ATUUN 14

1Ikoonium tiŋkinee, Pɔɔl nì Baarnaabasi tí kɔ́ Juuda yab kpafidiikun mbaantiim, ki sòon̄ tiŋan, ali binib tikpil, Juuda yab nì Greeki yab kɔkɔ, fɔ̃ɔ̃ ki kíí. 2Ama Juuda yab bin kaa fɔ̃ɔ̃ kí kííyee téé bin kaa sá Juuda yabee bí cùú ŋá Pɔɔl nì Baarnaabasi tin kaa ŋān̄ee. 3Nì míǹ kɔkɔee, Pɔɔl nì Baarnaabasi kāl̀ ki yúntì Ikoonium ki sòon̄ ti-Dindaan bɔti, kaa fàŋkí, ní ti-Dindaan yāntì bi ŋáań tidaandi nì maamaacib kí dàkà yii bi nín sòoǹ u-ŋanti puee, an sá ibaamɔn. 4Ní kitiŋin yab cúū yākatì mili: biba bí Juuda yab jandi pú, ní bin kíǹee mun bí Yeesu kpambaliŋ jandi pú. 5Ní Juuda yab nì bin kaa sá Juuda yabee, ki kpáaǹ bi-bɔtiibi, kpáfì ki bíī bɔ́ntí ki là kí sàaǹ-bi, kí yāŋkì-bi ataŋkpee kí kpò. 6Pɔɔl nì Baarnaabasi béè mimmee, ní ki sáǹ ki búntì ki tin bàn̄ Liista nì Deebi, ntimu mun bí Liikayoonii tiŋkinee, nì mu-kpaanceetii, 7ki bí niin ki sòoǹ Yeesu bɔmɔntiiti. 8Ufaliŋfaan ubɔ nìn bí Liista, bi péēmàl̄-uee, u-taaŋi fáká ní waa cɔ̃om̀ ki ká. 9Dalba uninjee bíī pílfí Pɔɔl nyɔɔbundee, ní Pɔɔl dū u-nimikpeeŋu ki báaǹ u-pu, ki béè yii u cáá fookii Unimbɔti pu ki ŋūǹ kí ká dicaandee, 10ní u téeń mpɔn yii: “Yīkìí yūĺ mɔ́lmɔl a-taaŋi pu!” Ní u nyīī ki yíkì krùb ki bíī còom̄. 11Samaa nìn ká min Pɔɔl ŋée, ní bi bíī tátí nì Liikayoonii soonin yii: “Awaa aba kpántì binib ki kpákatìń ti-cee!” 12Ní bi pú Baarnaabasi diyindi yii Suusi, ní ki pú Pɔɔl mun yii Eemasi, kun puee úǹ di nìn sòoǹ nì samaa. 13Ní utandaan un nìn tòotī diwaal din bi yíì Suusi, di-diiku yú kitiŋ kpaanceetiŋuee, dūń nsupumpukum^fc^ ki léeǹ inajaa ki cáań kitiŋ punyɔkɔpu, u nì samaa là kí dūú tòotī-bi. 14Yeesu kpambaliŋ Pɔɔl nì Baarnaabasi gbìl̄ mimmee, an wùn̄-bi, ní bi cátì bi-bɔkutiŋ ki sáǹ ki nín cá samaayee kansikin ki tátí yii: 15“Ti-yab, ba ŋá ní ni ŋáań míǹ? Ti mun péē sá binib kii nimbee ní, tiwumbaantiil. Ní ti bíī tùkù-ni dinyɔɔbummɔɔndi, yii ní fá ni-waaŋi gbanti ŋin sá famee kí nɔ́ɔ́ Unimbɔti un bée. Úǹ di náań yilpu nì taapu nì tiŋku, nì tin kɔkɔwoooo péēbée. 16Ŋyunti ŋun jítèe, u nìn yāntì atimbun kamaa ŋáaǹ ŋi nín là puee. 17Nì míǹ kɔkɔee, u dàkā-ŋi kun ní u sée, nì u-ŋáaǹtamin: di sá yii u yāntì utaa nì, tiwan lòoǹ, tijikaal gbɔ́otí ki tìì-ni dipɔɔpindi.” 18Mpɔn nì mpɔn ní Yeesu kpambaliŋ dū tibɔti gbanti ki dūu pīiǹ samaa nsan bí taa ŋmā kí tòotī-bi. 19Boonee, Juuda yab biba nyánní Antiyɔsi nì Ikoonium ki ŋúń ki ŋmātiǹ samaa, ki yáŋkì Pɔɔl ataŋkpee ki fùn̄-u ki cáā bíl̀ kitiŋ boon ŋkpaanceeti, ki dàkafī yii u kpíì dee. 20Kriisitoo yab dāa dɔ́miń ki māntìi tú-u, ní Pɔɔl yíkì ki nín cá kitiŋin. Kutaa wúntèe, ní u nì Baarnaabasi búntì Deebi. 21Bi sòon̄ dinyɔɔbummɔɔndi kitiŋ gbantin ki yāntì binib tikpil kpántì Kriisitoo yab. Boonee ní bi nín gítiń Liista, Ikoonium nì Antiyɔsi. 22Bi nìn tìì Kriisitoo yab kunyannyaau, ki sáŋkí-bi yii bí nīn pɔ̄ɔntí biba Yeesu bɔtin, ní ki bí-bi yii: “An sá nì falaakpaan ní tí nín ŋmā kí kɔ́ Unimbɔti beelin.” 23Ní bi lēekì bikpilib Kriisitoo nikitil sá kamaa poon, ki bɔ́ob́ kinyɔkɔ ki mēēki dɔ́òyee, ki dū-bi ki dūu ŋá ti-Dindaan un bi fɔ̃ɔ̃ ki kííyee ŋaan. 24Bi dīń Pisidii puee, ki bāań Paŋfilii. 25Bi sòon̄ Unimbɔti bɔti Peeji ki dɔ́òyee, ní ki nín sìntī Atalii. 26Niin ní bi kɔ́ meela ki búntì Antiyɔsi, laakin Kriisitoo yab nìn mēēUnimbɔti ń tūtuǹ-bi atuun ŋin bi ŋáaǹ nee puee. 27Bi bàan̄ee, ki kpáfì Kriisitoo nikitil ní ki máafì tin kɔkɔwoooo Unimbɔti ŋá ki tīī-bee, nì min ní u pīitì nsan bin kaa sá Juuda yabee kɔkɔ ń fɔ̃ɔ̃ kí kííyee. 28Ní bi nìn kāl̀ ki yúntì fiii Kriisitoo yab cee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\