ATUUN 15

1Bininjab biba nìn nyánní Juudee ki dɔ́miń Antiyɔsi, ki kíĺ ki bíī dàkà nnabiyaamu yii: “Ni yaa kaa gífì kii Mooisi marau nín lī puee, naa ŋūǹ kí ká difiil.” 2Niinee, Pɔɔl nì Baarnaabasi kaa kíí, ní kunikpɔŋkpɔkɔkpaaŋŋu kɔ́ bi-kansikin. Ní bi bí yii Pɔɔl nì Baarnaabasi nì Kriisitoo yab biba mun ń jɔ̄m̀ Jeerusaleem Yeesu kpambaliŋ nì bikpilib cee, bí kpèè an bɔti. 3Ní Kriisitoo nikitil nyántì-bi nsanni, ní bi dīń Feenisii nì Samarii ki máafí bin kaa sá Juuda yabee nín kpántì bi-bimbim ki fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kíí puee. Niinee ní an mɔ́ɔkiǹ Kriisitoo nikitil kɔkɔ. 4Bi bàn̄ Jeerusaleemee, ní Yeesu kpambaliŋ nì bikpilib nì Kriisitoo nikitil kɔkɔ fɔ̃ɔ̃-bi. Ní bi máafì Unimbɔti nín dū-bi ki ŋáaǹ atuun puee. 5Niinee ní Fariisab jandi din nìn fɔ̃ɔ̃ ki kííyee yíkì, kaa kíí, yii, bi máaǹ kí gīfì bin kaa sá Juuda yabee kí yàntī bí nīn ŋúb́ Mooisi marab kí wàatī ní bí nīn nín sá Kriisitoo yab. 6Ní Yeesu kpambaliŋ nì bikpilib kpáfì kí kpèè an bɔti. 7Bi nìn kpáká ki yúntì, ní Piyeer dāa nín yíkì ki bí yii: “M-nabiyaamu, ni nyí yii, doooo ŋkilkaam ní Unimbɔti lēē-mi ni-kansikin ḿ sòoǹ tibɔmɔntiil kí tīī bin kaa sá Juuda yabee, bí gbìl̄ kí fɔ̃ɔ̃ kí kíí. 8Ní Unimbɔti un nyí binib pɔbiliŋinee tīī-bi Circir Fām kii timbee, kí dàkà yii u fɔ̃ɔ̃-bi. 9Waa gāntì bíǹ nì timbi, bi nín fɔ̃ɔ̃-u ki kííyee ní u fíntì bi-pɔbiliŋ circir. 10Ba pu ní ni cɔ́ŋkí Unimbɔti ki cáá diwaŋgul din ti-naanjab nì timbi ti-ba kaa ŋúń ki túǹee, ki cáā tūntí Kriisitoo yab? 11An sá nì ti-Dindaan Yeesu ŋanti pu ní ti máká yii ti ká difiil kii bí muee.” 12Niinee ní samaa kɔkɔ ŋmíl̀, ní ki kíǹ ki bíī pílfí Baarnaabasi nì Pɔɔl nín bíī máafí Unimbɔti nín nìn dī bi-pu ki ŋáaǹ tidaandi nì maamaacib bin kaa sá Juuda yabee kansikinee. 13Bi sòon̄ ki dɔ́òyee, ní Jaaki fɔ̃ɔ̃ dinyɔɔbundi ki bí yii: “M-nabiyaamu, pīlfìmaan-mi! 14Siimɔn bàà máafì-ni min ní Unimbɔti nìn kpēē ki lútì doooo ŋkilkaamin bin kaa sá Juuda yabee kansikin bin ń nīn sá u-yabee. 15An nɔ́ɔ́ nì Unimbɔti bɔnaatiliibi nín nìn sòoǹ puee, kun puee an nìn ŋmàn̄ Unimbɔti takaldaun yii: 16'Míǹ boonee, m dàá dāá gítiń kí fàtīí mā Dafiidi diiku kun nìn lítèe. M dàá dāá fàtīí mā u-guŋŋi mɔ́lmɔl, 17kí ŋmā kí yàntī binib bin kɔkɔ kíǹee ń nyàab̀ man bi-Dindaan, ki kpáaǹ atimbun ŋin kɔkɔ m yíiń ŋí nīn sá m-yabee. 18Man ni-Dindaan un nìn yāntì bi béè dooooyee tin tin m dàá dāá ŋée di lī míǹ.' 19“Míǹ puee ní man Jaaki ká yii, an kaa máaǹ tí nīn páb́ bin kaa sá Juuda yab ki kpántì bi-bimbim ki fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ki kííyee. 20Ama tí ŋmà kí tùkùmaan-bi bí yàntī kí taa ti nín̄ jīǹ tiwan tin bi dū ki tɔ̃otì awaayee, kí taa ŋá tilaakpaal, kí taa ŋmɔ́ fatiku, kí taa jī tiwan tin baa lāntì fatiku nyáńee. 21Di sá yii, doooo jaanjaan ki dāa dūu sāā díǹ, binib gbíntìi bí ki sòoǹ Mooisi marab pu ntimu sá kamaa poon, ki kàaǹ u-takaldab akpafidiin ni ŋwiŋŋuŋfikaa sá kamaa dal.” 22Niinee ní Yeesu kpambaliŋ, nì bikpilib, nì Kriisitoo yab kɔkɔ bí yii bi dàá lēēbi-kansikin biba kí tɔ̄ Antiyɔsi, bi nì Pɔɔl nì Baarnaabasi. Bin bi lēēyee di sá Juudi un bi nìn yíì Baasaabasee, nì Siilasi. Bininjab bili gbanti ní nnabiyaamu kɔkɔ nìn tɔ́. 23Ní bi tīī-bi takalda un poon bi ŋmàn̄ yii: “Timbi ni-nabiyaamu Yeesu kpambaliŋ nì bikpilib jáamiń nimbi nnabiyaamu mun kaa sá Juuda yab ki bí Antiyɔsi nì Siirii nì Siiliisiiyee. 24Ti gbìl̄ yii ti-yab biba dɔ́miń ni-cee ki sòon̄ nì ni tibɔti, ki yāntì ni bākatì nì ni-ba, ki bíil̀ ni-pɔbiliŋ. Ti mun kaa túnní-bi ni-cee. 25Míǹ pu ní ti mun sòon̄ ki kpáfì ki lēēbinib biba ki dū-bi ki túnní ni-cee, bi nì Baarnaabasi nì Pɔɔl ti-nabineeŋkaamu, 26binib bin dū bi-ba ki tīī ŋkúm ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo yindi puee. 27Míǹ puee ní ti dū binib bili nee, Juudi nì Siilasi, ki túnní ni-cee, bí sòoǹ ni-nimiin tibɔbaantiil gbanti pu. 28Min ŋān̄ Unimbɔti Fām cee ki kpáaǹ ti mun ceeyee di sá tí taa ti dū awaŋgul aba kí túń-ni, an yaa kaa tin sá tin máaǹ ní ŋée. 29Tíǹ di sá yii ni máaǹ kí yíí kí taa ti ŋmɔ́ tinan tin bi tɔ̃otì awaayee, kí taa ŋmɔ́ fatiku, kí taa ŋmɔ́ tiwan tin kpíì baa lāntì fatiku nyáńee, kí taa ŋá tilaakpaal. Min ŋān̄ ki tīī-nee di sá ní kòò tiwan gbanti. Ní nīn bí tiŋan!” 30Niinee ní binib bin bi túee búntì Antiyɔsi. Bi bàn̄ee ki kpáfì Kriisitoo yab ki dū takaldee ki tīī-bi. 31Bi kàan̄ takaldee ki dɔ́òyee, ní an mɔ́ɔkiǹ báà ŋma, kun puee takaldee cáań-bi dipɔɔsɔŋkil. 32Juudi nì Siilasi mun nìn sá Unimbɔti bɔnaatiliibi, ní ki sòon̄ tibɔti tikpil ki sɔ̄ŋkì nnabiyaamu pɔbiliŋ, ní an kútì-bi mpɔn. 33An dāa ŋmāntì ŋyunti ŋubɔee, ní nnabiyaamu mun cee bi cūtèe kāaǹ-bi nì dipɔɔpindi, ki yāntì bi nín gítiń bin túnní-bee cee. [ 34Ní Siilasi úǹ là kí gbíntí niin.] 35Pɔɔl nì Baarnaabasi gbíntì Antiyɔsi bi nì binib tikpil bí ki sòoǹ ki dàkà ti-Dindaan bɔmɔntiiti. 36Iyunti iba jítì boonee, ní Pɔɔl bí Baarnaabasi yii: “Yàntī tí gítí ntimu mun poon ti nìn sòon̄ ti-Dindaan bɔtee kí màntì ti-nabiyaamu pu kí kpèè yii bi bí mana.” 37Ní Baarnaabasi bàà là bí kpáaǹ Jaan un bi yíì Maarkee, 38ní Pɔɔl kaa nìn kíí yii, baa ŋūǹ kí kpáaǹ unil un nìn dū-bi ki fá doooo Paŋfilii, bi nì u kaa ti nɔ́ɔ́ ki tūǹ ditundee. 39Ní bi nìn kpáká ali an pɔ́ɔkì, ní ki dāa kpáàā dūu yāaǹ tɔbin. Ní Baarnaabasi yɔ̃oǹ Maarki, bi kɔ́ meela ki nín cá Siipil. 40Ní Pɔɔl mun lēēSiilasi. Kí wàatī Pɔɔl ń nīn nín cée, nnabiyaamu mēēti-Dindaan ń bìin̄ u-boon. 41Ní u dī Siirii nì Siiliisii, ki mòtīi kútí Kriisitoo nikitiŋ mpɔn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\