TIIMOOTEE 2 2

1Míǹ puee sii man biki, pɔ́ɔǹ a-ba nì tiŋan tin ti ká ti nì Yeesu Kriisitoo nín ŋá ubaanti puee. 2A nín gbìl̄ m sòon̄ tin diniwul nimiinee, dū-tì kí ŋúbiǹ binib bin yú deedeeyee ki ŋūǹ ki dàkèe, bí mun ń nīn dàkà bin kíǹee. 3Jī falaa man yam kii Yeesu Kriisitoo soojamɔntiuee. 4Sooja un là kí tɔ̄ ditundi kí fáatí u-kpiliuee kaa ti yì u-ba kí ŋá kii bifantantiibi nín tɔ́ bi-ba kí ŋáań miŋyee. 5Kí wàatī un cūtì ditaatandi kpaŋkpakantikuuee ń ŋmā kí sāǹ kí jītí bin kíǹee pu kí nīn sá upeepeekaa kí fɔ̃ɔ̃ tipaalee, see ú nīn sáń ki táá nì kpaŋkpakantiku marau. 6Ukpaal un di kùn̄ u-saaku nì digìńdee di dāa tí sá upeepeekaa kí lēeń tijin u-saakun. 7Á dàkafì tibɔti tin m sòoǹee pu, kun puee ti-Dindaan dàá tūtuǹ-si á gbìl̄ ti-taapu kɔkɔ. 8Á téetí Yeesu Kriisitoo un fīkitì ditaŋkpiilinee pu, ki sá Dafiidi naantiiu kii tibɔmɔntiil tin m sòoǹee nín tùkū-ti puee. 9Tibɔmɔntiil gbanti sòontam pu ní m bí ki jīǹ falaa bi bɔ́ob́-mi nì ikusaka kii m sá unikpitee, ama baa bɔ́ob́ Unimbɔti bɔti tíǹ. 10An pu ní m ŋmèé tikɔkɔ an nín dàá ŋá pu bin Unimbɔti lútèe ń ŋmā kí ká difiil din bí Yeesu Kriisitoonee, nì tinyool tin dàá nīn bí jaanjaanee. 11Tibɔti tin m dàá sòoǹee sá ibaamɔn ní: “Ti yaa kpíì ki dī-uee, see ti nì u ń dāá nīn tí bí dimaŋfalin, 12ti yaa pɔ́ɔǹ ki tin kátì-kuee, ti nì u di dāa tí jīǹ dibeel, ti yaa néè yii taa nyí-u, ú mun dàá dāá néé yii waa nyí-ti, 13ti yaa kaa yúliǹ-u deedee, úǹ dàá nīn yú deedee, kun puee waa ŋūǹ kí néé kí kpántí u-deedeebitam.” 14Á téetí bi-kɔkɔ kí tùkù-bi yii nì Unimbɔti pu, bí taa nín̄ kpākantí tɔb anyɔɔbun aba pu, an nikpɔŋkpɔkɔkuee kaa cāabìń tiŋan see an bíiĺ bin pílfée ní. 15Pɔ́ɔǹ a-ba Unimbɔti ń ká-si kii utɔntɔnli un tuuŋŋi kaa cāabìń icooyee, kí sòoǹ ibaamɔn bɔmɔntiitee nín sá puee deedee. 16Taa cèeǹ a-nyɔkɔ tibɔfan nikpɔŋkpɔkɔku tin nyáń tiba nì Yeesu Kriisitoo bɔti tin a fɔ̃ɔ̃yee, di sá bin ŋúb́ an bɔtee mòtīi gáatí Unimbɔti nimiin ní. 17Binib gbanti dàkatam bí kii mbuunee ní ki ŋmɔ́ò ki lòtī tiwun. Imeenee nì Fiileeti mun bí binib gbanti kansikin. 18Bi nyáń ibaamɔn saŋŋu poon ki yāntì bi-jutiibi bin fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee fá bi-fookiiu bi nín lì yii dooooyee ní bitaŋkpiibi fīkitèe pu. 19Ama nì míǹ kɔkɔee, Unimbɔti bɔnyeel din u dū ki tíĺ taapuee péēpɔ̄ɔ̄ ní ki yú di-laŋki, an bɔnyeelee di sá yii: “Ti-Dindaan nyí bin sá u-yabee,” ní “Un kamaa nyí yii u sá ti-Dindaan yɔuee máaǹ kí fá ikpiti.” 20Diciŋkpaandinee an kaa sá sindaariya nì animil kúti booŋŋi baba di bí, ama aboon ŋin bi máń nì kuyɔkɔuee nì itúun mun bí. Sindaariya nì animil kúti booŋŋi yú ki cí iwiŋkpaan dal ní, ní itúun nì aboon ŋin bi máń nì kuyɔkɔuee sá báà ŋma ń nīn cáā ŋáań min u lèe. 21Un yaa fá ikpiti in bɔti m sòoǹee kpántì umɔnti dee ki sá kii sindaariya booŋŋi ŋin yú ki cí iwiŋkpaanee, kun puee u bí ki tīī u-kpiliu an kɔkɔ pu ú dū-u kí ŋá atummɔnti. 22Á fá tinaacimpɔn landɔkɔkpitii kí nyàab̀ deedeebitam nì fookii nì dineendi nì ŋgbansɔŋfi sii nì bin kɔkɔ pɔbiliŋ pīiǹ bi jáaḿ ti-Dindaanee. 23Kí fá fam fam nikpɔŋkpɔkɔku kun sá tibɔfanee, kun puee sii a-ba nyí yii an nikpɔŋkpɔkɔkuee péēkúntí nì kujaau ŋma ní. 24An mun kaa máaǹ yii ti-Dindaan tɔntɔnliu nì binib ń nīn jáà, ama u máaǹ kí nīn néeń báà ŋma, kí nīn ŋūǹ ki dàkà binib nì kimɔtii. 25U máaǹ kí nīn sá unil un mɔ̄ee kí ŋmā kí dàkà bin kpākantí-uee, an yaa yíì Unimbɔti táá yàntī bí kpántí bi-bimbim kí ŋmā kí béé ibaamɔn, 26kí gítiń nsammɔnti poon kí ŋmátí Sitaan taliŋku kun sàl̄-bi ki yāntì bi ŋáań min u lèe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\