KƆRANTI 2 6

1Di sá yii timbi nì Unimbɔti di bí ki tūǹ ditundi, an pu ní ti mèé-ni yii ní taa yàntī diyimɔɔl din ni fɔ̃ɔ̃ u-ceeyee ń ŋá fam. 2Unimbɔti lī u-takaldau poon yii: “M-niti yuntiŋuee m nìn pílfiǹ-si, m nìn tútuǹ-si difiil wiiŋŋu a ká difiil.” An puee Unimbɔti niti yuntiŋu sèé, difiil wiiŋŋu sèé. 3Taa là kí bàkan̄-ni báà tiba nì tiba poon, an nín dàá ŋá pu ubɔ ń taa ká ibɔkpiti iba ti-tundi nee pu kí lèe. 4Ama ti péēdàkà ti-bimbim kɔkɔ poon yii ti sá Unimbɔti tɔntɔnliibi ní, ní ki jīǹ kimɔtii tikpil, falaabi nì kunimbaau nì diniminaamandi poon. 5Bi gbáà-ti ki cáǹ-ti ki pìintí sarka, ki mèé tijáti ki tòɔ́ ti-pu, ki yàntī ti tūǹ atuun ŋin pɔ̄ɔ̄yee, taa kāntí ŋgeem, kaa jīǹ tijin. 6- 7Ti-nyaŋkanti nì ti-nyil nì kimɔtii nì ti-niti nì Circir Fām pɔŋŋu nì dineembaamɔndi, nì Unimbɔti bɔti tin sá ibaamɔnee nì u-pɔŋŋu ní ti cáā dàkà-bi yii ti sá Unimbɔti tɔntɔnliibi. Ti-deedeeu di sá tijanjawan tin ti cáā jáàyee, nì tin ti cáā cí ti-bee. 8Ŋyunti ŋubɔee bi tìì-ti tinyool, ní ŋyunti ŋubɔee bi kɔ̄ntí-ti icoo; ŋyunti ŋubɔee bi sòoǹ ti-pu tin ŋān̄ee, ní ŋyunti ŋubɔee bi sòoǹ ti-pu tikpitil mun. Bi kpèé-ti kii binyimɔndambee ama ní ti mun sòoǹ ibaamɔn. 9Bi kpèé-ti kii báà ubɔ kaa nyí-tee, ama ní báà ŋma nyí-ti; bi kpèé-ti kii bin dàá kpúee, ama ní ti mun kaa kúù. Bi dátí ti-tafaliŋ, ama ní kaa kù-ti. 10Bi kɔ̄ntí-ti kunimbaau ní timbi bí dipɔɔpindin. Bi kpèé-ti yii ti sá bisoodambi ama timbi di tīī binib tikpil Unimbɔti gaajati, bi kpèé-ti yii taa péēcáá tiba nì tiba, ama ní ti mun di cáá tikɔkɔ nì tikɔkɔ. 11Nimbi Kɔranti yab, ti sòon̄-ni ti-poon bɔti kɔkɔ ki pīitì ti-pɔbiliŋ ki tīī-ni. 12Timbi pīitì ti-pɔbiliŋ ki tīī-ni, nimbi di kaa pīitì ni-yaŋ. 13M bíī sòoǹ-ni kii ubaati nín sòoǹ nì u-biyaamu puee ní, kii ti nín néeń-ni miŋyee puee, pìitīmaan ni-pɔbiliŋ kí tīī-ti. 14Ni nì binib bin kaa nyí Unimbɔtee ń taa kpāfì kí ŋá ubaanti. Nnyɔɔpee ŋulɔŋu di bí tin bí deedeeyee nì tin kaa bí deedeeyee kansikin? Mana ní dibɔmbɔndi nì ŋwalfi ŋūǹ kí kpāfì? 15Mana ní Kriisitoo nì Sitaan ŋūǹ kí pèen̄ kinyɔkɔ? Àá ba nyɔɔpeeŋu di bí unimbɔtinool nì un kaa nyí Unimbɔtee kansikin ní? 16Mana ní Unimbɔti nì awaa ŋun kí pèen̄ kudii? Timbi sá Unimbɔti un bí dimaŋfalinee diiku ní, ali kii Unimbɔti u-ba nín lī puee, yii: “M dàá nīn kɔ́ò m-nikitil cee, ní kí nīn còom̄ bi-kansikin, man di dàá nīn sá bi-Nimbɔtiu, ní bíǹ ń nīn sá man nikitil.” 17An pu ní Unimbɔti lī u-nikitil yii: “Ní nyā binib nee kansikin kí gàntīmaan ni-ba, kí taa gbēētin sá tijɔkɔndee, ní man ń nín fɔ̃ɔ̃-ni, 18kí nīn kíǹ ki sá ni-Baa, ní ni mun ń nīn kíǹ ki sá man jipɔmbi nì m-bisalib. Ti-Dindaan ipɔn kɔkɔ daan di lī míǹ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\