KƆRANTI 2 9

1An kaa bàlfī ḿ gítī ŋmà-ni takalda kí tùkù-ni ti nín máaǹ kí tūtuǹ Kriisitoo yab bin bí Juudeeyee puee. 2M nyí ni-landɔkɔmɔntii pu, m tīī-ni disindi Maseeduaan yab cee ki tùkū-bi yii doooo jiil ní nimbi nnabiyaamu Akaayi yab bɔ́ntì, ní ni-faŋgiil tīī binib tikpil kunyannyaau. 3An pu ní m dū nnabiyaamu nee ki túnní ni-cee, an nín dàá ŋá pu disindi din m tīī-nee, bí lafun ká yii ni máaǹ-dee, kí lafun bɔ́ntí tikɔkɔ kii m nín tùkū-bi yii ni bɔ́ntì miŋyee. 4An yaa sá fam, man nì Maseeduaan yab biba yaa táań ki bāań ní naa láá bɔ́ntì ki dɔ́òyee, ti-mákal din ti cáá ni-puee dàá kpántí-ti icoo ní, icoo gbanti dàá jī kí kpáaǹ ni mun. 5An puee ní m mēēnnabiyaamu nee bí péeǹ timbi kí dāan̄ ni-cee. Ní bɔ́ntí kí ŋá ni-niti tin ni pɔ̃oǹ kí ŋée, man dāa bàńee, an bɔ́ntì dee. Míǹ di dàá dàkà yii ni tīī nì dipɔbil diba, naa tìì ki yáliŋkí. 6Téetímaan yii un yaa búĺ fiiiyee dāa tí cēē fiii ní, ní un búĺ tikpilee mun dāa tí cēētikpil. 7An puee báà ŋma ń tīī min u-pɔbil fáatì ú tīīyee, án taa nín̄ sá nì kunimbaauaaa dipabil bɔti, kun puee Unimbɔti néeń un tìì nì dipɔɔpindee ní. 8Unimbɔti cáá mpɔn kí tīī-ni tiŋan kɔkɔ nì ti-nyɔkɔm tikpil tikpil, an nín dàá ŋá pu ní nīn cáá baabadal tin kɔkɔ ni yaa lèe án lákatí ní nīn cáā tūǹ atummɔnti kɔkɔee. 9Ali kii Unimbɔti takaldau poon nín lī puee yii: “Un ŋáań biwɔfib tinitee, Unimbɔti dàá bìin̄ u-boon ní u-niti ń nīn péēbí ki cá.” 10Unimbɔti un tìì ukpaal iwambool, ki tìì tijikaalee, dàá tīī-ni iwambool kɔkɔ nì i-nyɔkɔm kí yàntī í lòoǹ, an nín dàá ŋá pu ni-niti ń lòoǹ abimɔntee. 11U dàá yàntī ní nīn sá bigaajab kí ŋmā kí nīn ŋáań tiniti, an nín dàá ŋá pu binib tikpil ń nīn jáaḿ Unimbɔti tin ni ŋáań ki tìì-bi ti cāabìń-bee pu. 12An kaa sá Kriisitoo yab bin lɔ́ò tibee ŋmaniŋma ní ni-tundi din ni ŋáańee tútuǹ, ama an yàntī binib tikpil jáaḿ Unimbɔti múlmul. 13Ni-tundi din ni ŋáańee di dàkà binib bin ní ni sée, ní ki yàntī binib nyɔ́ŋkí Unimbɔti ni nín tɔ́ Kriisitoo bɔmɔntiiti puee, ní ki nyɔ́ŋkí Unimbɔti ni-niti tin ni ŋáań ki tìì bíǹ nì bin kɔkɔ kaa cááyee. 14Bi dàá mèè ni-pu nì dineeŋkpaandi, kun puee Unimbɔti bīiǹ ni-boon an kaa cáá bí māafì. 15Tí jāam̀maan Unimbɔti u-pɔ̄tam nín kaa cáá jutee pu!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\