TEESAALOONIIKI 2 1

1Man Pɔɔl nì Siilaasi nì Tiimootee di ŋmàn̄ takalda nee kí tīī nimbi Kriisitoo nikitil din bí Teesaalooniiki ki sá ti-Baa Unimbɔti nì ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo yabee. 2Unimbɔti ti-Baa nì ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo ń ŋá-ni tiŋan kí tīī-ni ŋgbansɔŋfi. 3Nnabiyaamu, ti ŋmāntì kí nīn jáaḿ Unimbɔti ni-pu múlmul. An lafun máaǹ míǹ kun puee ni-fookiiu mòtīi wīintí ki cá, ní dineendi din ni cáá tɔb puee mun mòtīi wīintí. 4Nimbi pu ní timbi mòɔǹ Unimbɔti nikitiŋ cee, ni nín gbíntì ki pɔ̄ɔntí ki ŋúb́ ni-fookiiu falaabi kɔkɔ nì agìń ŋin poon ni bée. 5Míǹ di dàkà Unimbɔti bɔsooni nín bí deedee miŋyee, kun puee an di dàá yàntī ní ŋmā kí kɔ́ Unimbɔti beel din pu ni bí ki jīǹ falaayee. 6Kun puee Unimbɔti sá deedeedaan ní, falaa ní u dàá dāá gíiǹ kí téeǹ bin yàntī ni jīǹ falaayee, 7ní kí kàan̄ nimbi bin jíń falaayee nì timbi nsɔŋfin ŋyunti ŋun ti-Dindaan Yeesu yaa láā nyánní yilpu nì u-tūuni ipɔndambee. 8U dàá dāan̄ nì ŋŋmi kí dáaĺ bin kaa nyí Unimbɔti, kaa fɔ̃ɔ̃ ti-Dindaan Yeesu bɔmɔntiitee tafaliŋ. 9Bi-tafadaaldi di dāa sá bí nàan̄-bi kí nīn cá jaanjaan bí taa nín̄ dàbiǹ ti-Dindaan nì u-nyooti nì u-pɔŋŋu. 10Daliŋkin u yaa gítìń bin sá u-yabee cee bí tīī-u tinyoolee nì bin kɔkɔ fɔ̃ɔ̃-u ki kííyee ń pàkà-uee, ni mun dāa bí niin kun puee ni fɔ̃ɔ̃ ti-bɔti tin ti sòoǹ nì nee ki kíí. 11An puee ti mèé Unimbɔti ni-pu baabadal ki bàlfī yii ú yàntī ní nīn sá binib bin máaǹ dimaŋfal din pu u yíiń-nee, ki mèé-u yii u-pɔŋŋu ń yàntī ní ŋmā kí ŋá tiŋan tin ni dàkafī kí ŋée, kí yàntī ni-fookiiu tuuŋŋi ń còom̀ mmɔntiim, 12an nín dàá ŋá pu ni-puee ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo yindi ń ká tinyoolee, ní ú mun puee ni mun ń ká tinyool nì ti-Nimbɔtiu nì ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo ŋanti pu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\