KƆRANTI 2 7

1Nnabiyaamu, an nín sá yii timbi ní Unimbɔti pɔ̃oǹ apoon gbantee, tí fámaan atuŋkpiti ŋin kɔkɔ bíiĺ tiwun nì kinaŋee, kí fàŋkì Unimbɔti kí nyāntí ti-pɔbiliŋ poon tikpiil kɔkɔ kí nīn bí circir. 2Ní dū ni-pɔbiliŋ kí tīīmaan-ti, di sá taa yīntiǹ ubɔ ni-kansikin, kaa bíil̀ ubɔ ni-kansikin, kaa jíń ni-kansikin ubɔ. 3Kaa sá m là kí wòoǹ-nee pu ní m lì míǹ, di sá m péēlī dooooyee yii ni kɔ́ ti-pɔbiliŋin tiŋan, báà dimaŋfalinaaan, ŋkúminaaan, ti dàá nīn gbíntì ki bí míǹ ní. 4M cáá dimákakpaandi ni-pu, ni-bɔti mɔ̄ǹ-mi tikpil. Ti-falaabi poonee, dipɔɔpiŋkpaandi din m cáá ni-puee tīī-mi kunyannyaau. 5Di sá yii ti nín bāań Maseeduaanee, taa gbìl̄ mmɔn, ti kántì agìń kɔkɔ nì ŋi-bul ní timbi ti-ba bí kujaaun ní ti-pɔbiliŋ poon gbí tifaandi. 6Ama Unimbɔti un tìì bin wunti yɔ̄tèe kunyannyaauee tīiń-ti kunyannyaau ŋyunti ŋun ní Tiiti bāań ti-ceeyee. 7Kaa sá u nín dɔ́miń ti-ceeyee ŋmaniŋma pu ní ti ká kunyannyaau, ama u nín máafì-ti nimbi ni-ba nín tīī ú mun kunyannyaau kuŋyee pu. U máafì-ti ni nín mò ki nyàab̀ kí bàà gítī ká-mee, nì ni nín bí ki yáliŋkí m-pu miŋyee, an di gítī mɔ́ɔkiǹ-mi ki lákatì. 8An puee takalda un m nìn ŋmàn̄-nee yaa nìn kɔ́ǹ-ni kunimbaauaaa, an kaa ti páb́-mi kɔŋkɔnnee, tin bàà làá páb́-mee di sá m ká yii takalda gbanti nín kɔ́ǹ-ni kunimbaau ŋyunti ŋubɔ poon fiiiyee. 9Ama kɔŋkɔnnee an mɔ́ɔkiǹ-mi, an kaa sá an nín kɔ́ǹ-ni kunimbaauee, ama an nín kpántì ni-bimbimee pu, mimmee timbi kaa ŋá-ni ikpiti iba dee, an sá Unimbɔti di dī ni-nimbaaku pu ki gíiǹní-ni u-cee. 10Kun puee kunimbaau kun Unimbɔti kɔ̄ntí binibee cāabìń dibakpantil ní, ní unil ń ká difiil, ní kunimbaauee kaa ti páb̀-u. Ama kunimbaau kun kaa nyánní Unimbɔti ceeyee cāabìń ŋkúm ní. 11Ni ká Unimbɔti nín kɔ́ǹ-ni kunimbaau kuŋyee nín cáań-ni tiŋan tiŋyeeyaa! Ni kíǹ ki ŋúb́ Unimbɔti bɔti mmɔntiimin, ki kíǹ ki bíī gbàam̄ ni-bɔkpil pu. Tikpitil tin ŋée kaa mɔ́ɔkiǹ-ni, ni kíǹ ki fàŋkí Unimbɔti, ní an júkufí-ni ní ká-ti; ní ni kíǹ ki cáá difaŋgiil, ki kíǹ ki wāĺ yii an máaǹ bí dáaĺ ikpitidaan tafal. Tin ni ŋá nee puee ni dàkā yii naa bí tibɔti gbantin. 12An puee m yaa nìn ŋmàn̄-ni takaldee, an kaa sá un ŋá ikpitee pu, kaa tí sá un bi ŋá ikpitee mun pu. Ama ti là ní ká difaŋgiil din ni cáá ti-puee Unimbɔti nimiin ní. 13An di tīī-ti kunyannyaau. Tiiti nín bāańee an kaa sá kunyannyaau ŋmaniŋma ní ti ká, ama ti ká dipɔɔpiŋkpaandi mun, kun puee an mɔ́ɔkiǹ-u tikpil kunyannyaau kun ni-kɔkɔ tīī-u ni-cee niinee. 14Kí wàatī ú dāan̄ ni-ceeyee, m nìn tīī-ni disindi u-cee, ní naa kɔ́ǹ-mi icoo kii m nín péē sòoǹ-ni ibaamɔn baabadal puee. Míǹ ní disindi din m tīī-ni Tiiti ceeyee an cūtì ki kāl̀ deedee. 15U yaa téetì ni-kɔkɔ nín nìn tɔ́-u min min, ki pílfíǹ-u, ki fɔ̃ɔ̃-u min min nì tifaandi yɔ́kɔ́yɔkɔee, ní dineendi din u cáá ni-puee mòtīi wīintí. 16An mɔ́ɔkiǹ-mi tikpil kun puee kɔŋkɔnnee m kíǹ ki cáá ni-pu dimákal tikɔkɔ poon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\