PIYEER 2 1

1Man Siimɔn Piyeer un sá Yeesu Kriisitoo kpambal ki sá u-tɔntɔnliu muee di ŋmàn̄-ni takalda nee, nimbi bin fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti bɔti ki kíí mbaantiim kii timbee. Yeesu Kriisitoo un sá Unimbɔti ki sá ti-Fiiliuee di ŋá míǹ ki tīī-ti, kun puee u sá deedeedaan. 2Kii ni nín nyí Unimbɔti nì ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo puee, ú ŋá-ni tiŋan kí tīī-ni ŋgbansɔŋfi tikpil. 3Yeesu Kriisitoo pɔŋŋu tīī-ti ŋŋmam min ti ŋūǹ kí nīn bí ki nákaǹ Unimbɔtee, ki yāntì ti béè un yíiń-ti tí dāan̄ kí fɔ̃ɔ̃ u-nyooti nì u-ŋantee. 4Míǹ mbaantiim ní u tí pɔ̃oǹ-ti apooŋkpaan ŋin jítiǹ tikɔkɔee, an nín dàá ŋá pu ni yaa fɔ̃ɔ̃ ipoon gbantee, ní taa nín̄ cáá nnimitaataam tikpitil pu kí wāŋkì, ama ní fɔ̃ɔ̃ mbimbim min náań nì Unimbɔti yamee. 5An puee, kii ni nín fɔ̃ɔ̃ ki kííyee puee, ní pɔ́ɔm̀maan ni-ba kí nyàab̀ mbimbimɔntiim kí kūtì fookii pu, ni yaa ká mbimbimɔntiimee, ní nyàab̀ dinyil kí kūtì, 6kí pɔ́ɔm̀maan kí ŋúb́ ni-ba kí kūtì dinyil pu. Ni yaa ŋúń ki ŋúb́ ni-bee, ní nyàab̀ kimɔtii, kimɔtii boonee ní nyàab̀ kí nīn tɔ́ Unimbɔti mmɔntiim. 7Ni yaa tɔ́ Unimbɔti mmɔntiiminee, ní nīn néeń ni-nabiyaamu mun nɔ́ɔ́ Kriisitooyee kɔkɔ, boonee ní kí nīn néeń báà ŋma. 8Mbimbimɔntiim min ni máaǹ kí nīn cááyee dee. Ni yaa cáá-mì ní mi wīikí ni-ni tikpilee, an di dàá yàntī ní nīn béetí ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo mmɔntiim kí nīn cá, ní kí nīn bí kii isufi in lòoǹ asubimɔntee. 9Ama un kaa cáá an lakasimɔntiibee kaa ŋūǹ kí wāl̀ kí bà ndan Unimbɔti saŋŋu poon, ní ki pūtì kpáàā súntì yii Unimbɔti nìn fíntì u-pɔbilin kpitii kɔkɔ. 10Kɔŋkɔnnee nnabiyaamu, ni nyí yii Unimbɔti lútì-ni ki yíiń-ni ní nīn sá u-yab ní. Ni yaa pɔ̄ɔntí ki gbíntìi nɔ́ɔ́ nsan gbantee, ni kpá kí wāŋkì jaanjaan. 11Ní Unimbɔti ń dāá pɔ̄-ni nsan ní kɔ́ ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo un sá ti-Fiiliuee beel din kaa cáá dikuntilee ni sɔkɔmii. Úǹ di dàá nīn sá ubɔti kí nīn cá jaanjaan. 12M nín là yii ní ká tin m sòon̄ee pu ní m gbíntì ki téetí-ni múlmul, nì min kɔkɔ ni nìn péēnyí-tì ki yú ibaamɔn bɔti tin ni fɔ̃ɔ̃ ki kííyee poon ki ŋúb́ an píkée. 13Ama m là yii m nín dáá bí dimaŋfal poon pu nee, ḿ nīn péēcɔ́ an bɔti pu ki téetí-ni múlmul. 14Kun puee ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo tùkū-mi yii an kaa làá ti yúntí m dàá kpú. 15An puee m dàá pɔ́ɔǹ m-pɔŋŋu nyɔkɔm kí dàkà-ni nsambiyaamu mun ní ni dàá dī kí nīn téetí an bɔti pu baabadal m-kúm boonee. 16Di sá yii ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo dāantam nì u-pɔŋŋu bɔti tin ti sòon̄ ki tùkū-nee kaa sá mmaam min binib nyí bi-landɔkɔin ki sòon̄ee, timbi ti-ba di baasii ká-u nì ti-nimiliŋ u nín sá ukpaan miŋyee. 17Timbi nimilin ní u-Baa Unimbɔti tīī-u jilma nì tinyool; Unimbɔti un sá ukpaan tinyooldaanee bí yii: “Un bí nee di sá m-Jipɔɔn un m néeńee, m-pɔbil sòm̀ u-pu.” 18Timbi nì u di nìn bí circir jool pu ní Unimbɔti sòon̄ní míǹ yilpu. 19An puee, ti mɔ̄tìi baasii fɔ̃ɔ̃ ki kíí Unimbɔti bɔnaatiliibi nín sòon̄ tiŋyee. Ní gíiǹ ni-landɔkɔi tibɔti gbanti pu, kun puee tì bí kii fitila nín yú dibɔmbɔndin ki wāĺ pu ali ŋwìiń ń dāá nyānní puee ní, ní Kriisitoo un sá kii utaafaaŋmalbijee ń dāá ŋmíntí ni-pɔbiliŋ. 20Kí wàatēe, tin m là ní bééyee sèé: Ubɔ kaa ŋūǹ kí dū úǹ u-ba ciiŋŋu kí béé tibɔti tin Unimbɔti bɔnaatiliibi ŋmàn̄ ki ŋá takaldanee. 21Kun puee tin kɔkɔ Unimbɔti bɔnaatiliibi lēe, tiba nì tiba kaa nyánní bi-làtamin, ama an sá Unimbɔti Fām di kpɔ̃otì-bi, ní bi fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti paaŋŋu ki sòon̄ u-bɔti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\