kpá kí lēēan nyandee m-pu. 11Maa néeń-ni naaan, ba pu ní m lī míǹ? Unimbɔti nyí yii m néeń-ni. 12Min m ŋáań nee, m dàá nīn péēgbíntì ki ŋáań míǹ ní, kí kpìtī biŋmatinliibi bin mun là kí nīn pàkà bi-ba ki lì yii bi sá akpambal kii timbee dàkatam. 13Binib gbantee kaa sá akpambal, bi mɔ́ntí yii bi tūǹ Unimbɔti tundi ní ki gīintí bi-ba Kriisitoo kpambaliŋ yam. 14Tinee kaa sá maamaaci bɔti kun puee Sitaan u-ba ŋūǹ kí kpántí ŋwalfi tūuŋŋu. 15An puee an kaa sá atulum yii u-tɔntɔnliibi mun ŋūǹ kí gíiǹ bi-ba kii bitɔntɔnliibi bin bí deedeeyee. Unimbɔti dàá dáaĺ bi-tafal bi-tuuŋŋi nín sá miŋyee ní. 16M gítī bùsī ki tùkù-ni yii ní taa dàkafì yii m sá uwaati, ni yaa tí dàkafī yii m sá uwaataaa, ní jī-mi kimɔtii an pu, kí yàntī man mun ḿ pàkā m-ba fiii. 17M nín bíī lì pu nee an kaa sá ti-Dindaan di bí yii ḿ nīn sòoǹ ki pàkā m-ba míǹ, m bíī sòoǹ kii unil un yil lábitèe ní. Kun puee m cáá tin pu ní m dàá sòoǹ kí pàkà m-bee. 18Binib bí ki pàkà bi-ba duulnyan doo wanti pu, an pu ní man mun bíī pàkà m-ba. 19Nimbi di bí yii ni cáá iciin ama ní ki jīǹ kimɔtii biwaatiibi pu an mɔ̄ǹ-ni. 20Bi cáá-ni ki sàantí kii iyumbuee, ki jīǹ ni-pu, ki kíiĺ-ni ki kpèé-ni fam, ki fátí-ni itampa, ní ni jīǹ-bi kimɔtii. 21An sá icoo ní yii timbi kaa cáá mpɔn kí ŋmā kí ŋá-ni míǹ. Ubɔ yaa ŋūǹ kí pàkā u-ba tiba puee, man mun ŋūǹ kí pàkà m-ba, m bíī sòoǹ ŋwaatiyaamin dee. 22Di sá an nibee yaa dàkà bi-ba yii bi sá Eebruyaaa, man mun sá Eebruja ní, bi yaa bí yii bi sá Israyeel yabaaa man mun sá Israyeelja ní. Bi yaa bí yii bi sá Abraam naantiibaaa man mun sá Abraam naantiiu ní. 23Bi yaa bí yii bi sá Kriisitoo tɔntɔnliibaaa, man di nín sá ki jítiǹ-bi, m bíī sòoǹ ŋwaatiyaamin dee. M túń ditundi ki jítiǹ-bi. Bi pìintí-mi sarka múlmul ki jítiǹ-bi, bi gbáń-mi ki jítiǹ-bi, m jēetí nnaabu ŋun sá ŋkúmee ni múlmul ki jítiǹ-bi. 24Juuda yab gbáń-mi anaalab diba kpá imuŋku ili ŋfunyɔm miŋmoo. 25Bi gbáń-mi ndɔ ŋfunyɔm mita, bi yáŋkì-mi ataŋkpee kí bàà kpò-mi diba, ŋfunyɔm mita ní iŋaliŋfi múĺ nnyimin nnyim bàà làá yòon̄-mi, ki gbíntì dalba nnyimin ŋwìiń pu nì kunyeeu. 26M-saŋkiŋŋi ŋin m cɔ̃om̀ tikpilee poonee, m kántì diniminaamandi imɔɔnyiŋgbeen ni, ki kántì diniminaamandi biyipɔɔdambi cee, ki kántì diniminaamandi m-jutiibi Juuda yab nì bin kaa sá Juuda yabee cee, ki kántì diniminaamandi ntimu poon nì kupɔɔun, m kántì diniminaamandi tiŋku pu, nì bin mɔ́ntí yii bi sá Kriisitoo yabee cee. 27M túń atuun ki gīī, ki ká diniminaamandi ki jíń falaa, kaa gèeǹ, ŋkùm nì nnyinnyoo cúú-mi, m gbíntí ŋkùm múlmul, tiwool cúú-mi tiwampeeŋkaal kpá ḿ pèen̄. 28Falaabi tikpil kíǹ maa lī; baabadalee Kriisitoo nikitiŋ kɔkɔ bɔti sá-mi diwaŋgul ní ki nyìm̀ m-pu. 29Un kaa pɔ̄ɔ̄yee puee see man mun ń nīn bí kii úǹ-uee kí taa nīn pɔ̄ɔ̄; ubɔ yaa lítì ikpitinee, man ní an wù pòlpɔl. 30An yaa sá ḿ pàkā m-bee, m-wɔfii pu ní m bàà pàkà m-ba. 31Unimbɔti ti-Dindaan Yeesu Baa yindi ń ká inyɔŋki kí nīn péēcá, di sá u nyí yii tin m sòoǹ nee maa mɔ́ntí. 32M nín nìn bí Damaasee, gɔmina un nìn bí ubɔti Areetaasi yuntiŋuee nìn yàntī u-soojab yūlfí kitiŋ gundi punyɔmmu caŋin ki nyàab̀ kí cúú-mi, 33ní m-bɔɔbi dū-mi ki ŋá kukabikun ki dūu nāatìń nì ŋŋmii digundi tɔkɔrɔu pu, ní m ŋmátì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\