KƆRANTI 2 12

1Míǹ puee ḿ nīn lámintáa! An kaa tútuǹ-ni. M dàá tùkù-ni ti-Dindaan nín yāntì m ká tiŋyee. 2M nyí kijapaai kiba u nɔ́ɔ́ Kriisitoo an nìn yɔ̃oǹ-u ki jɔ́miǹ kutagbɔŋu yilpu yilpu fɔ́ŋŋŋ Unimbɔti cee abin diba kpá saalku sèé, (ama maa nyí yii u nìn jɔ́m̀ nì u-wuntaaa, an kaa sá nì u-wunti, Unimbɔti baba di nyí.) 3Tiŋman m nyí yii kijapaayee nìn jɔ́m̀ ali yilpu beelin, (ama maa nyí yii an yaa nìn sá nì u-wuntaaa, an yaa kaa sá nì u-wunti see Unimbɔti di nyí.) 4Niin ní u gbìl̄ tibɔti tin unil kaa ŋūǹ kí fàtīí gíiǹ-tì kí lèe, kaa máaǹ kí dū-tì kí tùkù ubɔ muee. 5An japaakee pu ní m máaǹ kí nīn lámintí, kaa sá man m-ba pu, m yaa làá tí lāmintàaa, see m-wɔfii pu. 6M yaa bàà là kí pàkà m-bee, maa bàà sámaan uwaati, m bàà sòoǹ ibaamɔn ní, ama maa là kí pàkā m-ba kun puee maa là binib ń dàkafì m-pu ŋkpaammin bi nín wāĺ m ŋáań tiŋyee nì tin bi gbìl̄ m sòoǹee pu. 7Kí wàatī ḿ taa dū tin Unimbɔti nyántì ki dàkā-mi an kaa cáá bi máafée kí ŋá dilambilee, u dū iween iba ní ki ŋá m-wunti pu, i sá kii Sitaan tūuŋŋuee ki gbáà-mi an nín dàá ŋá pu ḿ taa nín̄ cáá dilambilee. 8Ŋfunyɔm mita ní m mēēti-Dindaan iween gbanti pu, yii ú lēē-i m-pu. 9Ní u kíí-mi yii: “M-ŋanti tin m ŋáań-see ŋmāntì kí tíkiń-si a-weenin, kun puee sii wɔfii pu ní man dì ki dàkà m-pɔŋŋu.” Míǹ puee an mɔ̄ǹ-mi ḿ nīn pàkà m-ba m-wɔfii pu, an nín dàá ŋá pu Kriisitoo pɔŋŋu ń nīn tūǹ m-pu ditundee. 10An pu ní m-wɔfii bɔti mɔ̄ǹ-mi. Bi nín sìí-mi puee, nì falaa un m jīǹee, nì bi nín páb̀-mi puee, nì diniminaamandi din m kāntée, Kriisitoo pu ní tíǹ kɔkɔ bàń m-pu míǹ, kun puee iwɔfi yaa kɔ́-mee, míǹ ní m kāntí mpɔn. 11M yaa bíī sòoǹ kii uwaatee, nimbi di yāntì m sòoǹ míǹ, di sá yii nimbi di bàà máaǹ kí pàkā-mi. Báà m yaa kaa bí tibanaaan, ni-kpambamɔntiŋee kaa jítiǹ-mi tiba nì tiba poon. 12Maamaacib nì tidaandi tin Unimbɔti pɔŋŋu yāntì m ŋá nì kimɔtii ni-ceeyee dàkà yii m sá Yeesu kpambal. 13Ba ní m ŋá ki tīī Kriisitoo nikitiŋ ŋin kíǹee ní kaa ŋá ki tīī nimbi. Tin baba maa yāntì ní ŋá kí tīī-mee di sá ni nín kaa kpíiǹ-mee, an puee ní dū m-yìntitam kí pɔ̄-mi! 14M tí bɔ́ntì kí dāan̄ ni-cee ntataatiim, nimbi di kaa làá nīn yì m-jītam, di sá yii nimbi ní m là, kaa sá ni-nimiliŋ. Kun puee an kaa sá mbiyaamu di kpīintí bibaatiibi, ama bibaatiibi di kpīintí mbiyaamu. 15Mamee, an mɔ̄ǹ-mi ḿ dū tin kɔkɔ m cááyee kí kúntí ni-pu kí kpáaǹ m-ba kí tūtuǹ-ni, man yaa néeń nimbi míǹ tikpilee, nimbi kaa làá nīn néeń-maaan? 16Nimbi ni-ba ni dàá ká yii maa sá digìńdi ki tīī-ni, ama biba lì yii an sá nciin ní m ŋá kí ŋmàtiǹ-ni kí jī. 17M dī bin m túnní ni-ceeyee ubɔ pu ki jíń-ni tibaaa? 18Man di dū Tiiti nì kinabiki kiba ki tú bí cù ni-cee, bi jíń ni-wanti tibaaa? Man nì Tiiti landɔkɔŋu sá mbaanti ní, ní ti-ŋáaǹtam mun mbaantiim. 19An yaa yíì ni péēkíĺ ki dàkafī dooooyee yii ti là ní nīn yíì-ti binimɔntiibee pu ní m sòoǹ míǹ? Aayee, kaa sá míǹ. Ti sòoǹ min Kriisitoo lèe ní Unimbɔti nimiin. Nnabiyaamu, tin kɔkɔ ti sòoǹ-nee, an sá kí tūtuǹ-ni ní cù nyɔkɔpu nnimbɔtisan poon ní. 20M fàŋkí yii ḿ taa láā bàń ni-cee kí ká-ni min maa lèe ni mun ń ká man min naa lèe. Maa là kí bàń kí ká-ni kujaau nì kináŋ nì diŋuul nì timɔn nì asiibil poon. Maa tí là kí bàń kí ká ni sòoǹ fam fam nì dilambil ki bí fìkìlfikil poon. 21M fàŋkí yii m-dāantam ni-ceeyee m-Nimbɔtiu ń taa sìntīǹ-mi taapu ni-cee ḿ sɔ̄ bin nìn ŋá ikpiti ki gbíntì ki ŋúb́ bi-bimbikpitim, tijɔkɔndi nì tilaakpaalee pu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\