JAAN 2 1

1An sá man ukpil di jáaḿ sii ti-na un Unimbɔti lútèe nì a-biyaamu. Ibaamɔn, m néeń ni-kɔkɔ. An kaa sá man baba di néeń-ni, an sá ki kpáaǹ bin kɔkɔ béè ibaamɔnee, 2kun puee ibaamɔn bí ti-ni ki dàá nīn péēbí kí nīn cá jaanjaan. 3Ti-Baa Unimbɔti nì Yeesu Kriisitoo, Ubaati Jipɔɔn ń ŋá-ti tiŋan, kí sɔ̄ ti-saai, kí tīī-ti ŋgbansɔŋfi, tí nīn cáá ibaamɔn kí nīn néeń tɔb. 4An mɔ́ɔkiǹ-mi tikpil m nín ká a-biyaamu mubɔ nɔ́ɔ́ ibaamɔnee, kii ti-Baa Unimbɔti nín tīī-ti mara uŋyee. 5Kɔŋkɔnnee, ti-na, m gbàam̄-si, tí nīn néeḿmaan tɔb. Dinyɔɔbundi gbanti kaa sá marapɔɔn, an sá mara un ti nìn péēfɔ̃ɔ̃ doooo ŋkilkaaminee ní. 6Dineendi taapu di sá tí nɔ́ɔ́ Unimbɔti marab. Kii ni nín gbìl̄ doooo ŋkilkaamin puee, mara gbanti di sá tí nīn cáá dineendi. 7Kun puee biŋmatinliibi gbɔ́otì duulnyan ki yíì, kaa fɔ̃ɔ̃ ki kíí yii Yeesu Kriisitoo kpántì unil ki dɔ́miń duulnyan. Un néè mimmee di sá uŋmatinli ki sá Kriisitoo nannanliu. 8Míǹ puee, ní nīn nyí nì ni-ba kí taa fá ti-tuuŋŋi paatii, an nín dàá ŋá pu ní dāá ŋmā kí fɔ̃ɔ̃ ni-paatii kɔkɔee. 9Un di yaa lákatì, kaa là kí nīn ŋúb́ Kriisitoo bɔtee, kaa nyí Unimbɔti; ama un yaa ŋúb́ tibɔti gbantee úǹ di nyí ti-Baa Unimbɔti nì u-Jipɔɔn. 10Míǹ puee, un yaa dɔ́miń kaa cáań-ni tibɔti gbantee, ní taa fɔ̃ɔ̃-u ni-dumpu kí taa jāam̀-u gba, 11kun puee, un yaa jáam̀-uee mun ŋmàl̄ atuŋkpiti ŋin udaan ŋáańee ni dee. 12Tibɔti tikpil bàà bí ḿ sòoǹ nì ni, ama maa là kí dūú ŋmà takalda poon, kun puee m là kí dāan̄ ni-cee niin kí sòoǹ nì ni ní, án mòtīí mɔ̄ɔkiǹ man nì ni. 13A-nabiki unimpu un Unimbɔti lútèe biyaamu mun jáaḿ-si.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\