KƆRANTI 2 13

1Ntataatiim ní m dòoń ni-cee nee. An ŋmàn̄ Unimbɔti takaldau poon yii: “Binib bili kii bita seerau di cáá mbaamɔn.” 2M kpáafí bin bin nìn ŋá ikpitee nì bin kɔkɔ kíǹee, m nín nìn dɔ́miń ni-cee nliliitiimee m nìn lī-tì ní ki gítī bíī bùsī ki lì díǹ m-kpátam ni-cee. M nín dàá dāan̄ min nee, m dàá ŋá an nín máaǹ puee ní, maa làá kpèè ubɔ nimiin. 3Kun puee ni là kí ká kudaaŋŋu yii Kriisitoo di yaa dì m-pu ki sòoǹ, ni dàá lafun ká, u dàkà u-pɔŋŋu ni-kansikin, waa sá kiwɔfii. 4Tiŋman, u dū u-ba ki ŋá kii uwɔfee ní bi kpáá-u ndɔpuntikaa pu, ama Unimbɔti pɔŋŋu yāntì u bí dimaŋfalin. Ti nì u nín ŋá ubaanti puee, ti mun bí iwɔfin ní, ama u-puee ti cáá dimaŋfal. Nì Unimbɔti pɔŋŋu puee ti bí dimaŋfalin ki tīī-ni. 5Ní cɔ̄ŋkìmaan ni-ba kí kpèè yii ni lafun fɔ̃ɔ̃ Yeesu Kriisitoo ki kíí tiŋmanaaan? Ní kpèè ni-ban tiŋan, naa ká yii u bí ni-naaan? U bí ni-ni, asee ni yaa kaa fɔ̃ɔ̃-u ki kíí mmɔntiimin baba. 6Míǹ ní ni dàá béé yii ti mun cɔ́ŋkì ti-ba ní ki béè yii ti sá Kriisitoo tɔntɔnliibi tiŋman. 7Ti mèé Unimbɔti ni-pu ní taa ŋá ikpiti iba, an kaa sá kí dàkà ti-ba yii ti ŋá ditummɔntiil ama ti là ní nīn ŋáań tiŋan báà bi yaa bíī sòoǹ ki bíiĺ timbi. 8Kun puee taa cáá mpɔn kí dūú já nì ibaamɔn, ti cáá mpɔn kí dūú tūtuǹ ibaamɔn ní. 9An mɔ̄ǹ-ti iyunti kamaa timbi yaa bí iwɔfin, nimbi ń nīn pɔ̄ɔ̄yee. Ti mèé Unimbɔti ni-pu yii ní nīn sá binimbɔtinooliibi tiŋman pu yab. 10Kun pu m bí ndan ki ŋmà-nee di sá maa là ḿ dāá bàń ni-cee kí dū mpɔn ŋun ti-Dindaan tīī-mee kí wɔ́b́-ni. Mpɔn gbantee sá ḿ dūú tūtuǹ-ni ni-nimbɔtinootam ń cù nyɔkɔpu ní, an kaa sá kí dūú bīil̀-ni. 11Nnabiyaamu, tin m dàá dū kí kàan̄ nee sèé: ní nīn cáámaan dipɔɔpindi, ni-nimbɔtinootam ń nīn sá tiŋman pu yal kí nīn tìì tɔb kunyannyaau, kí nīn pēēkinyɔkɔ nì ŋgbansɔŋfi poon. Unimbɔti un sá dineendi nì ŋgbansɔŋfidaanee dàá nīn bí ni-cee. 12Ní jāam̀maan tɔb nnabiyaamin. Unimbɔti nikitil din bí dooyee jáaḿ-ni. 13Ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo ŋanti nì Unimbɔti neendi nì u-Fām nín cāabìń nnyɔɔpee ŋuŋyee ń nīn bí ni-kɔkɔ cee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\