ATUUN 17

1Pɔɔl nì Siilasi dī Aŋfipɔliisi pú ki cūtìi jítì Apɔloonii, ní ki nín bàn̄ Teesaalooniiki. Juuda yab nìn tí cáá niin kukpafidii. 2Ní Pɔɔl nìn kɔ́ ki bíī dàkà kii u nín péē ŋáań puee, ki ŋá nnyɔmu muta. Kinyɔŋ sá kamaa poonee, u nìn cá kukpafidiin ŋwiŋŋuŋfikaa dal ki sòoǹ nì bi, 3ki kàaǹ ki dàkà-bi Unimbɔti takaldau, laakin an nìn ŋmàn̄ yii Kriisitoo dàá dāá kpú kí dāá fìkitī bitaŋkpiibi kansikinee. Ní u bí-bi yii: “Yeesu un bɔti m sòoǹ-ni nee, úǹ di sá Kriisitoo.” 4Juuda yab kansikin biba béè mimmee, ki dū bi-ba ki nákaǹ Pɔɔl nì Siilasi; míǹ mun ní ki kpáaǹ Greeki yab bin nìn tɔ́ Unimbɔti marabee tikpil, nì binimpugaakaabee tikpil mun nìn dū bi-ba ki nákaǹ-bi. 5Ama Juuda yab ŋá ipoompoon ki cūtì kitiŋin ki nyàabīń anileen ŋin còom̄ adan puee ní ki kpáfì kunipaau, ki cáań fìkìlfikil kitiŋ poon. Dinikitilee yíkìi cūtì Jasɔn dumpu kí nyàabìń Pɔɔl nì Siilasi kí cáań samaa nimiin bí bàlfì-bi tibɔti. 6Bi bàn̄ Jasɔn dumpu, kaa ká-bee, ní ki cúuń Jasɔn nì nnabiyaamu mubɔ ki cáań bikpilib nimiin, ní ki tátí yii: “Binib bin bíiĺ duulnyee dɔ́miń kitiŋ nee ni, ní Jasɔn fɔ̃ɔ̃-bi bi kɔ́ò u-dumpu. 7Binib gbanti kaa fàŋkí gɔminakpaan Seesaar marab, kun puee bi cáá yii ubɔti ubɔ gítī bí, bi yíì-u Yeesu.” 8An bɔtee bíil̀ samaa kɔkɔ pɔbiliŋ ki kpáaǹ bikpilib, 9ní bikpilibee gíí Jasɔmbi dipɔŋkpaandi bí pà kí wàatī bí nín líí-bi. 10Kunyeeu mɔ́ kpalaayee, nnabiyaamu yāntì Pɔɔl nì Siilasi búntì Beeree. Bi bàn̄ niinee, ní ki nín cá Juuda yab kpafidiikun. 11Binib gbanti nìn cáá lakasimɔnti ki jítiǹ Teesaalooniiki yab, kun puee bíǹ fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti bɔti mmɔntiimin. Bi nìn kpátí Unimbɔti takaldau iwintil kɔkɔ ki kpèé yii tin Pɔɔl sòoǹ nì bee yaa sá ibaamɔn; 12an pu ní bi-kansikin kunipaau, ki kpáaǹ Greeki pijabi nì bininjab tikpil, nìn fɔ̃ɔ̃ ki kíí. 13Ama Juuda yab bin bí Teesaalooniikee nín béè yii Pɔɔl tí bíī sòoǹ Unimbɔti bɔti Beereeyee, ní bi dɔ́miń niin ki cáań fìkìlfikil kitiŋin, ki yāntì samaa pɔbiliŋ bíil̀. 14Niinee ní nnabiyaamu yāntì Pɔɔl búntì tiŋku caŋin, ní Siilasi nì Tiimootee, bíǹ nìn gbíntìi bí Beeree niin. 15Bin nìn céeǹ Pɔɔlee nìn cáá-u ki cūnnì ali Ateen ki fàtīi gítińee, ní Pɔɔl bí yii bi yaa bàn̄ee bí tùkù Siilasi nì Tiimootee yii bí kíntiń-u malaa. 16Ŋyunti ŋun Pɔɔl nìn kā Ateen ki cí-bee, an nìn páb́-u tikpil, kun puee kitiŋ gbanti sá awaa ŋmaniŋma ní. 17Ní u kíĺ ki bíī sòoǹ nì Juuda yab nì bin fɔ̃ɔ̃ Juuda yab marabee kukpafidiin, ní ki sòoǹ iwintil kamaa kinyɔŋin, laakin binib kpáfée. 18Anikiti ali aba nì Pɔɔl nìn bíī sòoǹ. Binib gbantee nìn nyí takalda tiŋan. Dinikitil diba sá Eepikuul yab, din kíǹee sá Stoowiiki yab. Ní biba bí yii: “Unifan nee kalin sòoǹ ba yati ní?” Ní bin kíǹee bí yii: “U máaǹ ki dàá nīn sá un sòoǹ inimbɔticaan bɔtee ní.” Kun pu bi lì mimmee di sá yii Pɔɔl nìn bíī sòoǹ Yeesu nì difìkitil bɔti pu. 19Ní bi yɔ̃oǹ Pɔɔl ki cūnnì biyidambi cee, ní ki bí-u yii: “A-dàkatam nee sá tibɔcan, mimmee, a ŋūǹ kí tùkù-ti tibɔcan tin a dàkà nee taapuɔɔɔ? 20Kun puee tin ti péēgbìl̀ a sòoǹee, taa láá gbìl̄-tì ki ká dalba dalba. Míǹ puee, ti bàà là kí béé tibɔti gbanti nín sá puee.” ( 21Di sá yii Ateen yab nì binicambi bin bí bi-kansikinee yati di nìn péēsá bí nīn kā ki pílfí tibɔcan ŋma.) 22Ní Pɔɔl yáatìi yúl̀ biyidambi nimiin ki bí yii: “Ateen yab, m wāĺ yii, binib kansikinee, nimbi di sá bin nɔ́ɔ́ inimbɔti tiŋanee; 23kun puee, m nín jītí ni-tiŋki nee poonee, m ká tiwan tin ní ni jáaḿee. Ali gba, m kpáàā ká nsaraafan ŋun pu bi ŋmàn̄ yii: 'Unimbɔti un baa nyée.' Un ni jáaḿ, kaa nyée, úǹ pu ní m dɔ́miń kí sòoǹ-ni. 24Úǹ di sá Unimbɔti un náań duulnya nì tin kɔkɔwoooo péēbée, ki sá yilpu nì taapu Dindaan. Waa kɔ́ò adiin ŋin binib cáá bi-ŋalii ki māāyee ni, 25kaa nyàab̀ binib tūtuntam báà an yaa péēsá tintee. An kaa sá úǹ di tìì báà ŋma dimaŋfal nì ŋfām nì tikɔkɔɔɔ? 26Úǹ di dī unibaanti pu ki nyántì anibul ki gbéeǹ kitiŋ kɔkɔ pu, ki síiǹ atimbun kɔkɔ nì ŋi-kɔŋkooni nyɔkɔm. 27U ŋá míǹ ki là yii bin yaa táfí ki nyàab̀ úǹ Unimbɔtee yaa táá ŋmā kí ká-u. Ama Unimbɔti gbanti kaa dátiǹ-ti, 28kun puee 'Úǹ pu ní ti fòotī ki pɔ̄ɔ̄ ní ki bí.' Kii ni-laŋgaaliibi biba nín gāā puee, yii: 'Ti mun péēsá u-biyaamu ní.' 29Kii ti nín sá u-biyaamu puee, taa máaǹ kí dàkafì yii Unimbɔti sá kii awaa ŋin binib dākafì ki dū bi-ciini ki dū sindaariyab nì animil ki mɔ́ɔ́yee, àá kii tiwaŋkpítikaalee. 30Ama Unimbɔti kaa dū ŋyunti ŋun binib kaa nìn nyí tibee ki dūu ŋá tibɔti. Míǹ puee ní kɔŋkɔnnee u bíī tùkù ajan kɔkɔ nib yii bi-kɔkɔ máaǹ kí fá bi-kpitii. 31Di sá yii u yɔ́oǹ ŋwiin ŋubɔ ŋun ní u dàá yàntī Yeesu ń sòoǹ duulnya kɔkɔ bɔti nì ibaamɔnee, kun puee uninja gbanti ní u fīkitì bitaŋkpiibi kansikin ki dàkā-ti kudaaŋŋu páaa yii úǹ ní u lēē.” 32Bi nín gbìl̄ u sòon̄ bitaŋkpiibi fìkititam puee, ní biba bíī bèel̄-u, ní bin kíǹee bí yii: “Dalba á dāá gítī sòoǹ tibɔti gbanti pu.” 33Niinee ní Pɔɔl yíkì bi-kansikin ki nyáń. 34Nì míǹ kɔkɔee, binib biba nìn fɔ̃ɔ̃ ki kíí, ki dū bi-ba ki nákaǹ Pɔɔl. Uyidaan un bi yíì Deeniiyee nì unimpu ubɔ bi yíì-u Damariisi nìn bí bi-kansikin. Biba mun nìn kútì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\