ATUUN 12

1Ŋyunti gbantee, ubɔti Eeroodi kíĺ ki bíī sàantí Kriisitoo yab biba, 2ní ki yāntì bi lāntì Jaaki un sá Jaan maanee. 3U ká yii an ŋān̄ Juuda yab ceeyee, ní u yāntì bi cúú Piyeer mun. An nìn sá iwiin in poon bi ŋmɔ́ò kpɔnɔb bin baa ŋá ŋkpɔnɔnyɔkɔee ní. 4Bi cúú-u ki tɔ́ sarkanee, ní ubɔti lēēsoojab saalku nì ubɔ ń nīn cí-u tiŋan. U là yii, bi yaa jíń apibil jiŋaaliu ki dɔ́òyee, ú cáań-u samaa nimiin kí sòoǹ u-bɔti. 5Ŋyunti ŋun Piyeer nìn bí kusarkadiinee, Kriisitoo nikitil nìn bí ki mèé Unimbɔti u-pu, kaa gbèentí. 6Kutaa ń wúntí Eeroodi ń cáá-u ibɔsoon samaa nimiinee, kunyeeuee, Piyeer nìn sáká soojab bili kansikin ki dɔ̄ ki gèeǹ bi bɔ́ob́-u ikusaka ili, ní soojab bili yú kipunyɔkɔpu ki cí kusarkadii. 7Kpalaayee, Unimbɔti tūuŋŋu ŋubɔ dɔ́miń, ní kusarkadiin wál̀ nyákányaka. Ní ntūun fáá Piyeer takakal ki fīntì-u, ní ki bí yii: “Yīkì malaa!” Ní ikusakee cúū fɔ́fì u-ŋaliiyin ki lítì. 8Ní ntūun bí yii: “Gbìn̄ a-dambalau kí táká a-naatakaŋ.” Ní u ŋá míǹ. Ní ŋu gítī bí yii: “Dū a-satau kí pèen̄, kí nīn nɔ́ɔ́-mi.” 9Ní Piyeer nɔ́ɔ́-u ki nyánní kusarkadiin, kaa nyí min ntūun bíī ŋáańee sá ibaamɔn, an ŋá-u kii kudamintiiuee ní. 10Bi jítì soojapeekaabi pu ki tin jítì bililiitiibi mun puee, ní ki bàn̄ tikúti punyɔkɔki kin túĺ kitiŋinee. Kipunyɔkɔee cúū pīitì ki-ba bi-nimiin, ní bi nyáń ki tākaǹ didandi diba pu. Kpalaayee, ntūunee yíkì Piyeer cee. 11Niinee ní Piyeer béè ní ki bí yii: “Kɔŋkɔnnee, tiŋman, m nyí yii ti-Dindaan di túnní u-tūuŋŋu ŋú dāá nyāntí-mi Eeroodi ŋaan nì tin kɔkɔwoooo Juuda yab bàà cí kí ŋá-mee.” 12U yúl̀ ki dākafèe, ní ki nín̄ dòoń Maarii Jaan un bi páaǹ diyindi yii Maarkee na dumpu. Niin ní binib tikpil nìn kpáfì ki bíī mèé. 13Ní u bàn̄ ki fáá kunaakoou punyɔkɔ, ní usapɔɔn ubɔ un bi nìn yíì Roodee sútìń kí pīlfì. 14U béè Piyeer neenee, ní an mɔ́ɔkiǹ-u, ú bàà pìitī-uee, ní u sáǹ ki cūtìi tùkū yii Piyeer yú kipunyɔkɔpu. 15Ní bi bí-u yii: “A wáatì níiin?” Ní u bí yii: “An baasii sá ibaamɔn ní!” Niinee ní bi bí yii: “An dàá nīn sá Unimbɔti tūuŋŋu ŋun cí-uee ní!” 16Ŋyunti gbantee, Piyeer péēgbíntìi fátí, ní bi cúū pīitì ki ká-uee, ní ki bākatì sèeee. 17Ní Piyeer dū u-ŋal ki téefì-bi yii bí ŋmīĺee, ní u bíī máafí-bi Unimbɔti nín nyántì-u kusarkadiin puee. Ní u bí-bi yii: “Cùú tùkùmaan Jaaki nì nnabiyaamu mun kíǹee.” Ní u nyáń ki búntì laaaba mun. 18Kutaa wúntèe, soojab pɔbiliŋ bíil̀ tikpil, ní bi bíī bàlfī tɔb yii: “Ba di nín ŋá Piyeer dee?” 19Eeroodi tú bí nyàab̀-u, ní baa kpáàā ká-u. Ní u bí yii bí bàlfì soojab tibɔti, ní ki pú nsan bí kpò-bi. Niinee ní Eeroodi yíkì Juudee ki cūtìi kɔ́ò Seesaaree. 20Eeroodi nìn fɔ̃ɔ̃ Tiir nì Siidɔn yab pu diŋuul, ní bíǹ kpáfì dicilpu kí cùú ká-u. U-tiŋkin ní bi nìn tūntí tijin ki cāabìń bíǹ cee, míǹ puee, bi píí ubɔti Eeroodi cindin kpiliu Blasitusi kubɔɔtiiu ki wāatì, ní ki cūtìi gbāam̀ ubɔti Eeroodi. 21Ŋwiin ŋun bi nìn síiǹee bāańee, Eeroodi pēeǹ u-beebɔkutiŋ ki kā u-beejal pu ki bíī sòoǹ nì bi tibɔti. 22Ní samaa bíī kūuntí yii: “An sá unimbɔti ubɔ di sòoǹ, an kaa sá unil!” 23Dicilpu niin ní Unimbɔti tūuŋŋu ŋubɔ cáań iween ki tɔ́ u-pu, kun puee waa tīī Unimbɔti tinyool. Ní akoosibil aba kɔ́ u-ni ki ŋmɔ́ ki kūū-u. 24Ŋyunti gbantee, Unimbɔti nyɔɔbundi mòtīi gbìtī, ní bin fòol̄ ki kíikée wíiŋŋu gbēentí. 25Baarnaabasi nì Sɔɔl dɔ́ò bi-tuuŋŋi Jeerusaleemee, ní ki fātìi gítìń, ki kpáaǹní Jaan un bi páaǹ diyindi yii Maarkee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\