KƆRANTI 2 8

1Nnabiyaamu, ti là ní béé Unimbɔti nín ŋá tiŋan tin ki tīī Kriisitoo nikitiŋ ŋin bí Maseeduaanee ŋi túń ditundi diŋyee. 2Bi nìn bí agìń tikpil poon, ama ní bi-pɔɔpindi nìn gítī lákatì; an yāntì ní min kɔkɔ bi sá bisoodambee bi dàkā bi-niti an nyāŋkì. 3M lēēbi-mɔ́ɔŋŋu yii bi tīī nì dipɔbil diba min bi ŋúńee ali ki jítiǹ min bi ŋūǹee pu kpataaa. 4Bi gbāam̀-ti tikpil, yii tí péēpɔ̄ bí mun diyimɔɔl bí tɔ̄ tootoo kí tūtuǹ Kriisitoo yab bin bí Juudeeyee. 5Bi tīī ki jítì min pu timbi bàà dàkafēe, di sá yii bi dá láá péé ki dū bi-ba ki tīī ti-Dindaan ki wāatì ní ki ŋá Unimbɔti nín là puee, ki dū bi-ba ki tīī ti mun. 6An pu ní ti gbāam̀ Tiiti yii ú gítiń ni-cee kí tīī-ni kunyannyaau ní púntí ni-tootoou un u nìn tīī-ni kunyannyaau ni kíĺee kí tɔ̄ nì tiniti. 7Ni cáá tikɔkɔ nì tikɔkɔ: ni cáá fookii, ki nyí disoondi, ki cáá dinyil, ki cáá difaŋgiil tikɔkɔ pu, nì dineendi ti mun pu, an puee ti là yii ní dū tin kɔkɔ ni cááyee kí dàkà tootoo nee poon ni-niti. 8Kaa sá kí páb́-ni pu ní m bíī lì míǹ, ama m bíī máafí-ni biba faŋgiil ní, ni mun ń ŋmā kí dàkà ni-neendi nín sá ibaamɔn puee. 9Kun puee ni nyí ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo yimɔɔl din u pú-tee. Úǹ un sá ugaajee gíiǹ u-ba usoodaan, timbi ń kpántí bigaajab úǹ soodaŋku pu. 10Man nín ká tin tibɔti nee poonee ní m là kí tùkù-ni: m ká yii an ŋān̄ ní nìkī ni-tundi din ni nìn kíĺ jiilee, kun puee nimbi di nìn péé péé ki kánní an landɔkɔŋu ní ki nìn péé ki tɔ́ mun. 11An puee kɔŋkɔnnee ní púntímaan ni-tundi gbanti, an nín dàá ŋá pu bí dāá ká min ni lēēni-pɔbiliŋ poon yii ni dàá ŋée, ní púntí kí ŋá ni-pɔŋŋu nyɔkɔm. 12Ni yaa làá tīī tiba nì dipɔbil dibee, an kaa sá ni nín dàá tīī kuŋyee wíiŋŋu di sá tiba Unimbɔti cee, ní tīī min nyɔkɔm ni ŋūǹee di sá. 13An kaa sá yii ní dū tin ni cááyee kɔkɔ kí jòoń bin kíǹee kí ŋmìntī ni-ba, ama an máaǹ un bi tútuǹee nì un tútuǹ-uee kɔkɔ ń nīn ŋmà ní. 14Kɔŋkɔnnee ni cáá tikpil kí ŋmā kí tūtuǹ bin kaa cááyee, ní daliŋkin ní ni mun yaa lɔ́òyee ní bí mun ń jòoń nimbi, míǹ di dàá yàntī ni-kɔkɔ ń ŋmàntī. 15Ali kii Unimbɔti takaldau poon nín lī puee yii: “Un fāā tikpilee kaa cáá ki lákatì, ní tiba kaa lɔ́ò un fāā fiiiyee.” 16M jáaḿ Unimbɔti un di tīī Tiiti difaŋgiil ni-pu kii ti mun nín cáá ni-pu miŋyee. 17Ti nín bālfì-u yii ú cù ni-ceeyee, u kíí-ti yii u dàá cù, ali gba úǹ u-ba nìn péēbɔ́ntì yii u dòoń ni-cee. 18Ti dū u nì kinabiki kin ŋá dituŋkpaandi Unimbɔti bɔti sòontam poon, Kriisitoo nikitiŋ kɔkɔ pàkà-uee, ki túnní ni-cee. 19Kriisitoo nikitiŋ mun gítī lēē-u yii ú céeǹ-ti tí cáá tootoo un ti ŋá nì tinitee kí cùnnì Jeerusaleem. An di dàá dàkà ti nín néeń kí tūtuǹ ti-jutiibi puee ní kí tīī ti-Dindaan tinyool. 20Taa là biba ń nīn bí ki sòoǹ ki bíiĺ-ti kunimigbaau kun ti yɔ̃oǹ kí cáá yàkatī binib nee pu. 21Ti là yii tin ti ŋáańee ń nīn ŋān̄ ti-Dindaan ceeyaaa kí nīn ŋān̄ binib mun cee. 22Ti túnní-bi ni-cee bi nì ti-nabiki kiba kin ti cɔ́ŋkì ŋfunyɔm tikpil ki ká yii u cáá difaŋgiil tikɔkɔ poonee. Ama kɔŋkɔnnee, u gítī mɔ̄tìi ká difaŋgiil dimákakpaandi din u cáá ni-puee pu. 23Tiiti úǹ sá man tɔntɔnjuti ní ni-cee, bin kíǹee, Kriisitoo nikitiŋ di túnní-bi ní bi-bimbim tìì Kriisitoo tinyool. 24Dàkàmaan-bi ni-neendi, Kriisitoo nikitiŋ ń béé ibaamɔn yii ti cáá nsan kí nīn fàal̀ ni-pu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\