ATUUN 16

1Pɔɔl bàn̄ Deebi nì Liistee, Kriisitoo yɔu ubɔ nìn bí niin, bi yíì-u Tiimootee, u-na nìn sá Ujuudanimpu ní ki fɔ̃ɔ̃ ki kíí, ní u-baa sá Greeki. 2Nnabiyaamu mun nìn bí Liista nì Ikooniumee nìn sòoǹ kijapaayee pu yii u sá unimɔnti. 3Pɔɔl nìn là Tiimootee ń nīn bí u-ceeyee, ní u kpáaǹ-u. Juuda yab bin nìn kɔ́ò niinee puee ní u gíí-u, kun puee bi kɔkɔ nìn nyí yii Tiimootee baa sá Greeki. 4Ntimu mun kɔkɔwoooo poon bi jītée, bi sòoǹ ki tùkù Kriisitoo yab yii Yeesu kpambaliŋ nì Jeerusaleem kpilib nín nìn kpáfì ki ká tiŋyee, bí nīn ŋúb́-tì tiŋan. 5An nìn yāntì Kriisitoo nikitiŋ nìn mòtīi fòol̄ ki kíikí ní bi-wíiŋŋu gbēentí kutaa sá kamaa. 6Circir Fām nìn yíì yii Pɔɔl ń taa sòoǹ Unimbɔti bɔti Asii tiŋkinee, ní bi dūu dī Frijii nì Gaalaati timmun watil. 7Bi tɔ́ob́ Miisii tiŋkee ki bàà mākafì kí cù Bitinii, ama ní Yeesu Fām tí yíì, yii bí taa dī niin. 8Niinee ní bi dūu dī Miisii ki nín sìntī Troowasi. 9Kunyeeuee ní Unimbɔti ŋúbitì Pɔɔl nimiliŋ, u ká Umaseeduaanja ubɔ yú ki gbàam̄-u yii, “Dīń Maseeduaan kí dāá jòoń-ti!” 10Pɔɔl ká mimmee, ní ti béè yii Unimbɔti di yíì-ti tí cùú sòoǹ u-nyɔɔbummɔɔndi Maseeduaan. Dicilpu niinee ní ti bɔ́ntì ki nín cá. 11Ti kɔ́ meela ki yíkì Troowasi, ní ki túĺ dicancaal ki búntì Samootrasi. Kutaa wúntèe, ti nín cá Neeyapooliisi, 12ní ki dāa yíkì niin ki búntì Fiiliipi, kitiŋkpaaŋŋi kin bí Maseeduaan tiŋkin, ki bí Room yab ŋaanee. Ti nìn kāl̀ kitiŋ gbantin iwiŋkaaŋkaa iba. 13Ŋwiŋŋuŋfikaa dalee, ti nyáń kitiŋ kpaanceetiŋu ŋkpin ŋubɔ caŋin, ki nyàab̀ laakin bi kpáfí ki mèé Unimbɔtee. Ti kāl̀ee, ní ki sòon̄ nì binimpoobi bin nìn kpáfì niinee. 14Unimpu ubɔ nìn bí bin nìn bíī pílfée kansikin, bi yíì-u Liidiya. U nìn nyánní Tiyatiir tiŋkin ki sá unyampu ki nyáfí bisatamambi. U nìn fàŋkí Unimbɔti, ní ti-Dindaan pīitì u-pɔbil ki yāntì u fɔ̃ɔ̃ Pɔɔl bɔti. 15Unimpuee yāntì ti fùl̄ u nì u-samaau Unimbɔti nyim. Ní u mēē-ti yii: “Ni yaa lafun nyí yii tiŋman m fɔ̃ɔ̃ ti-Dindaan ki kíí, ní dāan̄ kí nīn kɔ́ò m-dumpu.” Ní u páb́-ti ali ti lafun cūtì u-dumpu. 16Dalba ti nìn cá ŋwimmeem paaŋŋu puee, ti tú usapɔɔn ubɔ, u sá uyumbu ki nìn cáá arasinii ubɔ u-ni ki wāĺ. An di nìn yì-tì u kāntí animil tikpil ki cāabìń u-dindambi. 17Ní usapɔɔnee kíǹ ki nɔ́ɔ́ ti nì Pɔɔl, ki tátí yii: “Bininjab nee sá yilpu Nimbɔtiu tɔntɔnliibi ní, bi bíī sòoǹ nì ni min ní ni dàá dī kí ká difiilee ní!” 18U dū iwiin tikpil ki nɔ́ɔ́-ti ki sòoǹ an bɔti. Pɔɔl dāa gīīyee, ní ki fātìi bí arasiniiyee yii: “Nì Yeesu Kriisitoo yindi pu ní m bí yii á nyā usapɔɔn nee-ni.” Ní arasiniiyee kpáàā nyáń niin dicilpu. 19Uyumbuee dindambi ká yii Pɔɔl bíil̀ nsan ŋun pu bi kāntí animilee, ní bi cúú u nì Siilasi ki dáaĺ-bi ki cáā cūnnì bikpilib nimiin laakin kunipaau nìn kpáfée, 20ní ki dāa yɔ̃oǹ-bi ki cūnnì biyidambi cee ki bí yii: “Binib nee di bíiĺ kitiŋ. Bi sá Juuda yab ní. 21Marab bin bi dàkèe, timbi Room yab kaa ŋūǹ kí fɔ̃ɔ̃yaaa kaa ŋūǹ kí dī-bi mun.” 22Niinee ní kunipaauee kɔkɔ dɔ́miń ki kútì, ní bi kpáfì Pɔɔl nì Siilasi pu, ní biyidambi dáaĺ Pɔɔl nì Siilasi bɔkutiŋ ki pēetì, ní ki bí yii bí gbá-bi anaalab. 23Bi yāntì bi tāfì-bi míǹ ki dɔ́òyee, ní bi cáá-bi ki tɔ́ sarkan, ní ki bí yii sooja un cí bisarkadambee ń nin kpèé-bi tiŋan. 24Bi kpáafì soojee míǹ ki dɔ́òyee, ní u fɔ̃ɔ̃-bi ki cáā tɔ́ kusarkadii poon ki bá-bi abaa. 25Kunyataasiiu nyɔkɔmee, Pɔɔl nì Siilasi bíī mèé ki gà ilan ki nyɔ́ŋkí Unimbɔti, ní bisarkadambi bin kíǹee bíī pílfí. 26Kpalaa kpalaa niinee, kitiŋ cīŋkì ki kpáaǹ kusarkadii. Dicilpu niinee, mpunyɔmu kɔkɔ cúū pīitì, ní tin bi bɔ́ob́ bisarkadambee kɔkɔ cúū bútì. 27Sooja un cí bisarkadambee nín fīntì, mpunyɔmu wāāyee, u dàkafī yii bisarkadambi kɔkɔ sáǹ ki kátì dee, ní u dáaĺ ki fɔ́fì u-jiki kí bàà kpò u-ba. 28Niinee ní Pɔɔl téeń mpɔn yii: “Taa kpò a-ba! Ti-kɔkɔ sèé doo.” 29Ní sooja bí yii bí pɔ̄ń-u ŋŋmi. Niinee ní u tɔ́otì malaa ki cūtìi gbāaǹ Pɔɔl nì Siilasi nimiin, tiwun jìkì. 30Ní u cáá-bi ki nyántì mmɔŋki, ní ki bālfì-bi yii: “M-dindambi, m dàá ŋá mana ní kí nín ká difiil dee?” 31Ní bi kíí-u yii: “Fɔ̃ɔ̃ ti-Dindaan Yeesu kí kíí, a dàá ká difiil, sii nì a-dicaŋku kɔkɔ.” 32Niinee ní bi bíī sòoǹ nì u nì bin kɔkɔ nìn bí u-dumpuee ti-Dindaan nyɔɔbundi. 33Ní soojee yɔ̃oǹ-bi kunyeeu kukuluu gbanti poon ki fíntì bi-buuni. Niin dicilpu ní bi fùl̄ u nì u-dicaŋku kɔkɔ Unimbɔti nyim. 34Boonee ní u yɔ̃oǹ-bi ki cáā jɔ́m̀ u-dumpu yilpu, ní ki ŋá-bi tijin. Ní u nì u-dicaŋku kíǹ ki bí dipɔɔpindin bi nín fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ki kííyee pu. 35Kutaa wúntèe ní biyidambee túnní plisib ń dāá tùkù sooja ń líí binibee. 36Ní sooja cūtìi tùkū Pɔɔl yii: “Biyidambi túnní yii ḿ líí-ni. Míǹ puee, nyā kí nīn cámaan nì ŋgbansɔŋfi.” 37Ní Pɔɔl bí plisibee yii: “Bi cúú timbi bin sá Room tindambiyaamuee, kaa sòon̄ ti-bɔti ki ká ti-bɔkpil ní ki gbáń-ti samaa kɔkɔ nimiin ki cáań-ti ki pīiǹ kudii. Ní kɔŋkɔnnee, bi là kí báĺ soooo kí nyāntí-taaa? Ti yíì kpataaa, see biyidambi bi-ba ń dāan̄ kí nyāntí-ti!” 38Plisib cáá dinyɔɔbundee ki fātìi bàn̄ biyidambee cee, bi nín gbìl̄ yii njapaamu gbanti sá Room tindambiyaamuee, tifaandi kɔ́-bi. 39Ní bi dɔ́miń ki sɔ̄ŋkì bi-pɔbiliŋ ki nín nyántì-bi, ní ki gbāam̀-bi yii bí yīkì kitiŋ gbanti poon. 40Bi nyáń kusarkadiinee, ní ki cūtìi kɔ́ Liidiya cee ki ká nnabiyaamu ki kútì-bi tibɔti, ní ki nín yíkì niin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\