KƆRANTI 2 4

1An sá tiŋan ní Unimbɔti ŋá-ti ní ki dū ditundi nee ki ŋúbiǹ-ti. An pu ní ti-wunti kaa yòtī di-pu. 2Ti fá dibɔmbɔndi nì icoo tuuŋŋi, taa ŋmàtíǹ binib, kaa kpántí Unimbɔti bɔti, ama Unimbɔti nimiin ní ti sòoǹ ibaamɔn ki cántí ki tùkù binib ki nyàab̀ báà ŋma ń béé yii tin ti sòoǹee sá ibaamɔn. 3An puee bin wáŋkèe ceeyee Unimbɔti bɔti tin ti sòoǹ nee sá dibɔmbɔndi ní ki tīī-bi. 4Kun pu baa fɔ̃ɔ̃-tì ki kííyee di sá Sitaan un sá duulnya nee bɔtiuee jòb̄-bi ki yāntì baa wāĺ tibɔmɔntiilee nín ŋmíntí ki dàkà-bi Kriisitoo un sá Unimbɔti naŋkuee nyooti. 5Taa bíī sòoǹ-ni timbi ti-ba bɔti, Yeesu Kriisitoo bɔti ní ti sòoǹ nì ni yii úǹ di sá ti-Dindaan, úǹ pu ní timbi sá ni-tɔntɔnliibi. 6Di sá Unimbɔti un bí yii: “Ŋwalfi ń ŋmíntí dibɔmbɔndinee,” úǹ u-ba di ŋmíntì ti-pɔbiliŋ poon ki yāntì ti ká Kriisitoo nimiin Unimbɔti nyooti nín jìl̀ miŋyee. 7Timbi bin u dū tibɔmɔntiil tin sá tigaajawanee ki ŋúbiǹee, ti sá kii aboonee ní taa pɔ̄ɔ̄, ní tigaajawan kā ti-ni, an nín dàá ŋá pu binib ń béé yii mpɔŋkpaan ŋun bí ti-ni ki ŋáań ditundee nyánní Unimbɔti ceeyee, an kaa nyánní timbi cee. 8Falaabi kɔkɔ nì bi-nyɔkɔm nyìitī-ti, ama ti mun kaa wìil̄; tiwan tikpil bàkantí-ti, ama ti mun kaa páatí ti-mákal Unimbɔti pu. 9Bi jì-ti, ama Unimbɔti kaa yàntī bí cúú-ti; bi líikí-ti kitiŋ, ama ti mun kaa kúù. 10Baabadalee bi dī-ti kí kpò-ti kii bi nín nìn dī Yeesu puee an nín dàá ŋá pu bí ká dimaŋfal din Yeesu cááyee ti mun nee. 11Yeesu puee ŋyunti kamaayee ŋkúm péēkpàkaǹ-ti ní. Báà ti yaa jíń falaa ní ki dāa kpíì, binib dàá béé yii Yeesu bí ti-ni. 12Timbi bí ŋkúmin, ama ní ki cāabìń nimbi dimaŋfal. 13Ali kii Unimbɔti takaldau poon nín lī puee yii: “M fɔ̃ɔ̃ ki kíí an pu ní m sòon̄.” Nlandɔkɔ gbanti mbaanti ní ti mun cáá, ti mun fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ki kíí, an pu ní ti sòoǹ. 14Ti nyí un fīkitì ti-Dindaan Yeesu ditaŋkpiilinee dàá dāá fìkitī ti mun kii u nín fīkitì Yeesu puee, ní kí dāá cáá ti nì ni-kɔkɔ kí kàan̄ u-cee. 15Nimbi pu ní ti jīǹ falaa gbanti an nín dàá ŋá pu Unimbɔti nín tīī diyimɔɔl diŋyee ń bà báà ŋma, bí kpāfì kunipaau kí jāam̀ Unimbɔti tinyooldaan u-ŋanti puee. 16An pu ní ti-wunti kaa yòtī, báà an yaa sá yii ti-wunti tin poon ti bí nee yaa bíī nàantí ki sìntāaa dimaŋfapɔndi din bí ti-nee dàá nīn péēpòntī ní ki cá. 17Kɔŋkɔnnee ti nín bíī jīǹ falaa un fiii nee di bíī bɔ́ntí tinyookpaandi tin kaa cáá dikuntil taa ŋūǹ kí dūú ŋmàntīǹ tibee ki yɔ̃ontí-ti. 18An puee timbi nimikpeeŋu bá tin baa wāĺee pu ní kaa sá tin bi wāĺ nee pu, di sá tin bi wāĺee kaa yúntí, ama tin baa wāĺee tíǹ dàá nīn péēbí ní kí nīn cá jaanjaan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\