ATUUN 1

1Teeoofiil, m nìn ŋmàn̄ m-takaldapeepeekaau poon tin kɔkɔ Yeesu nìn kíĺ ki ŋáań, ki dàkèe, 2doooo ŋkilkaam ali ki tin sāā ŋwiin ŋun u jɔ́m̀ yilpuee. U-kúm nì u-fìkititam boonee, kí wàatī kí nín jɔ̄m̀ee, u kpáafì akpambal ŋin u nìn lútèe nì Unimbɔti Fām pɔŋŋu. 3U nín kpíì ki fīkitèe, u nyántì u-ba ki dàkā u-boonnooliibi ŋfunyɔm tikpil ali ki tin sāā iwiin immuŋku ili kí dàkà yii u lafun bí dimaŋfalin; ní bi-nimil ká-u, ní u sòon̄ nì bi Unimbɔti beel bɔti. 4U nì bi nín nìn dáá bée, u kpáafì-bi yii bí taa yīkì Jeerusaleem tiŋkin. U bí-bi yii: “Ní kàl̄ kí cīití ti-Baa Unimbɔti nín nìn pɔ̃oǹ dipoondi diŋyee, dipoondi din bɔti m nìn sòon̄ nì nee. 5Kun puee nì nnyim ní Jaan nìn fùul̀ binib; ama nimbee, nì iwiŋkaaŋkaa nee poonee, Unimbɔti dàá fàl̀-ni nì Circir Fām.” 6Ŋyuntee, akpambal nì Yeesu nìn kpáfì ki kēe, bi bālfì Yeesu yii: “Ti-Dindaan, an sá ŋyunti nee ní a dàá fàtīí yàntī Israyeel yab ń fɔ̃ɔ̃ dibeelaaa?” 7Ní u kíí-bi yii: “M-Baa nín dū úǹ u-ba pɔŋŋu ki síiǹ iyunti nì iwiin iŋyee kaa sá ni-yati. 8Ama Unimbɔti Fām dàá kpákatiń ni-pu kí tīī-ni mpɔn ŋubɔ, míǹ boonee, ni dàá lēēm-pu seera Jeerusaleem tiŋkin nì Juudee nì Samarii timmun, kí tin sāā kutagbɔŋu nì kitiŋ kuntinyɔkɔ.” 9U lī míǹ ki dɔ́òyee, u-kpambaliŋ bíī kpèé-uee, ní an yɔ̃oǹ-u ki cáā nín jɔ́ḿ yilpu, ní ditagbandi diba dɔ́miń ki līkiǹ u nì bi kansikin, ní baa ti wāĺ-u. 10Bi dáá gbíntìi yú ki kpèé yilpu u nín cá puee, kpalaayee, bininjab bili dee bi-nimiin ki pēētiwampin, 11ní ki bí-bi yii: “Gaaliilee yab, ba pu ní ni yú ki kpèé kutaa pu míǹ? Yeesu un ni ká u yíkì ni-kansikin ki jɔ́ḿ yilpu nee, dàá dāá fàtīí tí gítiń míǹ mbaantiim kii ni nín ká u jɔ́m̀ pu nee ní.” 12Niinee ní Yeesu kpambaliŋ yíkìń Ɔliifi sufii jool pu ki fātìi nín gítiń Jeerusaleem. (Dijoolee kaa nìn dátiǹ Jeerusaleem: an dandatiŋu nìn sá ditaŋkpal diba ní.) 13Bi bāań niinee, ki jɔ́m̀ diditɔntɔkɔl din-ni bi nìn péēkpàaā kpáfée. An nìn sá Piyeer nì Jaan nì Jaaki nì Andree nì Fiiliipi nì Toomasi nì Baateeleemii nì Maatiu nì Jaaki Alfee jipɔɔn nì Siimɔn un nìn là kí jáǹ Room yabee, nì Juudi Jaaki jipɔɔn. 14Bíǹ kɔkɔ nìn kpáfì kinyɔɔbaantiii ki mòtīi mèé ŋwimmeem, bi nì binimpoobi biba, nì Maarii Yeesu na, nì Yeesu naalib mun. 15Iwiin gbanti poonee, Piyeer síl̀ nnabiyaamu mun nìn kpáfì ki bàn̄ kii binib imuŋku iluuyee kansikin, ki bí-bi yii: 16“Nnabiyaamu, an máaǹ yii Unimbɔti takaldau nín nìn sòon̄ min Juudasi pu dooooyee, an ŋá míǹ. Kun puee Unimbɔti Fām dī Dafiidi pu ki sòon̄ Juudasi un nìn līntì nsan bi cúú Yeesuee pu. 17U nìn ŋmàl̄ ti-kansikin ki mun sá ti-tundi nee poon yɔu ubɔ. ( 18Unil gbanti dū ntoonam nimiliŋ ki dá kusaau. Niin ní u lítì dicincibil, u-pool pɔ̃ɔ̃, ní ina yāaǹ. 19Jeerusaleem yab kɔkɔ nín gbìl̄ an bɔti gbantee, ní bi pú kusaau gbanti diyindi bi-soonin yii: Akeeldama, an taapu sá yii: fatiku saaku). 20Soom takaldaun ní ubɔti Dafiidi nìn sòon̄ ki síiǹ yii: 'U-kɔŋkooŋŋu ń kpántí kudigbuŋu, ubɔ ń taa ti kɔ́ kudii gbantin,' ní ki gítī ŋmàn̄ yii: 'Ubɔ ń fɔ̃ɔ̃ u-tundi.' 21- 22“Míǹ puee an máaǹ ubɔ ń dāan̄ kí kūtì ti-pu kí nīn lèekī seera ti-Dindaan Yeesu fìkititam pu. Udaan máaǹ kí nīn sá ti nì bin nìn cēentí Yeesu ŋyunti ŋun u dáá bí ti-cee ti cá ajan sá kamaayee kansikin ubɔ. Udaan máaǹ kí nin sá ti nì bin nìn bí kí yòon̄ ŋyunti ŋun Jaan nìn fùul̀ binib Unimbɔti nyimee ki dāa sāā ŋwiin ŋun Yeesu yíkì ti-kansikin ki nín jɔ́ḿ yilpuee.” 23Piyeer lī míǹ ki dɔ́òyee, ní bi cáań binib bili, Jooseefi un bi yíì Baarsaabasi ki gítì páaǹ-u diyindi yii Justusee, nì Maatiyasi. 24Ní bi mēēyii: “Ti-Dindaan, sii di nyí báà ŋma pɔbil. Dàkà-ti un ní a lēēbi-kansikinee, 25udaan ń kpántí a-kpambal kí nīn bí mpaan ŋun Juudasi dūu fá ki búntì u-laŋkee.” 26Bi tɔ́ kasee, Maatiyasi jíń, ní bi dū-u ki ŋàl̄ akpambal saalaa nì dibee pu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\