PIYEER 2 3

1M-nabineeŋkaamu, takaldaliliiti ní m ŋmà-ni nee. Bi-liitil gbanti poonee m là kí téetí-ni tibɔti tin bi nìn dàkā-nee ní ŋmā kí dàkafì ti-pu mmɔntiim. 2M là ní béé tibɔti tin Unimbɔti circir bɔnaatiliibi nìn lī dooooyee, nì tin ti-Dindaan un sá ti-Fiiliuee dūu ŋúbiǹ u-kpambaliŋ dàkā-nee. 3Ama ní nīn nyí ki yɔ́oǹ yii kí wàatī duulnya ń kúntée, binib biba dàá nyā kí nīn ŋáań min fáatì-bee, ki dàá dāá nīn bèel̄-ni, 4ní ki dāa lì-ni yii: “Kee, Yeesu Kriisitoo pɔ̃oǹ-ni yii u gítińaa? Kin, doooo nee, u bí la ní kaa bàń? Doooo bitiŋkpikib ali nìn díǹ, waa gítìń, doooo duulnya nín náańee, tin péēbée, tíǹ di gbíntì ki dáá bí nee.” 5Binib bin sòoǹ mimmee, bi nyí, ama ní ki yíì, kaa fɔ̃ɔ̃ min Unimbɔti lēe. Unimbɔti nìn sòon̄ u-nyɔkɔn ní kutagbɔŋu nì kitiŋ nyáń. Nì nnyim ní u dūu náań kitiŋ, ní ki gāntì kitiŋ nì nnyim. 6Nì nnyim mbaantiimee ní u yāntì nnyiŋgbeen dɔ́miń ki kúntì dooooyee duulnyau. 7Unimbɔti di tí lī yii yilpu nì taapu un bí nee dɔ̄ ki cí ŋŋmi ń dāá wò daliŋkin u dàá dāá sòoǹ binikpitib bɔti kí kúntí-bee. 8Ama, m-nabineeŋkaamu, tibɔti tiba di bí tin pu naa máaǹ kí súntée. Tíǹ di sá yii: Ti-Dindaan ceeyee, ŋwiin ŋubɔ sá kii abin kutukuee ní, ní abin kutuku sá u-cee kii ŋwiin ŋubɔee. 9An kaa sá yii ti-Dindaan sòm̀ kaa là kí ŋá kii u nín nìn pɔ̃oǹ puee, kii biba nín dàkafī puee. Ama u bíī jīǹ ni-pu kimɔtii ki là yii báà ŋma ń kpántí u-bimbim, báà ubɔ ń taa wāŋkì ní. 10Ama nì míǹ kɔkɔee, ti-Dindaan dāantam dàá dāá túuǹ-ti ní kii unaayuu nín tūuntí binib puee. Kutagbɔŋu dāa gà kuwookpaaŋŋu kubɔ ní kí wāŋkì fílammm, ní tiwan tin bí yilpu kutagbɔŋu puee ń wò búkúbuku, ní taapu doo wanti kɔkɔ ń wāŋkì. 11Kii tiwan kɔkɔ nín dàá dāá kúntí miŋyee puee, ni máaǹ kí béé ni nín dàá bɔ́ntí ni-ba pu kí nīn cáá mbimbimɔntiim kí mòtīí nīn tɔ́ Unimbɔti mmɔntiimee, 12kí nīn cí ŋwiin ŋun Unimbɔti dàá dāá dāan̄ee, ŋwiin gbanti ní ŋŋmi dàá dāá wò kutagbɔŋu lìblib ní tin kɔkɔ bí yilpuee ń dùntī. An puee pɔ́ɔm̀maan ni-ba an nín dàá ŋá pu ŋwiinee ń bàń malaayee. 13Kun puee Unimbɔti pɔ̃oǹ yii u dàá fàtīí náań-ti kutagbɔmpɔŋu nì kitimpɔŋ. Duulnya gbantinee bin baba ŋáań Unimbɔti lammee di dāa kíǹ ki bí. Duulnya un ti kā ki cée dee. 14Míǹ puee m-nabineeŋkaamu, ŋyunti ŋun ni dáá kā ki cí duulnya gbanti ń bàńee, ní pɔ́ɔm̀maan nì ni-pɔŋŋu nyɔkɔm kí nīn bímaan circir, Unimbɔti ń taa ká ni-pu tiba, nimbi nì u kansikinee ŋgbansɔŋfi ń nīn bí. 15Ní nīn nyí yii ní ŋmā kí ká difiilee pu ní ti-Dindaan bíī jīǹ kimɔtii kaa láá bāań nìn díǹ. Míǹ ní Unimbɔti tīī ti-nabiki Pɔɔl nciin ú mun ŋmàn̄-ni an bɔti gbanti. 16U-takaldab bin kɔkɔ u ŋmàn̄ee, míǹ ní u sòon̄ an bɔti pu. U nín ŋmàn̄ tiŋyee, ajan aba pɔ̄ɔ̄ bí gbìl̄ taapu malaa, ní binib bin nyil kaa náaǹee nì bin kaa béè Unimbɔti bɔti ki kɔ́ poonee, kpántí tibɔti gbanti taapu mbamin kii bi nín péētí kpántí Unimbɔti takaldau poon ajan aba puee, an nibee bí ki nyàab̀ mbusu ní ki tòɔ́ bi-ba pu. 17Ama nimbee, m-nabineeŋkaamu, kɔŋkɔnnee ti kpáafì-ni, ní nīn nyím̀maan ni-ba an nín dàá ŋá pu ní taa gáatí kí nɔ́ɔ́ binikpitib bin bí diyintil poonee kí fá difiil paaŋŋu ŋun poon ni yúee. 18Ama ní nīn gbíntì ki nìkì ki béetí ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo un sá ti-Fiiliuee ki cá, nì u-ŋanti tin u ŋáań-tee poon. Tí tīīmaan-u tinyool kɔŋkɔnnee kí nīn cáā cá jaanjaan! Ameen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\