KƆRANTI 2 3

1Mimmee ti fātìi tí bíī dàkà ti-ba yii ti ŋá tiba deeyaaa? Àá an bàlfī yii tí cáań takaldab bin bi ŋmàn̄ ki pàkā-tee kí dàkà-ni naaan? Àá an sá yii tí bàlfī-ni ní ŋmà takalda kí pàkà-ti ní, ali kii biba nín ŋáań puee? 2Nimbi Kɔranti yab di sá takalda un báà ŋma wāĺ ki kàaǹee ní takaldee ŋmàn̄ ti-pɔbilin. 3Báà ŋma wāĺ yii ni sá takalda un Kriisitoo dī ti-pu ki ŋmàn̄ee ní. Waa ŋmàn̄ nì ntakaldaŋmamɔɔn. Ama Unimbɔti un bí dimaŋfalinee Fām di ŋmàn̄. Waa ŋmàn̄ ataŋkpee pu, u ŋmàn̄ binib pɔbiliŋin ní. 4Kriisitoo puee dimákal din ti cáá Unimbɔti puee dee. 5Di sá taa bí yii ti ŋūǹ kí ŋá tiba ti-ba pɔŋŋu pu, tin ti yaa ŋúń ki ŋée an sá Unimbɔti pɔŋŋu di cāntì ti ŋúń ki ŋá. 6Kun puee úǹ di tìì-ti ŋŋmam ní ti sòoǹ dipoompɔndi din u ŋée bɔmɔntiiti. Dipoondi gbanti kaa sá mara un nìn sá nì tiŋmaŋmabtee, ama dì sá nì Unimbɔti Fām tundi ní. Di sá mara kù ní, ama Unimbɔti Fām míǹ tìì binib dimaŋfal ní. 7Unimbɔti nín nìn ŋmàn̄ u-marab ataŋkpee puee bi nìn ká u-nyooti. Ní Mooisi mun nimiin nìn kíǹ ki jìl̀, ní Israyeel yab kaa nìn gítī ŋūǹ kí kpèè-u. An nyootee sá tin jītée ní. Marab bin bi yaa yīntì an cāabìń ŋkúmee yaa nìn dɔ́miń nì kunyaaŋŋu míǹ, 8kin ataa aŋa pu ní Unimbɔti Fām min tìì dimaŋfalee nyooti kaa máaǹ ki jítiǹ míǹ. 9An yaa sá yii marab bin dàá cáań ŋkúmee pu ní Unimbɔti nyooti dɔ́miń ki jìl̀ mimmee, mana ní Unimbɔti Fām tundi din dàá yàntī binib ń kpántí deedeedambi Unimbɔti nimiinee nyooti dàá nīn jìl̀ dee? 10Taa ŋūǹ kí dū tinyool tin nìn jítèe kí ŋmàntīǹ tin bí nee báà fiii. Kun puee tíǹee sá tikpaandi ní. 11Tin bí ki dàá jītée di yaa cáá tinyool míǹ nee, kin tin dàá nīn péēbí kí nīn cée faa! 12Ti nín cɔ́tí tin pu tikpilee dee. An pu ní ti cáá dipɔbil ki sòoǹ ki cántí tikɔkɔ. 13Timbi kaa làá ŋá kii Mooisi nín nìn dū ŋŋaabu ki bīiǹ u-nimiin Israyeel yab ń taa kpèè-u kí nīn cí ŋyunti ŋun ní ŋwalfee dàá dāá lēēyee. 14Bi-landɔkɔi kaa cútí tibɔti malaa, ali kii ŋŋaabuee dáá gbíntì ki lìkī bi-nimiinee. Di sá yii bi yaa kàaǹ dipooŋkpikil takaldau poonee baa gbìl̀ taapu, ali ki dāā sāā díǹee bi-landɔkɔi kaa cútí tibɔti. See unil un fɔ̃ɔ̃ Kriisitoo ki kííyee baba nimiin ní ŋŋaabu bìitī. 15Ali ki dāa sāā díǹ bi yaa bíī kàaǹ Mooisi takaldabee an bí kii ŋŋaabuee lìkī bi-landɔkɔi ní baa gbìl̄ taapu. 16Unil un yaa fɔ̃ɔ̃ ti-Dindaan ki kííyee nimiin ní ŋŋaabuee lèekī. 17Di sá yii ti-Dindaanee, Unimbɔti Fām dee, laakin ti-Dindaan Fām yaa bée, niin ní dibatɔl bí. 18Timbi bin kɔkɔ nimiin ŋŋaabuee lēēyee di sá bin pu ní bi wāĺ ti-Dindaan nyootee. Ní Unimbɔti Fām bí ki tūǹ ti-ni ditundi ní u-nyooti mun wīintí ti-ni ki cá. Unimbɔti Fām nín ŋá ditundi diŋyee dee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\