ATUUN 13

1Unimbɔti bɔnaatiliibi nì bidakaliibi biba nìn bí Kriisitoo nikitil din bí Antiyɔsee kansikin, bíǹ di sá: Baarnaabasi, Siimeeyɔn un bi nìn páaǹ diyindi yii Niijeeree, nì Lusiyusi un sá Siireenee, nì Sɔɔl nì Manayeen (un Eeroodi baa nìn kpíiǹee). 2Ŋyunti ŋun bi bɔ́ob́ kinyɔkɔ ki bíī nyɔ́ŋkí ti-Dindaanee, ní Unimbɔti Fām bí yii: “Gàntīmaan Baarnaabasi nì Sɔɔl kí yɔ́oń-mi ditundi din pu m yíiń-bee pu.” 3Bi bɔ́ob́ kinyɔkɔ ki mēēki dɔ́òyee, ní bi dū bi-ŋalii ki páaǹ Baarnaabasi nì Sɔɔl pu, ní ki yāntì bi búntì. 4Baarnaabasi nì Sɔɔl bin Unimbɔti Fām nìn túee nín sìntī Seelusii ki bàn̄ee, ki kɔ́ meela ki nín cá Siipil. 5Bi bàn̄ Salamiinee, ki bíī sòoǹ Unimbɔti bɔti Juuda yab kpafidiiŋŋin. Jaan-Maarki nìn bí bi-cee kí nīn tútuǹ-bi. 6Ní bi cɔ̃om̀ Siipil timmu kɔkɔn, ali ki tin bàn̄ Pafɔsi. Niin ní bi tin ká ujuudaja ubɔ, u sá ukpaŋkpanti bi yíì-u Baar-Yeesu, u mɔ́ntí yii u sá Unimbɔti bɔnaatiliu. 7Gɔmina Seegusi Poolusi uciŋfiti cee ní u nìn bí. Gɔminee là kí pīlfì Unimbɔti nyɔɔbundee ní ki yíiń Baarnaabasi nì Sɔɔl. 8Ama Eelimasi ukpaŋkpantee (u-yindi dee greeki sooni poon) nìn mɔ́tí, ki là kí pìkiliǹ gɔmina ń taa fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti bɔti kí kíí. 9Niinee, Unimbɔti Fām bāań Sɔɔl un bi yíì Pɔɔl muee, ní u kpēē-u soooo, 10ní ki bí-u yii: “Sitaan biki, sii di gbí iciiŋŋmatiŋkaa nì digaŋgam ki jáà nì ibaamɔn kɔkɔ. Aa làá gbèen̄ ki gbíntìi bíiĺ Unimbɔti sambiyaamu mun tèen̄eeee? 11Too, kɔŋkɔnnee, Unimbɔti dàá yàntī á kpántí ujɔfu. Aa làá ti wāl̀ ŋwìiń iyunti iba poon.” Dicilpu niinee, u kpántì ujɔfu, ní u kíǹ ki bíī táfí ki nyàab̀ un dàá dàtì-uee. 12Ní gɔminee ká tin jítèe ní ki fɔ̃ɔ̃ dinyɔɔbummɔɔndee ki kíí. Kun puee ti-Dindaan bɔti tin bi dàkèe kɔ́-u tiŋan. 13Ní Pɔɔl nì bin nìn cēentí-uee kɔ́ meela ki yíkì Pafɔsi ki bàn̄ Peeji Paŋfilii watil. Ní Jaan un bi yíì Maarkee gbēeǹ niin ki nín gítiń Jeerusaleem. 14Bi yíkì Peeji, ki nín nìkì bi-saŋŋu ki tin bàn̄ Antiyɔsi tiŋki, Pisidii watil. Ní ŋwiŋŋuŋfikaa dalee, bi kɔ́ Juuda yab kpafidiikun ki kāl̀. 15Bin béeyee kàan̄ mara nì Unimbɔti bɔnaatiliibi takaldab poon ki dɔ́òyee, ní kukpafidii kpilib túnní bi-cee yii: “Nnabiyaamu, ni yaa cáá isaŋki iba kí tīī samaa, ní sòoǹ.” 16Ní Pɔɔl yíkì ki yɔ̃oǹ u-ŋal yilpu ki jáam̀-bi, ní ki bí-bi yii: “Nimbi Israyeel yab, nì nimbi bin fàŋkí Unimbɔtee, pīlfìmaan! 17Israyeel yab Nimbɔtiu nìn lēēti-naanjab ki yāntì bi būtì ŋyunti ŋun bi nìn bí kunicaŋu Eejipiti tiŋkinee. Ní Unimbɔti nìn dū u-pɔŋŋu ki nyántì-bi, 18ki jíń bi-pu kimɔtii bi-bimbim pu ki ŋúb́-bi abin imuŋku ili nyɔkɔm kupɔɔun, 19ní ki jáń ki kúntì atimbun aluli Kanaan tiŋkin, ní ki dū Israyeel yab ki kāaǹ bi kpántì bitindambi. 20Bi kāl̀ niin kii abin tilaafati tili nì imuŋku ili nì saalaa. “Boonee ní u tīī-bi bikpilib bin dàá nīn kpòotī-bee ki tin sāā Unimbɔti bɔnaatiliu Samueel yuntiŋu. 21Ŋyunti gbanti ní bi bí yii bi là ubɔti. Niinee, Unimbɔti tīī-bi Sayuul Kiisi jipɔɔn un nyánní Banjamin naakookunee, u kāl̀ abin imuŋku ili. 22Boonee, Unimbɔti dū-u ki fá, ní ki dū Dafiidi ki kāaǹ. Úǹ pu ní u sòon̄ yii: 'M ká Dafiidi Jeesee jipɔɔn. Úǹ di fáatì m-pɔbil. U dàá dāá ŋá min kɔkɔ m lèe.' ” 23Ní Pɔɔl nìkī ki lī yii: “U-maaliŋu poon ní Unimbɔti yāntì bi màl̄ Ufiil ubɔ ki tīī Israyeel yab, kii u nín nìn pɔ̃oǹ puee: úǹ di sá Yeesu. 24Kí wàatī ú bàńee, Jaan nìn sòon̄ nì Israyeel yab kɔkɔ bí fá bi-kpitii kí yàntī bí fàl̀-bi Unimbɔti nyim. 25Ŋyunti ŋun Jaan nìn dàá dɔ́ɔ́ u-tundee, ní u bí-bi yii: 'Ŋma ní ni dàkafī yii m sá ní? Maa sá un ní ni dàkafī yii m sée! Ama ubɔ dòoń man boon, maa kpántì kí bútí u-naataaŋmiii gba.' 26“Nnabiyaamu, nimbi Abraam maaliŋu biyaamu, nì nimbi binicambi bin fàŋkí Unimbɔtee, timbi ní Unimbɔti dū dinyɔɔbundi nee ki tīiń, tí ká difiil. 27Binib bin kɔ́ò Jeerusaleemee nì bi-bɔtiibi kaa nìn béè un ní Yeesu sée, kaa béè Unimbɔti bɔnaatiliibi bɔti tin bi kàaǹ ŋwiŋŋuŋfikaa sá kamaa dalee taapu mun. Bi nín yāntì bi kūū Yeesu puee, bi ŋá min Unimbɔti bɔnaatiliibi nìn sòon̄ ki yɔ́oǹee dee. 28Nì min sá kamaa ní baa ká tin u ŋá ki máaǹ ŋkúmee, bi mēēPiilati yii ú kpò-u. 29Bi ŋá tin kɔkɔwoooo bi nìn ŋmàn̄ ki síiǹ u-puee, ní bi kpákatìń-u ndɔpuntikaa pu, ki dū-u ki ŋá dikaakulin. 30Ama Unimbɔti fīkitì-u ditaŋkpiilin. 31Boonee, bin nìn nyánní Gaaliilee ki céeǹní-u Jeerusaleemee nìn ká-u iwiin tikpil poon. Kɔŋkɔnnee, binibee gbanti di kíǹ ki sá seeradambi ki lèekī seera u-pu ki tìì samaa. 32- 33“Míǹ pu ní timbi bíī tùkù-ni dinyɔɔbummɔɔndi yii, dipoondi din Unimbɔti pɔ̃oǹ ti-naanjabee, u nín fīkitì Yeesuee, u ŋá-dì ki tīī timbi bi-naantiibi dee. Ali kii an nín ŋmàn̄ Soom takaldaliliiti poon puee, yii: Unimbɔti bí yii: 'A sá m-Jipɔɔn, m dàkā díǹ yii man di màl̄-si.' 34ní ki gítì sòon̄ u-pu yii: 'M dàá dāá ŋá-ni tiŋan tin m nìn pɔ̃oǹ Dafiidi nì ibaamɔnee.' An taapu sá yii, u dàá fìkitī Yeesu ditaŋkpiilin, u-wunti ń taa sūū. 35Míǹ puee ní Dafiidi lī u-takaldau poon laaaba Yeesu pu yii: 'Aa làá yàntī a-circir tɔntɔnliu wunti ń sūū.' 36Dafiidi yuntiŋuee u nìn sá Unimbɔti tɔntɔnliu ní ki ŋáań min ní Unimbɔti lēēki síiǹee. U dāa kpíì, ní bi síb́-u ki kɔ́ĺ u-naanjab, ní u-wunti sūū. 37Ama Yeesu un Unimbɔti fīkitèe, úǹ wunti kaa sūū. 38Nnabiyaamu, béémaan yii tin tin ní ti sòoǹ ki tùkù-ni nee di sá, úǹ pu ní ni kpántí deedeedambi Unimbɔti nimiin. Ni nìn nɔ́ɔ́ Mooisi marabee, naa nìn ŋūǹ kí kpántí deedeedambi Unimbɔti nimiin; 39ama un yaa fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee, Unimbɔti dù u-kpitii kɔkɔ ní kí pɔ̄-u. 40Ní kpèèmaan tiŋan, tibɔti tin Unimbɔti bɔnaatiliibi nìn sòon̄ee ń taa bàń-ni, yii: 41Unimbɔti bí yii: 'Kpèefandambi kpèèmaan, bàkatīmaan kí wɔ̄ŋkìmaan! Di sá yii ni-yuntii nee poon m dàá ŋá ditundi diba din bi yaa láā bíī máafí-ni gba, naa làá fɔ̃ɔ̃ kí kííyee.' ” 42Pɔɔl nì Baarnaabasi nyáń kukpafidiinee, ní bi mēē-bi yii ŋwiŋŋuŋfikaa ŋun dòońee bí dāá gítī sòoǹ tibɔti gbanti pu. 43Binib kɔkɔ yāaǹ ki nín kùǹee, Juuda yab nì binicambi bin fɔ̃ɔ̃ Juuda yab marabee tikpil nìn nɔ́ɔ́ Pɔɔl nì Baarnaabasi, ní bíǹ bíī sòoǹ ki tìì-bi kunyannyaau, yii, bí nīn yú deedee ki ŋúb́ diyimɔɔl din Unimbɔti tīī-bee. 44Ŋwiŋŋuŋfikaa dal fātìi bāańee, kitiŋ yab kɔkɔ ŋman nìn péēkɔ́oǹní ní, kí dāá pīlfì Unimbɔti bɔti. 45Juuda yab ká kunipaauee, ní ki kíǹ ki bíī ŋáań Pɔɔl nì Baarnaabasi ipoompoon, ki bí yii Pɔɔl nín sòon̄ tiŋyee kaa sá míǹ, ní ki sìí-u. 46Ní Pɔɔl nì Baarnaabasi tùkū-bi ibaamɔn, kaa fāŋkì, yii: “An sá nimbi cee ní ti máaǹ kí péé kí sòoǹ Unimbɔti bɔti. Ama, kii ni nín yíì tibɔti gbanti pu ki dàkafī yii naa máaǹ dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee, an puee ti dàá nin kíǹ ki sòoǹ bin kaa sá Juuda yabee cee ní. 47Kun puee ti-Dindaan nín bí tí ŋá miŋyee dee. Ti-Dindaan bí yii: 'M lēē-si á nīn sá ŋwalfi kí cùnnì difiil ali kitiŋgbeennyɔkɔ.' ” 48Bin kaa sá Juuda yabee gbìl̄ mimmee, ní ki bíī fàal̀ ki pàkà ti-Dindaan nyɔɔbundi. Ní bin kɔkɔ nìn sá bin dàá ká dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee fɔ̃ɔ̃ ki kíí. 49Ní ti-Dindaan nyɔɔbundi gbītì kitiŋ gbanti kɔkɔn. 50Ama Juuda yab téé binimpukpaambi bin fɔ̃ɔ̃ Juuda yab marabee nì kitiŋ poon yidambi, ní bi yíkì ki páb́ Pɔɔl nì Baarnaabasi ali ki jìn̄-bi bi-tiŋki pu. 51Ní Pɔɔl nì Baarnaabasi gbáfì bi-naatakaŋ kpɔŋkpɔm ki yàl̄ bi-tiŋki pu, án nīn sá-bi kudaaŋŋu yii ibɔsoon dɔ̄ ki cí-bi, ní ki búntì Ikoonium. 52Ama bin nìn fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kíí Antiyɔsi tiŋkinee nìn gbí dipɔɔpiŋkpaandi nì Circir Fām.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\