KƆRANTI 2 5

1Ti nyí yii tiwun tin poon ti kɔ́ò duulnya nee poonee yaa kpíìyaaa, Unimbɔti kpáafì-ti tiwumpɔn tiba yilpu, tin sá kii kudii kun úǹ u-ba máńee ní tí nīn kɔ́ò poon jaanjaan. 2Ama kɔŋkɔnnee ti bí ki yáliŋkí ki bàà nyàab̀ kí fɔ̃ɔ̃ yilpu wunti tin sá kii kudii kun Unimbɔti u-ba máńee. 3Kun puee taa làá tin nín̄ bí yilpu kaa cáá tiwun. 4Tiŋman timbi bin dáá kɔ́ò tiwun nee poonee, ti bí digìńdi nì falaabi poon ní. Ama taa là kí nyā tiwun tin sá taapu doo yatee poon, ti là kí dū yilpu wunti ní kí dūú bìin̄ tin béeyee pu an nín dàá ŋá pu ní tiwun tin kúùyee ń nīn fúuń tin kaa kúùyee poon kí ká dimaŋfalee. 5Unimbɔti u-ba di bí yii ti-wunti ń dāá kpántí míǹ, u-Fām min u tīī-tee di dàkà yii u kpáafì tiwammɔntiil ki yɔ́oǹ-ti ti dàá dāá fɔ̃ɔ̃. 6An puee ní ti cáá kunyannyaau baabadal. Ti nyí yii ti nín dáá kɔ́ò tiwun tin poonee ti dá láá dátiǹ ti-Dindaan. 7Ti fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti nín lī puee ní ki kíí, taa láá ká nì ti-nimiliŋ. 8Ti cáá kunyannyaau an júkufí-ti ti bàà là kí yīkì ti-wunti tin bí nee poon kí cù kí nīn bí ti-Dindaan cee. 9Ama tin ti nyàab̀ee di sá báà ti yaa bí tiwun nee poonaaan, ti yaa nyáń ti-naaan, tí fáatí-u. 10Kun puee an sá yii ti-kɔkɔ ń dāá kpāfì Kriisitoo nimiin ní ú sòoǹ ti-bɔti ti nín kāl̀ duulnya poon ki dū ti-yuntiŋu ki ŋá diŋyee, an yaa sá ikpitaaa, an yaa tí sá tiŋanaaan, ní ú pà báà ŋma u nín máaǹ tipaal tiŋyee. 11Ti nín fàŋkí Unimbɔti puee ní ti bí ki nyàab̀ binib ń fɔ̃ɔ̃-u kí kíí. Unimbɔti wāĺ-ti míǹ pílpil, m nyí yii ni mun nyí ti-pu míǹ ni-pɔbiliŋ poon. 12Kaa sá ti là kí fàtīí tí pàkà ti-ba ni-cee, ti là kí pɔ̄-ni nsan ní nīn mòɔǹ ti-pu ní. Míǹ ní ni ŋūǹ kí ká tiba kí kíí bin di bí ki sòoǹ bi-nyɔmmu poon tibɔti fam ki kāntí tinyool ama ní bi-pɔbiliŋ poon kūńee. 13Bi yaa yíì-ti biwaatiibaaa, an sá Unimbɔti pu ní bi yíì-ti míǹ. Bi yaa tí yíì-ti binimɔntiibaaa, an sá nimbi paatii ní. 14Kriisitoo neendi di jíń mpaan timbi pu, timbi bin nyí yii unibaanti di kpíì ti-kɔkɔ puee, mimmee ti-kɔkɔ kpíì dee. 15Úǹ di kpíì ti-kɔkɔ pu an nín dàá ŋá pu bin bí dimaŋfalinee ń taa nín̄ bí ki tīī bi-ba, ama bí nīn bí ki tīī un kpíì ki fīkitì bi-puee. 16An puee taa ti kpèé ubɔ nniyaamin. Ki kpáaǹ dooooyee ti yaa nìn kpèé Kriisitoo nniyaaminaaan, kɔŋkɔnnee taa ti kpèé-u míǹ. 17Un nì Kriisitoo ŋá ubaantee kpántì unipɔɔn dee, tin sá tikpikilee jítì, tipɔn di kíǹ ki bí. 18Unimbɔti di ŋá míǹ kɔkɔ. U dī Kriisitoo pu ki yāntì ti nì u kpíikì ní ki dū ditundi nee ki ŋá ti-ŋaan yii tí cáań binib u nì bi ń kpīikì. 19Di sá yii Kriisitoo pu ní Unimbɔti dī ki cáań binib ní u nì bi kpíikì, kaa fātìi tɔ́ bi-kpitii in bi ŋée pu. U dū dikpiikil gbanti tundi ki ŋúbiǹ-ti tí sòoǹ nì binib. 20An puee Kriisitoo nyɔkɔpu ní ti dàá sòoǹee ali kii Unimbɔti u-ba di dī timbi pu ki yíì-nee. Ti dū Kriisitoo ki gbāam̀-ni, ní kíí kí yàntī ni nì Unimbɔti ń kpīikì. 21Timbi kɔkɔ puee, Unimbɔti yāntì Kriisitoo un kaa ŋá ikpiti ki kée fɔ̃ɔ̃ timbi kpitii, an nín dàá ŋá pu, u-puee tí kpántí deedeedambi Unimbɔti nimiinee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\