TIIMOOTEE 2 1

1Man Pɔɔl di ŋmàn̄ takalda nee, man un Unimbɔti là ḿ nīn sá Yeesu Kriisitoo kpambal ki sòoǹ dimaŋfal din u pɔ̃oǹ Yeesu Kriisitoo tìì bin fɔ̃ɔ̃-u ki kííyee bɔtee. 2M ŋmàn̄ takalda nee ki tīī sii Tiimootee m-bineeŋkaaki. Ti-Baa Unimbɔti nì ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo ń ŋá-si tiŋan, kí sɔ̄ a-saai, kí tīī-si ŋgbansɔŋfi. 3M jáaḿ Unimbɔti un m nɔ́ɔ́ nì dipɔɔmɔntiil, kii m-naanjab mun nín nìn nɔ́ɔ́-u puee. M jáaḿ-u tikpil ŋyunti ŋun m téetí a-pu ki mèé múlmul ŋwìiń pu nì kunyeeuee. 4Di sá yii m téetí a-nyinnyim pu, ki mò ki nyàab̀ kí ká-si, m-pɔbil ń pīil̀. 5M dáá gbíntì ki nyí fookiibaamɔn un a cáá Yeesu puee, fookii un a-naan Loowiisi nì a-na Eeniisi nìn péē cááyee, m nyí nì ibaamɔn yii a mun cáá fookii gbanti. 6An pu ní m téetí-si yii á mòtīí nyàatī mpɔn ŋun Unimbɔti tīī-si ŋyunti ŋun m dū m-ŋalii ki páaǹ a-pu a fɔ̃ɔ̃yee. 7Kun puee Unimbɔti nín tīī-ti Ŋfām miŋyee kaa sá Ŋfām min tìì tifaandee ama an sá Ŋfām min tìì mpɔn, nì dineendi kí yàntī á ŋmā kí ŋúb́ a-bee ní. 8Míǹ puee á taa nín̄ cáá icoo kí sòoǹ ti-Dindaan pu, kí taa nín̄ cáá icoo man mun pu, nì min kɔkɔ m sá usarkadaan ti-Dindaan puee. Ama tibɔmɔntiil puee á jī falaa un man bíī jīǹee nì Unimbɔti pɔŋŋu. 9Úǹ di fīī-ti ní ki dū-ti ki kpántì u-yab, an kaa sá atuun aba ní ti ŋá ní u fīī-ti, an sá úǹ u-ba di lēēkí ŋá-ti tiŋan gbanti doooo jaanjaan Yeesu Kriisitoo pu. 10Kɔŋkɔnnee u nyántì u-ŋanti gbanti mpaampiin pu ŋyunti ŋun ti-Fiiliu Yeesu Kriisitoo dɔ́mińee. Úǹ di dɔ́miń ki kúntì ŋkúm pɔŋŋu, ní ki cáań dimaŋfal din kaa kúntée tibɔmɔntiil tin u cáańee pu. 11An bɔmɔntiiti gbanti ní Unimbɔti dū ki ŋúbiǹ-mi ḿ nīn sá u-kpambal ki báakí tibɔtee ki dàkà-tì binib. 12An pu ní m bíī jīǹ falaa un m jīǹ nee. Ama an kaa cáá-mi icoo, kun puee m nyí un m fɔ̃ɔ̃ ki kííyee nín sá uŋyee, míǹ ní m nyí yii u cáá mpɔn kí kpāafì tin u ŋúbiǹ-mee kí dāá sāā u-gítintam dal. 13Á nīn ŋúb́ ibaamɔn bɔti tin m sòoǹ ki tùkù-see, kí nīn sòoǹ-tì kii a nín gbìl̄-tì m-cee puee, kí nīn cáá fookii nì dineendi ti nín ŋá ubaanti nì Yeesu Kriisitoo puee, 14á kpāafì tibɔmɔntiil tin Unimbɔti ŋúbiǹ-see nì u-Fām min kɔ́ò ti-nee tūtuntam pu. 15Kii a nín nyí puee, bin kɔkɔ sá Asiiyee dū-mi ki fá ki kpáaǹ Fiijeel nì Eemɔgeeni. 16Ti-Dindaan ń sɔ̄ Ɔneesiifɔɔr dicaŋku saai, kun puee u nìn ŋmēentí-mi múlmul, kaa cáá man usarkadaan pu icoo. 17Ali gba u nín dɔ́miń Roomee, u nyàab̄-mi nì diniminaamandi, ní ki tin ká-mi. 18Ti-Dindaan gítintam dalee, ú dāá yàntī Ɔneesiifɔɔr ń dāá ká disaasɔl u-nimiin. Tin kɔkɔ u ŋá ki tīī-mi Eefeesi tiŋkinee, a nyí ki jítiǹ báà ŋma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\