ATUUN 11

1Akpambal nì nnabiyaamu mun nìn bí Juudeeyee gbìl̄ yii bin kaa sá Juuda yabee mun fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti nyɔɔbundi. 2Piyeer nìn fātìi bāań Jeerusaleemee, bin gífée nìn bíī wòon̄-u, 3yii u kɔ́ bin kaa gífée cee, u nì bi jíń tijin. 4Ní Piyeer bíī máafí-bi tin jítèe, an nín kíliń pu ki tin kúntì puee, yii: 5“M nìn bí Jɔpa tiŋki poon ki bíī mèéyee, Unimbɔti ŋúbitì m-nimiliŋ m wál̀ tiwan tiba, ti bí kii satakpaanee ki bɔ́ob́ ajannaatil pu ki nyánní yilpu ki sīntìń m-cee. 6Ní m bíī kpèé sata poon dímmmee, ní ki ká tiwaŋkuti tin còom̄ ataa anaayee nì ipeel, nì tin fùee nì nnɔmbiyaamu, 7ní m gbìl̄ nneen ŋubɔ bí-mi yii: 'Piyeer, yīkìí kpò kí ŋmɔ́!' 8Ní m bí yii: 'Aayee, m-Dindaan! Doooo nee tiwan tin ti kòɔ́yee kaa láá péēkɔ́ m-nyɔkɔn.' 9Nliliitiimin ní nneenee gítī lī yii: 'Tin Unimbɔti ŋáŋkèe, sii taa lì yii taa ŋān̄!' 10Ali míǹ diba dibee mita, ní an wanti kɔkɔ fātìi nín jɔ́ḿ yilpu. 11Dicilpu niinee, bininjab bita bin bi nìn túnní Seesaaree m-ceeyee bāań kudii kun ni m nìn kɔ́òyee nyɔkɔpu. 12Ní Unimbɔti Fām bí yii man nì bi ń nīn cá, ḿ taa gùgufì. Man nì nnabiyaamu muluu nee di nìn nɔ́ɔ́ ki cūtì Kɔɔrneel dumpu. 13Ní ú mun máafì-ti u nín nìn kā u-dumpu Unimbɔti tūuŋŋu ŋubɔ bāań ki tùkū-u yii: 'Tɔ̄ Jɔpa, bí yíiń-si Siimɔn un bi páaǹ diyindi yii Piyeeree. 14U dàá tùkù-si tibɔti tin pu sii nì a-samaau kɔkɔ dàá dī kí ká difiilee.' 15M kíĺ ki bíī sòoǹ nì bee, ní Circir Fām kpákatìń bi-pu kii mi nín nìn kpákatìń ti mun pu mpeepeekaam puee. 16Niinee, m téetì ti-Dindaan nyɔɔbundi nee pu, yii: 'Jaan nìn fùul̀ binib Unimbɔti nyim, ama Unimbɔti dàá dāá fàl̀ nimbi nì Circir Fām ní.' 17Unimbɔti pú bí mun u-Fām mbaantiim kii u nín nìn pú ti mun puee ní, kun puee ti-kɔkɔ fɔ̃ɔ̃ ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo ki kíí. Kin man mun ŋma ní ḿ kpákaǹ Unimbɔti?” 18Bi gbìl̄ mimmee, kaa ti bíī kpākantí-u, ki kíǹ ki bíī nyɔ́ŋkí Unimbɔti ki bí yii: “Mimmee, Unimbɔti yāntì bin kaa sá Juuda yabee mun fá bi-kpitii kí ŋmā kí ká dimaŋfal dee.” 19Bin bin bi nìn páb́ bi yàl̄ Eetiyeen kúm boonee bàn̄ ali Feenisii nì Siipil nì Antiyɔsi, ki sòoǹ Unimbɔti bɔti Juuda yab ŋmaniŋma cee. 20Ama bi-kansikin biba bin nyánní Siipil nì Siireenee bāań Antiyɔsi ki mun bíī tùkù bin kaa sá Juuda yabee dinyɔɔbummɔɔndi din sòoǹ ti-Dindaan Yeesu puee. 21Ti-Dindaan pɔŋŋu nìn bí bi-cee, ní kunipaau nìn fɔ̃ɔ̃ ki kíí ki nɔ́ɔ́ ti-Dindaan. 22Kriisitoo nikitil din bí Jeerusaleemee nín gbìl̄ an bɔtee ní bi dū Baarnaabasi ki tú Antiyɔsi. 23U bàn̄ee ní ki ká Unimbɔti nín bīiǹ bi-pu miŋyee ní an mɔ́ɔkiǹ-u, ní u bíī tìì-bi kunyannyaau, yii bi-kɔkɔ ń nīn yú nì dipɔbil diba kí nīn nákaǹ ti-Dindaan. 24Di sá yii u nìn sá unimɔnti, ki gbí Circir Fām nì fookii. Míǹ pu ní binib tikpil dɔ́miń ki nɔ́ɔ́ ti-Dindaan. 25Míǹ boonee ní Baarnaabasi búntì Taarsi kí nyàab̀ Sɔɔl. 26U bàn̄ ki ká-uee, ní ki cáań-u Antiyɔsi. Dibimmɔndi kɔkɔee, bi nìn dūu kāl̀ Kriisitoo nikitil kansikin ki dàkà binib tikpil Unimbɔti bɔti. Antiyɔsi tiŋkin ní bi péé péé ki yíiń Yeesu boonnooliibi yii Kriisitoo yab. 27Ŋyunti gbantee, Unimbɔti bɔnaatiliibi biba nyánní Jeerusaleem ki sīntì Antiyɔsi. 28Bi-kansikin ubɔ ní bi nìn yíì Agaabusi. Unimbɔti Fām yāntì kijapaayee yíkìi lī yii, ŋkùm miba dàá nyā kitiŋ kɔkɔ pu kí nīn pɔ̄ɔ̄. (Ní mi lafun bāań Kloodi beel yuntiŋu). 29Ní Yeesu boonnooliibi bíī màkà báà ŋma ń tīī u nín ŋūǹ puee bí dūú tūtuǹ bi-nabiyaamu mun kɔ́ò Juudeeyee. 30Bi tīīyee, ní ki yāntì Baarnaabasi nì Sɔɔl yɔ̃oǹ ki cáā cūnnì Jeerusaleem Kriisitoo nikitil kpilib cee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\