KƆRANTI 2 2

1An pu ní m ká yii an ŋān̄ ḿ taa dāan̄ ni-cee kí fàtīí tí kɔ́ǹ-ni kunimbaau. 2Kun puee nimbi di tìì-mi kunyannyaau, kin m yaa kɔ́ǹ-ni kunimbaauee, bilab di dàá gítī tīī-mi dipɔɔpindi? 3Kun yì-tì m ŋmàn̄-ni takaldee, di sá maa là kí bàń kí ká bin bàà làá tīī-mi dipɔɔpindee ń kɔ́ǹ-mi kunimbaaun, di sá m nyí yii man pɔɔpindi sá nimbi yal ní ni mun pɔɔpindi sá ma yal. 4An nìn sá-mi kunimbaau nì dipɔɔbiildi nì nsiim ní m ŋmàn̄-ni takalda, kaa sá kí kɔ́ǹ-ni kunimbaau pu ní m ŋmàn̄-ni, ama an sá ní ŋmā kí béé dineendi din bulfi m cáá ni-puee ní. 5Unil un di yaa cáań kunimbaau neeyee, an kaa sá man baba ní u kɔ́ǹ kunimbaau, u kɔ́ǹ ki kpáaǹ ni-kɔkɔ ní. Ama kí taa sòoǹ kí càatēe ni-kansikin biba ní u kɔ́ǹ kunimbaau, 6ni-kansikin kupaau nín kpáfì kinyɔkɔ ki dáaĺ udaan tafal miŋyee ŋmāntì. 7Kɔŋkɔnnee ni máaǹ kí dūú pɔ̄-u kí tīī-u kunyannyaau ú taa gítī kɔ́ kunimbaakpaŋkpaaŋŋun. 8An puee m gbāam̀-ni ní dàkàmaan ni-neendi udaan pu. 9M nìn ŋmàn̄-ni tibɔtee kí cɔ̄ŋkì-ni kí kpèè yii ni tɔ́-mi tiŋman puɔɔɔ! 10Ni yaa dū unil un kpitii ki pú-uee, ma mun dàá dūú pɔ̄-u. Tiba yaa bí ki sá ní dūú pɔ̄-uee, nimbi puee man dūu pú Kriisitoo nimiin, 11an nín dàá ŋá pu tí taa yàntī Sitaan ń jī ti-puee, kun puee ti nyí u-landɔkɔŋu. 12- 13M nín bàn̄ Troowasi tiŋkin kí sòoǹ Kriisitoo bɔmɔntiitee, nì min kɔkɔ ti-Dindaan pīitì-mi nsan ḿ sòoǹ-tèe, m nín kaa ká m-nabiki Tiiti niinee, m-pɔbil kaa sòm̀ ḿ kàl̄ niin, an pu ní m yíkì bi-cee ki búntì Maseeduaan. 14Tí jāam̀ Unimbɔti Kriisitoo pu, u nín cáá ti mun ki ŋáań u-jajil faalii poon puee, ti nì Kriisitoo nín ŋá ubaantee puee u dì ti-pu ki gbìtī ajan kɔkɔ Kriisitoo bɔti kii talaaluee. 15Ti sá kii talaalu un sɔ́fèe ní Kriisitoo cáā tìì Unimbɔti. Míǹ ní ti tí sá ki tīī binib bin ká difiilee nì bin mun wáŋkèe. 16Bin ká difiilee ceeyee an sá bíǹ nsɔnsɔfi ŋun tìì dimaŋfalee ní, ama ní ki sá bin wáŋkèe cee nnunnu ŋun tìì ŋkúmee. Ŋma di bàn̄ kí ŋá an tundi gbanti? 17Timbi kaa sá kii binib tikpil bin dū Unimbɔti bɔti ki kpántì dibantilee, ti sá ibaamɔn nib ní, Unimbɔti di lēē-ti ki tú. Ti nín ŋá ubaanti nì Kriisitooyee pu ní ti sòoǹ Unimbɔti nimiin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\