TEESAALOONIIKI 2 3

1Nnabiyaamu, m-bɔjoolkaati sèé: ní nīn mèé ti-pu an nín dàá ŋá pu Unimbɔti bɔti ń gbìtī kí bà ntimu poon malaa malaa, kí nīn cáá tinyool kii an nín ŋá ni-cee miŋyee. 2Ní mèè ti-pu an nín dàá ŋá pu Unimbɔti ń nyāntí-ti binikpitib nì bitɔŋfitiibi ŋaanee, kun puee an kaa sá binib kɔkɔ di fòol̄ Unimbɔti bɔti ki kíikí. 3Ama ti-Dindaan sá ibaamɔndaan ní, u dàá yàntī ní nīn ŋúb́ an pɔ̄ɔ̄, kí mɔ̄tì ni-pu Sitaan ukpiti ń taa ŋmā-ni. 4Ti-Dindaan puee ti cáá ni-pu dimákal ki béè mbaamɔn yii tin ti dàkā-nee ni bíī ŋáań míǹ, ki dàá nīn gbíntì ki ŋáań ki cá. 5Ti-Dindaan ń yàntī ní béé ni-pɔbiliŋ poon Unimbɔti neendi nì Kriisitoo nín tìì kimɔtii kiŋyee. 6Nnabiyaamu, nì ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo yindi puee, ní gàntīmaan nnabiyaamu mun di sá biwutijoodambi kaa là kí ŋá min ní ti dàkà-nee. 7Nimbi ni-ba nyí ni nín máaǹ kí fɔ̃ɔ̃ min timbi ŋáańee, kun puee ti nín nìn bí ni-ceeyee taa nìn sá biwutijoodambi. 8Taa dɔ́miń ki kā ubɔ pu u kpīintí-ti fam, ama kí taa nín̄ kā ubɔ pu udaan ń nīn kpīintí-tee puee, ti nìn tūǹ ditundi ní, ŋwìiń pu nì kunyeeu ki gì. 9Ti nín nìn bí ki ŋáań mimmee an kaa sá yii taa nìn cáá nsan kí fɔ̃ɔ̃ ni-jikaati, ama ti ŋá míǹ ki dàkā-ni ní fɔ̃ɔ̃ min timbi ŋáańee ní. 10Di sá ti nín nìn bí ni-ceeyee, ti nìn tùkū-ni tibɔti tiba, yii un kaa là kí tɔ̄ ditundee kaa máaǹ kí jī mun. 11Kun puee ti gbìl̄ yii ni-kansikin biba sá biwutijoodambi ki kā kaa ŋáań diba ní ki cáǹ bi-ba ki kɔ̄ntí bi-jutiibi bɔtin. 12Nì ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo yindi puee, ti tùkù ki kpáafí an nibee yii bí tɔ̄ ditundi nì dipɔɔsɔŋkil poon kí kpíiǹ bi-ba. 13Ama nimbee, nnabiyaamu, ní taa yàntī tiŋan diŋal. 14Un di yaa kaa tɔ́ tibɔti tin ti ŋmàn̄-ni takalda nee poonee, ní dáań-u, ni nì u ń taa ti nín̄ nɔ̃otí, icoo ń kɔ́-u. 15Ní taa nín dū-u kí kpántí ni-nannanliu, ama ní sāŋkì-u kii unil nín sáŋkí u-nabiki tibɔti puee. 16Ti-Dindaan un tìì ŋgbansɔŋfee u-ba ń tīī-ni ŋgbansɔŋfi ŋyunti kamaa nì tikɔkɔ poon. Ti-Dindaan ń nīn bí ni-kɔkɔ cee. 17Ijaam nee, man Pɔɔl m-ba ŋal di ŋmàn̄. M-takaldab kɔkɔ poonee m nín nyìitī m-ŋal puee dee, kpèèmaan m-ŋmaŋmabiti dee. 18Ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo ŋanti ń nīn bí ni-kɔkɔ pu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\