ATUUN 18

1Míǹ boonee, Pɔɔl dāa yíkì Ateen ki búntì Kɔranti. 2Niin ní u ká uninja ubɔ, bi nìn yíì-u Akilaasi, u sá Ujuudaja ní bi màl̄-u Pɔnti. U nìn nyánní Italii ki bāań kpalaa u nì u-nimpuu Prisiil, kun puee gɔminakpaan Kloodi nìn bí yii Juuda yab kɔkɔ ń nyā Room tiŋkin. Niinee bíǹ nì Pɔɔl dūu píí tɔb kubɔɔtiiu. 3Kii bi-kɔkɔ nín nìn ŋáań ditumbaantiil puee, ní u kɔ́ bi-cee, ní bi kpáfì ki tūǹ ditundi dicilpu. Bi-kɔkɔ nìn sá bitantiluliibi ní. 4Ŋwiŋŋuŋfikaa dal sá kamaayee, Pɔɔl nìn pɔ̄ɔntí ní ki sòoǹ kukpafidiin kí ŋmā Juuda yab nì Greeki yab. 5Ŋyunti ŋun Siilasi nì Tiimootee dāa nyánní Maseeduaan ki bàn̄ee, ní Pɔɔl dū u-yuntiŋu kɔkɔ ki kíǹ ki cáā sòoǹ Unimbɔti bɔti, ki tùkù Juuda yab yii Yeesu di sá Kriisitoo. 6Ama Juuda yab kaa nìn là min u sòoǹee, ní ki bíī sìí-u. Ní u gbáfì u-bɔkutiŋ, ki bí-bi yii: “Ni-busuu ń gítí ni-pu! Man nyáń ni-bɔtin. Kɔŋkɔnnee m dàá nīn cá bin kaa sá Juuda yabee cee.” 7U nìn yíkì niin, ki cūtìi kɔ́ uninja un nìn fɔ̃ɔ̃ Juuda yab marabee dumpu, bi yíì-u Titiyusi Justusi, u-dumpu nìn nákaǹ kukpafidii. 8Ní Kripusi kukpafidii kpiliu nì u-dicaŋku kɔkɔ fɔ̃ɔ̃ ti-Dindaan ki kíí, ní Kɔranti yab bin nìn gbìl̄ Pɔɔl nyɔɔbundee tikpil nìn fòol̄ ki kíikí ki yàntī bi fùul̀-bi Unimbɔti nyim. 9Kunyeeu kubɔee ti-Dindaan nyántì u-ba ki dàkā Pɔɔl ní ki bí-u yii: “Á taa fàŋkì, ama nín̄ sòoǹ kí taa gbèen̄, 10di sá yii m bí a-cee, ubɔ kaa làá sútiń kí pìlīń-si ní kaa nín ŋá-si tikpitil. Kun puee, m cáá binib tikpil kitiŋ nee poon.” 11Ní Pɔɔl nìn kāl̀ bi-kansikin dibindi diba nì dijandi, ki dàkà-bi Unimbɔti bɔti. 12Bi kāaǹ Galiyɔn gɔmina Akaayi tiŋkinee, ní Juuda yab kpáfì ki yíkìi cúú Pɔɔl, ki cáā cūnnì Galiyɔn nimiin, 13ní ki bí yii: “Unil nee yàntī bi nɔ̃otí Unimbɔti mbamin, min ní marab kaa lēe.” 14Ŋyunti ŋun Pɔɔl bàà làá wàan̄ u-nyɔkɔ kí sòoǹee, ní gɔmina Galiyɔn bí Juuda yab yii: “Juuda yab, u yaa bàà ŋá tibɔkpitil tiba àá digaŋgam ubɔ, m bàà ŋūǹ kí pīlfiǹ-ni. 15Ama an yaa sá yii ni yaa bíī kpákà nimbi ni-ba marab pu tibɔti tiba nì ayin aba puee, m yíì, maa làá sòoǹ an bɔti. Nimbi ni-ba ń kpèè-tì!” 16Ní u jìn̄-bi ki nyántì. 17Ní bi-kɔkɔ cúú Sɔsteen kukpafidii kpiliu, ki bíī gbáà gɔmina nimiin. Ní gɔmina kaa kpáàā fātìi tɔ́. 18Pɔɔl gítī kāl̀ Kɔranti ki yúntì fiii. Boonee, u dāa yíkì nnabiyaamu cee ki kɔ́ meelan ki búntì Siirii, u nì Prisiil nì Akilaasi. Kí wàatī ú nín yīkì Saŋkreeyee Pɔɔl kɔ̃ol̀ diyibaakpal kí dàkà yii u pɔ̃oǹ kí ŋá tiba kí tīī Unimbɔti. 19Bi bàn̄ Eefeesee, ní bin nì Pɔɔl nìn nɔ́ɔ́yee gbíntì niin. Ní Pɔɔl nìn kɔ́ kukpafidiin ki tí bíī sòoǹ nì Juuda yab. 20Ní binib gbanti nìn bíī mèé-u yii ú gítī kàl̄ iwiŋkaaŋkaa bi-cee. Ní waa kíí. 21U dàá yīkì bi-kansikinee, ní ki bí-bi yii: “Unimbɔti yaa là, m dāa gítiń ni-cee dalba.” 22U yíkì Eefeesee, ki kɔ́ meelan ki kpákatì Seesaaree, ní ki jɔ́m̀ Jeerusaleem ki jáam̀ Kriisitoo yab, ní ki fātìi sīntìń Antiyɔsi. 23U kāl̀ ŋyunti ŋubɔee, ní ki yíkìi cūtì Gaalaati nì Frijii timmu kɔkɔn, ki tìì Kriisitoo yab kɔkɔ kunyannyaau. 24Ujuudaja ubɔ nìn bí, bi yíì-u Apooloosi, bi nìn màl̄-u Aleeksandrii, ní u dɔ́miń Eefeesi. Uninja gbantee nìn sá un nyí ki sòoǹ tiŋanee, ki nyí Unimbɔti takaldau mun tikpil. 25Bi nìn dàkā-u ti-Dindaan bɔti, ní ú mun cáā sòoǹ deedee ki dàkà Yeesu bɔti nì kunyannyaau. Nì míǹ kɔkɔee, Jaan nyiŋfaltam baba ní u nìn péēnyí. 26Ní u mɔ̄tìi bíī sòoǹ ki cántí-bi kukpafidiin. Prisiil nì Akilaasi gbìl̄ mimmee ní ki yɔ̃oǹ-u ki cáā cūnnì bi-cee, ki mɔ̄tìi dàkā-u Unimbɔti saŋŋu páaa. 27Ní Apooloosi lēēyii u dàá cù Akaayi. Niinee, nnabiyaamu tīī-u kunyannyaau ki ŋmàn̄ takalda ki tīī Kriisitoo yab bin bí lapúee, yii bí fɔ̃ɔ̃-u tiŋan. U nín bàn̄ niinee, nì Unimbɔti pɔŋŋu puee u tútuǹ bin fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee tikpil. 28Di sá yii, u nì Juuda yab nìn kpákà samaa nimiin, ní u nìn sòoǹ ki líikí-bi, ki dàkà-bi Unimbɔti takaldau poon yii Yeesu di sá Kriisitoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\