TIIMOOTEE 2 3

1Á nīn nyí yii iyuntijoolkaa poonee an dàá dāá pɔ̄ɔkì. 2Di sá yii binib dāa kíǹ ki cáá ikummunti, ní ki néeń animil, ní ki gà bi-biŋŋi, ki cáá alambil, ki sòoǹ ki bíiĺ Unimbɔti, kaa tɔ́ bi-baabi nì bi-nab, kaa dāa nyí tiŋan, kaa tɔ́ tin bí circiree. 3Baa dāa cáá dineendi, kaa dāa sūǹ binib saai, ki dāa kúŋfí binib boon, kaa ŋūǹ kí cúú bi-ba, ki dāa sá bitɔŋfitiibi, ki dāa ná tin ŋān̄ee. 4Bi dāa sá bin nyēēbinib boon ki nyáfí-bee, bi dāa sá binib bin an yòontée, ki dāa néeń timɔn, ki dāa néeń tin fáatí-bee ki jítiǹ Unimbɔti. 5Bi dāa ŋúb̀ nnimbɔtisan bɔti ní kí yíí kaa là mbaamɔn pɔŋŋu ŋun bí tibɔti gbanti poonee. Á fá an nibee. 6Bi-kansikin biba kɔ́ò binimpoobi bin landɔkɔi pátì bi ŋáań ikpiti ki cáá kɔdeebi kupaauee dumpui ní ki yàntī bi fòol̄ tin bi sòoǹee ki kíikí. 7An nimpoobee pílfí tibɔti ní baabadal, ama doooo kii nee baa ŋūǹ kí béé ibaamɔn. 8Kii Jaaneesi nì Jambree nín kaa nìn là Mooisi bɔti puee, míǹ mbaantiim ní an nibee kaa là ibaamɔn, an sá binib bin landɔkɔi gábitèe, baa nɔ́ɔ́ Unimbɔti. 9Ama baa làá nīn bí kí cù ndan, kun puee báà ŋma dàá dāá béé bi-pu yii bi sá bigbaambi ali kii Jaaneesi nì Jambree cee nín nìn jítì puee. 10Ama sii ká m-dàkatam, m-bimbim, m-landɔkɔi nì m-fookiiu, m-mɔtiiki, m-neendi nì m-pɔ́ɔǹtam 11nì bi nín páb́-mi puee, nì m-falaau. A nyí tin nìn jítì m-pu Antiyɔsi nì Ikoonium nì Liistee, falaa ulɔu ní maa jíń niin? Ama ti-Dindaan nyántì-mi tikɔkɔ poon. 12Di sá yii bin di yaa fɔ̃ɔ̃ Yeesu Kriisitoo ki kíí ki là kí nīn yú deedee Unimbɔti nimiinee see bidambi ń ká digìńdi. 13Ama bitɔŋfitiibi nì bikiilliibee dàá nīn mòtīi múl̀ ki kɔ́ò tin kaa ŋān̄ee poon ní baabadal, bi wáŋkì, ní ki bíī kíiĺ bi-jutiibi mun ń wāŋkì. 14Míǹ puee, sii ń ŋúb́ tibɔti tin a bífì ki fɔ̃ɔ̃ ki kíí tiŋanee kun puee sii nyí bin di dàkā-si an bɔtee. 15Doooo a-biyatin ní a péēnyí Unimbɔti takaldau poon bɔti, an di ŋūǹ kí tīī-si iciin in cáǹ unil difiilinee nì fookii un a cáá Yeesu Kriisitoo puee. 16Unimbɔti di yāntì bi ŋmàn̄ tibɔti gbanti kɔkɔ ki sá bí dūú dàkà binib ń béé ibaamɔn, kí dàkà unil yìntitam, kí kpòotī-u, kí dàkà unil ń béé deedee bimbim, 17an nín dàá ŋá pu kí bɔ́ntí Unimbɔti niliu mmɔntiimin ú kítí kí ŋá atummɔnti kɔkɔee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\