ATUUN 19

1Ŋyunti ŋun Apooloosi nìn bí Kɔrantee, ní Pɔɔl dīń kitiŋ kin bí ajoon puee ki bāań Eefeesi. Niin ní u ká Kriisitoo yab biba, 2ki bālfì-bi yii: “Ni nín fɔ̃ɔ̃ ki kííyee, ni fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti Fāmaaan?” Ní bi kíí-u yii: “Timbi kaa kpáàā gbìl̄ bi sòon̄ Unimbɔti Fām pu gba ní kaa nín fɔ̃ɔ̃-mi.” 3Ní Pɔɔl bālfì-bi yii: “Mimmee, dinyiŋfaldi dilal ní bi fùl̄-ni ní?” Ní bi kíí-u yii: “Jaan yal ní ti fùl̄.” 4Niinee ní Pɔɔl kíí-bi yii: “Jaan nyiŋfaltam sá ki tīī bin fá bi-kpitiiyee ní, u nìn tùkù samaa yii bí dāá fɔ̃ɔ̃ un dàá dāá dāan̄ úǹ boonee kí kíí: an dàkà yii Yeesu.” 5Bi gbìl̄ an bɔtee, ní ki yāntì bi fùl̄-bi nnyim ti-Dindaan Yeesu yindi pu. 6Ní Pɔɔl dū u-ŋalii ki páaǹ bi-pu. Niinee, Unimbɔti Fām kpákatìń bi-pu, ní bi kíǹ ki bíī sòoǹ isooncaan ki nàatī Unimbɔti bɔti. 7Bininjab gbanti nìn bàn̄ binib saalaa nì bili nyɔkɔm. 8Niinee ní Pɔɔl ŋá iŋmal ita ki kíǹ ki bí kukpafidiin ki mòtīi sòoǹ ki cántí-bi Unimbɔti beel bɔti, an nín dàá ŋá pu ní ú ŋmā-bee. 9Ama biba nìn pɔ́ɔkì bi-pɔbiliŋ, kaa là kí fɔ̃ɔ̃ kí kíí, ní ki bí ki sòoǹ ki bíiĺ ti-Dindaan bɔti samaa nimiin. Niinee ní Pɔɔl yíkì bi-cee, ki yɔ̃oǹ Kriisitoo yab ní ki kíǹ ki dàkà Unimbɔti bɔti iwintil kɔkɔ Tiranusi sukuluun. 10U nìn dàkā-bi míǹ ali abin ali. An di yāntì Juuda yab nì Greeki yab kɔkɔ bin nìn kɔ́ò Asii tiŋkinee ŋúń ki gbìl̄ ti-Dindaan bɔti. 11Unimbɔti nìn dì Pɔɔl pu ki ŋáań maamaacikpaambi. 12Di sá yii Pɔɔl ŋaabikaaa, u-wampeeŋkaati tiba ní bi yaa nìn cáań ki gbēēbibunliibee, iween nìn càntī-bi, ní arasiniibi mun nìn nyēēbi-pu. 13Binyɔɔdambi biba nìn bí ki sá Juuda yab, ki yìiǹ ki cāantí bin cáá arasiniibee. Bí mun nìn mākaǹ kí yíiń ti-Dindaan Yeesu yindi kí jà arasiniibi. Bi nìn lī yii: “Nì Yeesu un pu Pɔɔl sòoǹee yindi pu ní m bí yii ní nyā.” 14(Sikeefa Juuda yab saraaŋakpiliu ubɔ jipɔmbi biluli di nìn ŋáań mimmee.) 15Ní arasiniiyee fātìi kíí-bi yii: “Man nyí Yeesu ki nyí Pɔɔl mun. Kin ni mun faa, ni sá bilab?” 16Niinee, uninja un pu arasinii kēe ŋàan̄ ki cìb̄-bi, ní ki pɔ́ɔkiǹ bi-kɔkɔ, ki yāntì bi sáǹ mpɔn ki nyáń dicindi gbantin nì dicancaŋgbeel nì tiweendi. 17Juuda yab nì Greeki yab kɔkɔ bin nìn kɔ́ò Eefeesee gbìl̄ mimmee, ní tifaandi kɔ́-bi ní bi mòtīi tìì ti-Dindaan Yeesu yindi tinyool. 18Bin nìn fɔ̃ɔ̃ ki kííyee tikpil nìn dòoń samaa nimiin ki bìitī tin bi nìn ŋáaǹee pu. 19Bi-kansikin tikpil bin nìn ŋáań tikpaŋkpantiilee nìn cáań bi-takaldab bin bi nìn cáā ŋáań tikpaŋkpantiilee ki wùn̄ ŋŋmi samaa kɔkɔ nimiin. Bi dāa kàan̄ ki kpēēyee, an sá animikpaan ní bi nìn dūu dá takaldab gbanti. 20Míǹ ní ti-Dindaan bɔti gbītì an kɔkɔ ki báaǹ inyaan mpɔn. 21Tíǹ jítèe, ní Pɔɔl bíī màkà yii u dàá dī Maseeduaan nì Akaayi pu kí cù Jeerusaleem. U lī mimmee, ní ki bí yii, u yaa bàn̄ niinee, see ú cù Room mun. 22Ní u dū binib bili bin nìn bí u-cee ki tútuǹ-uee, Tiimootee nì Eerasti, ki dūu tú Maseeduaan. Ní úǹ u-ba nìn gbíntìi kāl̀ Asii tiŋkin fiii. 23Ti-Dindaan bɔti puee ní ŋyunti gbanti bi yāntì dipɔɔmaldi kɔ́ Eefeesi tiŋkin. 24Di sá yii uninja ubɔ nìn bí, bi yíì-u Deemeetriyusi. Kijapaayee nìn cáá tikúti ki mɔ́ò ŋwaadibiyaamu ki cáā nántíǹ diwaal Aateemiisi diiku, ki nìn tìì u-tɔntɔnliibi bí mun ń nīn ŋáań ki kāntí ipaati tiŋan. 25Ní u kpáfì u-tɔntɔnliibi nì bin kɔkɔ péē tūǹ an tundee, ní ki bí-bi yii: “Ti-yab, kee, ni-kɔkɔ nyí yii ti-tundi nee di yì ti-jimaa! 26Kee, ni ká ki gbìl̄ Asii timmu kɔkɔn, an kaa sá Eefeesi ŋmaniŋma, Pɔɔl gbanti nín ŋúń ki dáaliń binib tikpil ki gíiǹní u-jandi pueeyaa! Ní ki cáá yii, inimbɔti in binib dū bi-ŋalii ki ŋée kaa sá inimbɔti. 27An sá mbusu ní, kun puee an dàá yàntī baa làá nīn gítī tɔ́ ti-tundi nee. Ali gba, baa dāa gítī dù diwaakpaandi Aateemiisi diiku kí yíiń tiba, ní diwaakpaandi gbanti din Eefeesi tiŋki nì duulnya timmu kɔkɔ nɔ́ɔ́yee dàá dāá ŋá fam!” 28Bi gbìl̄ an bɔtee, ní ki fɔ̃ɔ̃ aŋuu, ní ki kíǹ ki bíī tátí yii: “Eefeesi yab waal Aateemiisi di sá diwaakpaandi!” 29Niinee ní dipɔɔbiildi kɔ́ kitiŋ kɔkɔn. Ní bi cúú Maseeduaan yab Gaayusi nì Aristaaki bin nì Pɔɔl nìn nɔ̃otée, ki yɔ̃oǹ-bi ki cáā cūnnì laakin samaa nìn kpáfée. 30Pɔɔl bàà nìn là kí cù niin samaa cee, ní Kriisitoo yab yíì. 31Ali u-bɔɔbi biba bin nìn sá Eefeesi kpilibee nìn túnní u-cee, bí gbàam̀-u ú taa dāan̄ samaayee kansikin. 32Dikpafil gbanti poonee, biba nìn tátí ki sòoǹ tiba, ní biba mun ŋúb́ tiba. An ŋá fìkìlfikil, ní binib tikpil kaa kpáàā nyí kun pu ní bi baasii kpáfèe. 33Kunipaauee kansikinee biba nìn cūtìi ká Aleeksandi, ní Juuda yab téé-u ki nyántìń ú sòoǹ. Ní Aleeksandi yɔ̃oǹ ŋŋal ki téefì-bi bí ŋmīĺ ú bàà sòoǹ nì samaa. 34Ama bi nín dāa dūu béè yii u sá Ujuudajee, ní bi-kɔkɔ kpáfì ki tátí dicilpu ali tikúmɔn tili nyɔkɔm, ní ki cáá yii: “Eefeesi yab waal Aateemiisi di sá diwaakpaandi!” 35Niinee ní ukpil ubɔ yāntì samaa ŋmíl̀, ní u bí yii: “Eefeesi yab, ŋma di kaa nyí yii Eefeesi tiŋki yab di kpèé diwaakpaandi Aateemiisi din nyánní yilpu ki lítèe nì di-diiku? 36Ubɔ kaa ŋūǹ kí kpákaǹ an bɔti. Míǹ puee, kàl̄maan soooo, taa jìkìmaan tibɔti nee pu. 37Binib bin ni cáań nee, baa ŋá digaŋgam ubɔ kuwaadiin, kaa ti sīī ti-waal mun. 38Míǹ puee, Deemeetriyusi nì bitɔntɔnliibi bin bí u-ceeyee, ubɔ yaa ŋá-bi tibee, iwiin in bi sòoǹ tibɔtee bí, bibɔsoonliibi mun bí! Bí yíiń tɔb ibeeyiin kí sòoǹ. 39An yaa tí sá bikpilib bɔtaaa, ní bí kpāfì kí kpèè, kii bi nín péēŋáań puee. 40Ama tin bāań díǹ neeyee dàá yàntī bí lì yii ti là kí bīil̀ gɔmina. Di sá yii taa ŋūǹ kí lì kí dàkà kun pu ní ti kpáfì dooyee taapu.” 41U lī mimmee, ní ki bí yii báà ŋma ń nīn kùǹ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\