PIYEER 2 2

1Iyunti in jítèe poonee, bin nìn mɔ́ntí yii bi sá Unimbɔti bɔnaatiliibee nìn kɔ́ Unimbɔti nikitil kansikin, míǹ mbaantiim ní bin dàkà tinyimɔmbɔtee mun dàá tí kɔ́ ni mun kansikin. Bíǹ dàá cáań tinyimɔmbɔti tin dàá nàan̄ binibee ní kí dàkà, ní kí dū bi-kpiliu un fīī-bee kí fá kí yàntī Unimbɔti tafadaaldi ń jēetí bi-pu bí kpú kí céetí dicilpu. 2Binib tikpil dàá dāá nɔ́ɔ́ bi-bimbikpitim gbanti saŋŋu, bi-yaŋyam puee binib dàá dāá nīn kpākantí mbaamɔn saŋŋu bɔti. 3Bin dàkà tinyimɔmbɔtee là kí kīil̀-ni kí fɔ̃ɔ̃ ni-nimiliŋ ní. Ama dooooyee ní un dàá sòoǹ bi-bɔtee bɔ́ntì ki cí kí tɔ̄ u-tundi, un dàá céetí-bee kaa dɔ̄ ki gèeǹ. 4Di sá yii Unimbɔti kaa nìn tāaǹ itūun in nìn ŋá ikpitee ki cúú-i ki tɔ́ ditafadaaldi paaŋŋun, bi bɔ́ob́-i nì ikusaka i kā dibɔmbɔndin ki cí daliŋkin Unimbɔti dàá sòoǹ i-bɔtee. 5Unimbɔti kaa nìn tāaǹ duulnyakpiki ama u nìn cāntì nnyiŋgbeen dɔ́miń ki kúntì binikpitib kɔkɔ, ní ki fīī binib biluli ki kútì Noowee un nìn sòoǹ Unimbɔti bɔti tin bí deedeeyee ki tùkù binibee. 6Unimbɔti nìn dáaĺ ntimu mun bi yíì Soodɔm nì Goomɔɔree yab tafaliŋ ki yāntì ŋŋmi dɔ́miń ki wùn̄-bi búkúbuku. U ŋá míǹ kí dàkà u nín dàá dāá dáaĺ binikpitib tafaliŋ puee ní. 7Ŋyunti gbantee, Unimbɔti nìn fīī Lɔɔti baba ní kun puee u nìn bí deedee, ní binikpitibee bimbim nì bi-digaŋgamiu nìn kɔ̄ntí Lɔɔti inimmɔɔn. 8Di sá yii Lɔɔti nìn kɔ́ò bi-kansikin, ki gbìl̀ ní ki kāntí baabadal ikpiti in bi ŋáańee. U nín nìn sá unimɔnti puee ní an kɔ̄ntí-u kunimbaau, ki páb́-u tikpil. 9Míǹ puee ti-Dindaan nyí u nín dì pu ki nyāntí bin yú nì u deedee diniminaamandi poonee, ní ki nyí u nín dàá yɔ́oń binikpitib laakin kí dāá dáaĺ bi-tafaliŋ ibɔsoon dalee. 10Bin tafaliŋ Unimbɔti dàá dāá dáaĺ tikpilee di sá bin dū bi-ba ki tīī bikɔdeekpitib ki kpèé Unimbɔti pɔŋŋu famee. An dàkà yii bin bɔti m bàà sòon̄ nì ni yii bi dàkà tinyimɔmbɔtee, baa tɔ́ báà ubɔ nì ubɔ ní bi-pɔbiliŋ nyìm̀, baa tɔ́ itūun in bí yilpuee gba ama bi sìí-i ní. 11Itūun di cáá mpɔn ki jítiǹ bin dàkà tinyimɔmbɔtee kpataaa, ama iaa bíī sòoǹ tibɔkpitil bi-pu ti-Dindaan nimiin. 12Binib gbanti ŋáań kii kumooun peelii in péēsá bí nīn cútí-i ki kùee ní, bi sìí tin baa nyée. Bi dàá dāá péēnàan̄ kí céetí-bi ní. 13Bi nín yāntì binib jīǹ falaa miŋyee, an falaau ní Unimbɔti dàá dāá gíiǹ kí téeǹ-bi. Bíǹ pɔɔsɔŋkil di sá bí nīn ŋáań tin kɔkɔ sá ntimbiilee ŋwìiń pu. Naa ká yii binib gbanti yaa dɔ́miń ni nì bi ń jī tijinee bi kɔ̄ntí-ni tijɔkɔndi nì icoooo? Ní an mɔ̄ǹ-bi bi nín kíiĺ binib puee. 14Ní bi-nimiliŋ máǹ bí ŋá tijɔkɔndi, baa gì nì ikpiti diŋal, ní ki pīil̀ ki sàtī binib bin pòfì nnimbɔtisan poonee, bi-landɔkɔŋu di péēsá yii bí ká animil. Bi sá mbusudambi ní. 15Bi fá nsammɔnti ní ki gáatì ki nɔ́ɔ́ Boosɔɔr jipɔɔn Balaam nín nìn là animil ki dī nsaŋkpiti ŋuŋyee. 16Ama Unimbɔti nìn wòon̄-u u nín kaa tɔ́-uee pu, di sá u nìn yāntì kimaŋ sòon̄ kii unilee ní ki pīiǹ digbaantundi din Balaam bàà nìn là kí tɔ̄ee saŋŋu. 17Binib gbanti bí kii ibùn in kaa cáá nnyimee, ní ki bí kii atagban ŋin kaa cáá ntaanyim kubuŋu cáá-ŋi ki yìiǹee. Mpaan ŋun Unimbɔti bɔ́ntì ki yɔ́oǹ-bee nyɔ́ò ní, ki sá dibɔmbɔndi. 18An nibee dàkà bi-ba ní ki sòoǹ anyɔɔbuŋkpaan ki ŋmàtíǹ binib ní ki sàtī bin pɔ́ɔǹ bi-ba ki nyáń ikpiti saŋŋu poonee ki yàntī bi fàtī ki gítí ikpiti saŋŋu poon. 19Bi pòontí binib yii bi yaa ŋáań min bíǹ sòoǹee ní bi kāntí dibatɔl, ama ní bíǹ bi-ba sá ikpiti yumbui. Bi súntì yii unil sá kun kpòotī-uee yumbuu ní. 20Bin di béè ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo ti-Fiiliu, ki nyáń duulnya lakasikpitib poon, ní ki dāa fātìi gítī yāntì bi-lakasikpitibee cúú-bee, tin poon bi dàá kɔ́ee dāa jítiǹ tin poon bi nìn bí dooooyee kpataaa. 21Bidambi yaa kaa bàà béèmaan mbaamɔn saŋŋu an bàà sɔ́ nì bí béé-ŋu, boonee kí dū-ŋu kí fá kaa ti tɔ́ maramɔntiibi bin Unimbɔti nìn tīī-bi bi ŋúb́ee. 22Tin bāań-bi nee dàkà yii dilaŋkpandi nee sá mbaamɔn dee, yii: “Kibɔkɔ wūliŋkì ki fātìi gíiǹ ki ŋmɔ́” ní “Afa un bi fùl̄ee fātìi lítì tikpatin ki dɔ̄ ki bíntí.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\