TEESAALOONIIKI 2 2

1- 2Nnabiyaamu, an yaa sá ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo gítintam kí dāá kɔ́oǹ-ti kí kpāfì u-ceeyee bɔtee, ti mèé-ni yii ní taa yàntī ni-pɔbiliŋ ń bīil̀ binib nín lì yii ti-Dindaan gbanti pūtì kpáàā bāańee pu. Báà ubɔ di yaa bí yii Circir Fām di sòon̄ nì uaaa, ubɔ di yaa tí bíī sòoǹ Unimbɔti bɔti ní ki lī mimmaaan, an yaa tí sá ubɔ di tùkū-ni yii ti-takaldab bin ti ŋmèe ubɔ poon ní ti ŋmàn̄ mimmaaan, ní taa fɔ̃ɔ̃ kí kíí. 3Ní taa péēyàntī ubɔ ń dī tiba pu kí ŋmàtiǹ-ni. See binib ń dāá fá Unimbɔti ní utɔŋfiti un ti-Dindaan dàá dāá nàaǹee ń nyā kí jī mpaan, kí wàatī ní ti-Dindaan wiiŋŋu ń nín bàń. 4Utɔŋfitee kaa dāa kíikí binib ń nɔ́ɔ́ Unimbɔtaaa, kaa dāa kíikí bí jāam̀ tiba nì tiba. U dàá dāá yíí kí mɔ̄tì míǹ ní kí tin kpáàā kɔ́ kí kàl̄ Kunimbɔtidiin ní kí dū u-ba kí gíiǹ Unimbɔti. 5Naa téetí yii m nín nìn dáá bí ni-ceeyee, m nìn tùkū-ni an bɔtaaa? 6Ama tiba di dáá ŋúb́-u ní an bɔtee kaa láá bíī ŋáań kɔŋkɔnnee. Ni mun nyí kudɔŋu kun dáá ŋúb́-uee. An puee, see utɔŋfitee yuntiŋu yaa láā bāańee ní ú nín nyā kí jī mpaan. 7U-pɔŋŋu bí dibalin ki bíī tūǹ ditundi dooooyee, ama un ŋúb́-uee yaa láā búntèe, 8niinee ní utɔŋfitee ń nyā, ní ti-Dindaan ń dāá púfí-u ní ú kpú, ní u-dāantam nín dāa jìl̀ puee ń nàan̄-u. 9Utɔŋfitee dàá dāá dāan̄ nì Sitaan pɔŋŋu ní ki ŋáań maamaacib kɔkɔ nì tidaandi nì tinyimɔŋkpaŋkpantiil, 10ní ki dāa cáá tin péēsá ikpitee ki kíiĺ bin wáŋkèe kun puee bi yíì kaa néeń ibaamɔn in bàà ŋūǹ kí fīī-bee. 11An pu ní Unimbɔti dū mpɔn ŋun dàá yàntī bí gáatée ki tīiń-bi an nín dàá ŋá pu bí nīn nɔ́ɔ́ tinyimɔmbɔtee. 12Míǹ puee Unimbɔti dàá dāá dáaĺ bin yíì kaa fɔ̃ɔ̃ ibaamɔn ki kíí ki néeń ikpitee tafaliŋ. 13Nnabiyaamu, ti dàá nīn péējáaḿ Unimbɔti ni-pu ní baabadal, nimbi bin ti-Dindaan néeńee, kun puee Unimbɔti péé ki lútì-ni ki fīī-ni nì u-Fām min yāntì ni kpántì u-yabee nì ni nín fɔ̃ɔ̃ ibaamɔn ki kíí puee. 14Míǹ pu ní Unimbɔti dī tibɔmɔntiil tin ti sòoǹ nì ni nee pu ki yíiń-ni ní nīn cáá ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo nyooti. 15Míǹ puee nnabiyaamu, tibɔti tin ti cáań ki dàkà-ni nee ní nīn ŋúb́-tì an píkí, an yaa sá tin ti sòon̄ kinyɔkɔneeyaaa, an yaa tí sá tin ti ŋmàn̄-neeyaaa, ní kpāafìmaan-tì tiŋan. 16Ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo u-ba nì ti-Baa Unimbɔti un néeń-ti ki ŋá-ti tiŋan ki tīī-ti dipɔɔsɔŋkil din kaa cáá dikuntilee nì dimákamɔntiilee, 17ń gbéeǹ ni-pɔbiliŋ kunyannyaau kí tīī-ni mpɔn ní ŋmā kí nīn ŋáań tin ŋān̄ee ni-tuuŋŋi nì ni-bɔsoontam poon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\