JAAN 3 1

1An sá man ukpil di ŋmà takalda nee kí jāam̀ m-nabineeŋkaaki Gaayusi, un m néeń nì ibaamɔnee. 2M-nabineeŋkaaki, m mèé yii tikɔkɔ ń còom̀-si tiŋan á nīn cáá ŋgbampɔn kii a-nimbɔtinootam nín cáá ŋfām puee. 3An mɔ́ɔkiǹ-mi tikpil nnabiyaamu nín bāań ki tùkū-mi a nín ŋúb́ ibaamɔn an píkí puee kii a nín péēcòom̄ ibaamɔn poon puee. 4Tiba kaa ti bí ki mɔ̄ǹ-mi kí jītíǹ m yaa gbìl̄ yii m-biyaamu bí ki còom̄ ibaamɔn saŋŋu poonee an nín mɔ́ɔkíǹ-mi miŋyee. 5- 6Kinabineeŋkaai, a nín ŋáań atummɔnti ŋin ki tìì nnabiyaamu ki kpáaǹ bin sá-si binicambee gbee, bi bāańee, bi máafì a-neendi gbanti pu Kriisitoo nikitil kɔkɔ nimiin. Mimmee, m mèé-si, á tūtuǹ-bi bi-saŋŋu gbanti poon min dàá fáatíǹ Unimbɔtee, 7kun puee Yeesu tundi pu ní bi còom̄ nsan, kaa fɔ̃ɔ̃ tiba bin kaa nyí Unimbɔtee cee. 8An puee, bi yaa bāań ti-ceeyee, ti máaǹ kí tūtuǹ binib gbanti. Mimmee, ti mun kútì bi-pu ki cáá ibaamɔn tundi ki cáǹ nyɔkɔpu dee. 9M nìn ŋmàn̄ takalda ki tīī Kriisitoo nikitil ki sòon̄ nì bi kibɔgiŋ, ama Diyootreefi là kí nīn sá bi-kpiliu ní kaa là kí pīlfì tin man sòoǹee. 10U gífí inyimɔn nì tibɔkpitil ki tūntí ti-pu. Míǹ kɔkɔ kaa yá ki kɔ́-u, kun puee u yíití kaa fòol̄ nnabiyaamu mun jītí u-ceeyee mun, ní bin yaa bàà là kí fɔ̃ɔ̃-bee, u pìintí-bi nsan ki là kí nyāntí-bi Kriisitoo nikitil kansikin. Míǹ puee, m yaa láā bāańee, m dàá dāá kàaǹ tin kɔkɔwoooo u ŋáańee binib nimiin. 11M-nabineeŋkaaki, á taa nín̄ ŋèeǹ nì binib bin ŋáań tikpitilee, ama nín̄ ŋèeǹ nì bin ŋáań tiŋanee. Un ŋáań tiŋanee di sá Unimbɔti niliu, un ŋáań tikpitilee kaa nyí Unimbɔti. 12Ama Deemeetriyusi ní báà ŋma pàkà, ní ibaamɔn bɔti tin tin u bí ki sòoǹee mun pàkà-u, ní ti mun pàkà-u; sii a-ba nyí yii tin ti yaa lēe sá ibaamɔn ní. 13M bàà cáá tibɔti tikpil kí sòoǹ nì si, ama maa là kí dū ntakaldaŋmamɔɔn kí ŋmà. 14Kun puee m là kí dāan̄ a-cee iwiin ili nee poon, niin ní ti dāa ŋūǹ kí kàl̄ kí sòoǹ tikɔkɔ. 15Unimbɔti ń tīī-si ŋgbansɔŋfi. A-bɔɔbi jáaḿ-si. Á jāam̀ ti-bɔɔbi kɔkɔ kí tīī-mi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\