ATUUN 10

1Uninja ubɔ nìn bí Seesaaree, bi yíì-u Kɔɔrneel. U nìn sá usoojakpil disoojakitil din bi yíì Italii yalee kansikin. 2Uninja gbanti nìn nɔ́ɔ́ Unimbɔti ki sá unimɔnti, u nì u-dicaŋku kɔkɔ nìn fàŋkí Unimbɔti. U nìn pūǹ Juuda yab wɔfibi tiwan ní ki mèé Unimbɔti baabadal. 3Dalbee, an cá kii tikúti titee, u ká Unimbɔti tūuŋŋu kpìrrr, ŋu kɔ́oń u-cee ní ki bí-u yii: “Kɔɔrneel!” 4Tifaandi nìn kɔ́-u, ní u kíǹ ki bíī kpèé Unimbɔti tūuŋŋu, ní ki bí yii: “Ba ŋá ní, m-Dindaan?” Ní ntūun bí-u yii: “A-wimmeem nì a nín pūǹ tiŋyee bàn̄ Unimbɔti, ní u téetì a-pu. 5Tɔ̄ bininjab kɔŋkɔnnee Jɔpa bí yíiń un bi yíì Siimɔn ki páaǹ-u Piyeeree. 6U bí ugbanjɔb un bi yíì Siimɔŋyee cee, un diiku bí tiŋku caŋinee.” 7Ŋyunti ŋun ntūun ŋun nìn dɔ́miń ki sòon̄ nì uee búntèe, Kɔɔrneel yíiń u-tɔntɔnliibi bili nì sooja ubɔ un nìn bí u-cee ki fàŋkí Unimbɔtee, 8ní ki máafì-bi tibɔtee ki dɔ́òyee, ki dū-bi ki tú Jɔpa. 9Kutaa wúntèe, bi bí nsanni ki tɔ́ob́ kitiŋ gbantee Piyeer jɔ́m̀ kudii yilpu kuwiŋkuluu yuntiŋu kí mèè. 10Ŋkùm cúú-u, u bàà là kí jī. Ŋyunti ŋun bi bíī ŋáań-u tijinee, ní an ŋá-u kii ŋgeemee. 11Ní kutagbɔŋu pīitì, ní u ká tiwan tiba bí kii satakpaanee bi bɔ́ob́ ajannaatil pu ki sīntìń kitiŋ Piyeer nimiin. 12Tiwan tin còom̄ ataa anaayee nì tin fùee nì nnɔmbiyaamu kɔkɔ nìn kā satee poon, 13ní nneen ŋubɔ bí-u yii: “Piyeer, yīkìm̄ kí kpò kí ŋmɔ́!” 14Ní Piyeer bí yii: “Aayee, m-Dindaan! Maa láá péē jíń tin kaa ŋān̄ee nì tin kaa bí circiree.” 15Ní an gítī sòon̄nì-u nliliitiim yii: “Tin tin Unimbɔti ŋáŋkèe, sii ń taa lī yii taa ŋān̄!” 16Ali míǹ diba diba mita pu, ní tiwanee fātìi nín jɔ́ḿ yilpu. 17Piyeer bākatì ki kíǹ ki bíī dàkafī tin tin u bàà wál̀ee taapuee, niinee, bininjab bin Kɔɔrneel túnnée bālfì ki béè Siimɔn dumpu ki dɔ́miń ki yú kipunyɔkɔpu 18ki yíiń ki bālfì yii: “Doo ní Siimɔn un bi yíì Piyeeree kɔ́òoo?” 19Piyeer gbíntìi bíī dàkafī tin u bàà wál̀ee taapuee, ní Unimbɔti Fām bí-u yii: “Bininjab bita biba di nyàab̀-see. 20Yīkìí kpákatí, taa gùgufì, si nì bi kɔkɔ ń nīn cá, kun puee man di túnní-bi.” 21Niinee ní Piyeer kpákatìń, ní ki bí bininjabee yii: “Man un ni nyàab̀ee sèé. Ba di ŋá ní ni dɔ́miń doo?” 22Ní bi kíí-u yii: “Kɔɔrneel un sá usoojakpil ki bí deedee ki fàŋkí Unimbɔti, Juuda yab kɔkɔ sòoǹ u-pu yii u sá unimɔntee, Unimbɔti tūuŋŋu ŋubɔ tùkū-u yii ú yíiń-si, á dāan̄ u-dumpu ú pīlfì tin tin a cáá kí tùkù-uee.” 23Ní Piyeer fɔ̃ɔ̃-bi ki bíl̀. Kutaa wúntèe, u nì bi yíkìi búntì. Nnabiyaamu mun nìn bí Jɔpee biba mun nìn céeǹ-u. 24Ku wúntèe ní u bàn̄ Seesaaree. Kɔɔrneel nìn yíiń u-yab nì u-bɔɔtimɔntiibi ki kíǹ ki kā ki cí-bi. 25Ŋyunti ŋun Piyeer kɔ́òńee, ní Kɔɔrneel túŋkì-u ki gbāaǹ ki pɔ́ofì-u kunɔpoou. 26Ama Piyeer yáatì-u, ní ki bí yii: “Yīkìm̄! Ma mun sá unil ní.” 27Bi bíī sòoǹee ní ki nín kɔ́ò, ní Piyeer bàn̄ ki ká kunipaau kpáfì ki kā. 28Ní u bí-bi yii: “Kee, ni nyí yii an sá timbi Juuda yab dikoobil ti nì binicambi ń kpāfì àá tí kɔ́ bi-dumpuiaa! Ama Unimbɔti dàkā-mi yii ḿ taa kpèè yii ubɔ sá ukpiti àá waa ŋān̄. 29Míǹ pu ní ni tú ki yíiń-mi, m dɔ́miń kaa kpákaǹ. Too, m bàlfī-ni yii ba pu ní ni tú bi yíiń-mi?” 30Ní Kɔɔrneel kíí-u yii: “Iwiin inaa sèé, tikúti tita, ŋyunti ŋun bí nee deedee, m bíī mèé m-dumpu. M kpēēyee, uninja ubɔ dee ki pēēdibɔkutil diba di jìl̀, ki yú m-nimiin, 31ní ki bí yii: 'Kɔɔrneel, Unimbɔti fɔ̃ɔ̃ a-wimmeem ki téetì a nín ŋáań biwɔfib tiŋan puee. 32Tɔ̄ Jɔpa bí yíiń Siimɔn un bi yíì Piyeeree, u kɔ́ò Siimɔn ugbanjɔb dumpu ki nákaǹ tiŋkuee.' 33Dicilpu ní m tú binib a-cee, ní a ŋá tiniti ki dɔ́miń. Kɔŋkɔnnee, ti-kɔkɔ bí Unimbɔti nimiin kí pīlfì tin ti-Dindaan tīī-si á tùkù-tee.” 34Niinee, Piyeer kíĺ ki bíī sòoǹ nì bi yii: “Ibaamɔn, m béè yii Unimbɔti kaa gàntī ubɔ. 35Ntimu kɔkɔn, un yaa fàŋkí-u ki ŋáań min kítèe ŋān̄ u-nimiin. 36“Ni nyí yii Unimbɔti túnní dinyɔɔbummɔɔndi Israyeel yab cee, kí tùkù-bi yii nì Yeesu Kriisitoo puee bi dàá ká ŋsɔŋfi: Yeesuee di sá ti-kɔkɔ Dindaan. 37Jaan nín sòon̄ Unimbɔti nyim difaldi bɔti ki dɔ́ò boonee, ni nyí tin jítì Juudee tiŋki kɔkɔn ki kíliń Gaaliileeyee. 38Ni nyí yii Unimbɔti nìn tīiń Yeesu Naasaareeti yɔu u-Fām ki yāntì u cáá mpɔŋkpaan. U nìn cá ajan kɔkɔ ki ŋáań tiŋan ki cāantí bin kɔkɔ Sitaan pɔŋŋu nìn ŋúb́ee, kun puee Unimbɔti nìn bí u-cee. 39Timbi kántì tin kɔkɔ u ŋáaǹ Juuda yab tiŋkin ki kpáaǹ Jeerusaleemee mun. Úǹ ní bi kpáá ndɔ pu, ki kūū-u. 40Ama Unimbɔti fīkitì-u winta dal, ki yāntì bi ká-u. 41An kaa sá samaa kɔkɔ di ká-u, asee Unimbɔti nín nìn péēlēētimbi bin bin ń ká-uee. Di sá u nín nìn fīkitì ditaŋkpiilinee, boonee, ti nì u di jíń ki nyùn̄. 42Ní u bí-ti yii tí nīn sòoǹ u-pu samaa cee, kí dàkà-bi yii úǹ Yeesu baba ní Unimbɔti lēē u-bɔsoonliu, ú sòoǹ bin wāĺee nì bin kpíìyee bɔti. 43Úǹ pu ní Unimbɔti bɔnaatiliibi kɔkɔ lēekì seera yii un sá kamaa yaa fɔ̃ɔ̃-u ki kííyee kāntí u-kpitii pɔ̄tam Yeesu yindi pu.” 44Piyeer bíī sòoǹ mimmee, ní Unimbɔti Fām kpákatìń bin kɔkɔ nìn bíī pílfí u-nyɔɔbundee pu. 45- 46Kriisitoo yab bin sá Juuda yab ki céeǹní Piyeeree nín gbìl̄ binicambi bíī sòoǹ isooncaan ki nyɔ́ŋkí Unimbɔtee, ní bi bākatì, kun puee Unimbɔti tīiń bin kaa sá Juuda yabee mun u-Fām. Niinee ní Piyeer bí yii: 47“Binib nee fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti Fām kii timbee dee. Mimmee, ti ŋūǹ kí yíí yii taa làá fàl̀-baaa?” 48Ní u pú nsan yii bí fàl̀ Unimbɔti nyim Yeesu Kriisitoo yindi pu. Bi fùl̄-bi ki dɔ́òyee, ní bi mēē-u yii ú kàl̄ bi-cee iwiŋkaaŋkaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\