ATUUN 2

1Pantikooti wiiŋŋu dalee, bi-kɔkɔ nìn kpáfì ki bí dibɔɔbaantiil. 2Dicilpu kpalaayee, kuwoou kubɔ nyánní yilpu kii kubuŋkpaaŋŋu kubɔee, ní ki dɔ́miń ki gbí kudii kun poon bi nìn kēe. 3Ní iŋmi iba bāań-bi, i bí kii alimbilee, ní ki cúū yākatì tɔbin ní ki tɔ́kɔǹ báà ŋma pu. 4Ní Unimbɔti Fām sīntìń ki kɔ́ bi-kɔkɔn mmɔntiim, ní bi kíǹ ki sòoǹ isooncaan in Unimbɔti Fām tīī-bi bí sòoǹee. 5Iwiin gbantee, Juuda yab bin nɔ́ɔ́ marabee nìn dɔ́miń Jeerusaleem, ki nyánní atimbun ŋin kɔkɔ bí duulnyanee. 6Kuwoou bíī gèe, ní samaa sáǹní ki bāańee, ní ki gítī bākatì, kun puee bi-kɔkɔ nìn gbìl̀ bi-soonin binibee nín sòoǹ puee. 7Ní bi bākatì seeee, an ŋá-bi bitii, ní bi kíǹ ki bíī sòoǹ nì tɔb yii: “Bin kɔkɔ sòoǹ nee kaa sá Gaaliilee yabaaa? 8Kin, an ŋá mana ní ti-kɔkɔ nee gbìl̀ nì ti-timmu sooni poon tin bi sòoǹ nee? 9Ti-kansikin biba sá Paati, biba sá Meedi, nì Eelam, biba mun sá Meesoopootamii nì Juudee, nì Kaapaadɔsi nì Pɔnti nì Asii nì 10Frijii nì Paŋfilii nì Eejipiti nì Liibii jandi din pìlīǹ Siireenee yab, nì bin kɔkɔ nyánní Roomee. 11Biba sá Juuda yab, ní biba mun sá binicambi bin fɔ̃ɔ̃ Juuda yab marabee, Kreeti yab nì Bilaalibub. Kin, an ŋá mana ní ti gbìl̀ bi sòoǹ Unimbɔti tunnyaaŋŋi bɔti timbi kɔkɔ soonin?” 12Ní bi bākatì, kaa ti nyí tin poon ní bi bée, ní ki kíǹ ki lì tɔb ceeni yii: “Ba bɔti nín sèé dee?” 13Ama biba nìn bí ki bèel̄-bi, yii: “Bi nyùn̄ ndaam ní ki gbí!” 14Niinee ní Piyeer yáatìi yúl̀, u nì akpambal sala nì dibee, ní ki yɔ̃oǹ dinyɔɔbundi ki téeń mpɔn ki bí-bi yii: “Nimbi Juuda yab, nì nimbi bin kɔkɔ kɔ́ò Jeerusaleemee, ŋátímaan ni-tafaliŋ kí pīlfì tibɔti tin m dàá sòoǹ nee. 15Binib nee kaa gbí ndaam, kii nimbi nín dàkafī puee, kun puee an dáá sá ntaafaawìiń ní. 16Ama tin ni wāĺ nee, Unimbɔti bɔnaatiliu Jooweel nín nìn lī puee dee yii: 17Unimbɔti bí yii: 'Iyuntijoolkaayee, m dàá dāá yàntī m-Fām ń kpákatiń unil sá kamaa pu, ni-jipɔmbi nì ni-bisalib dāa nàatī m-nyɔɔbuŋŋi, ni-naacimpɔmbi dāa wālfí tin dòońee, ní ni-jaŋkpilib mun dāa dámintí tidamintiil. 18Ibaamɔn, iwiin gbantee, m dāa yàntī m-Fām ń kpákatiń m-tɔntɔnliibi bininjab nì binimpoobi pu, ní bí nàatī m-nyɔɔbuŋŋi. 19M dāa ŋáań maamaacib yilpu, ní kí dàkà tidaandi taapu, ní ká fatiku, ŋŋmi, nì ŋŋminyiim. 20Ŋwìiń dāa kpántí dibɔmbɔndi ní uŋmal ń kpántí kii fatikuee kí wàatī ní ti-Dindaan wiŋkpaaŋŋuee nyooti ń nín bàń. 21Niinee, un sá kamaa yaa láā fɔ̃ɔ̃ ki kíí ki mēēti-Dindaanee dāa kāntí difiil.' 22“Israyeel yab, pīlfìmaan tibɔti nee. Unimbɔti yāntì Yeesu Naasaareeti yɔu ŋáaǹ maamaaci tuuŋŋi nì tidaandi ni-kansikin, ki dàkā-ni yii úǹ di lafun túnní-u ni-cee, kii nimbi ni-ba nín nyí puee, kun puee tikɔkɔ jítì ni-nimiin ní. 23Kii Unimbɔti nín nyí ki là, ki lēēki yɔ́oǹ puee, ní ni dū-u ki tīī binikpitib kpáá-u ndɔpuntikaa pu ki kūū-u. 24Ní Unimbɔti fīkitì-u, ki bútì-u ŋkúm kusakai. Kun puee ŋkúm kaa ŋūǹ kí nīn ŋúb́-u. 25Ali kii Dafiidi nín nìn sòon̄ min u-puee yii: 'M wāĺ ti-Dindaan ŋyunti sá kamaa m-nimiin, tiba kaa làá ŋá-mi kun puee u tíkí-mi m-ŋaŋgiil pú. 26Míǹ puee m bí dipɔɔpindin ní ki sòoǹ an mɔ̄ǹ-mi. Nì min kɔkɔ m-wunti bí iwɔfinee, m máká yii m dàá dāá fàtī kí ká dimaŋfal, 27kun puee aa làá dāá fá-mi ditaŋkpiilin, kaa làá yàntī a-tɔntɔmmɔntiu un a lēēyee wunti ń sūū. 28A yāntì m béè dimaŋfal sambiyaamu, a-nimiin ní a dàá dāá gbéeǹ-mi dipɔɔpindi.' 29“Nnabiyaamu, càntī ḿ mòtīí tùkùmaan-ni ti-naanja Dafiidi bɔti. U kpíì ní bi síb́-u, u-kaakul gbíntìi dáá bí ti-kansikin ali nìn díǹ. 30Dafiidi nìn sá Unimbɔti bɔnaatiliu ní. U nìn nyí Unimbɔti nín pūtì ki pɔ̃oǹ-u yii u dàá dū úǹ Dafiidi naantiiu ubɔ kí kàan̄ u-beejal puee. 31An nìn sá Kriisitoo fìkititam pu ní u nìn sòon̄ ki yɔ́oǹ yii: 'Waa làá dāá gbíntí ditaŋkpiilin, u-wunti mun kaa làá dāá sūū.' 32“Yeesu gbanti ní Unimbɔti fīkitì, timbi kɔkɔ ká ki sá seeradambi. 33Ti-Baa Unimbɔti kāaǹ-u yilpu u-ŋaŋgiil pú, ní ki tīī-u u-Fām, kii u nín nìn péēpɔ̃oǹ puee. Tin tin ni wāĺ ki gbìl̄ kɔŋkɔnneeyee, Unimbɔti Fām min Yeesu tīiń-tee tuuŋŋi dee. 34Di sá Dafiidi u-ba kaa nìn jɔ́m̀ yilpu, ama ki mun lī ki síiǹ yii: 'Ti-Dindaan tùkū m-Dindaan yii: Kàl̄ m-ŋaŋgiil pú 35kí nīn cí ŋyunti ŋun m dàá dāá yàntī á nīn kíǹ ki tɔ́kɔ́ a-nannanliibi puee.' 36“Israyeel maaliŋu kɔkɔ, béémaan nì ibaamɔn poon yii, Yeesu un ni kpáá ndɔpuntikaa puee, Unimbɔti dū-u ki ŋá ti-Dindaan ki lēēyii ú nīn sá Kriisitoo.” 37Bi nín gbìl̄ tibɔti gbantee, ní bi-pɔbiliŋ máĺ tiŋan, ní bi fātìi bālfì Piyeer nì akpambal ŋin kíǹee yii: “Ti-nabiyaamu, mimmee, ti dàá ŋá mana?” 38Ní Piyeer kíí-bi yii: “Fámaan ni-kpitii, bí fàl̀ báà ŋma Unimbɔti nyim Yeesu Kriisitoo yindi pu, ní ní nín ká ni-kpitii pɔ̄tam, kí wàatī ní Unimbɔti ń nín pɔ̄-ni u-Fām. 39Kun puee u-poondi gbanti sá ki tīī nimbi, nì ni-biyaamu, ki kpáaǹ bin bí ndanee, nì dinikitikpaandi din kɔkɔwoooo ti-Dindaan ti-Nimbɔtiu dàá dāá yíińee.” 40Piyeer gítī yɔ̃oǹ anyɔɔbun tikpil ki sòoǹ ki sáŋkí-bi yii: “Nyāmaan waanee nib bin nɔ́ɔ́ isaŋkpitee kansikin, kí kámaan difiil!” 41Bin fɔ̃ɔ̃ Piyeer bɔti ki kííyee yāntì bi fùl̄-bi Unimbɔti nyim. Yaadal wiiŋŋuee, binib bin kútì Yeesu boonnooliibi puee wíiŋŋu bàn̄ kutukub bita nyɔkɔm. 42Bi nìn pɔ̄ɔntí bi-ba ki bífí tin akpambal dàkà-bee, ki kpáfí kinyɔɔbaantiii nì kunabitiiun, ki jīǹ ti-Dindaan jikaati, ki kpáfí dicilpu ki mèé Unimbɔti. 43Tifaandi nìn kɔ́ báà ŋma maamaacib nì tidaandi tin akpambal nìn ŋáańee pu. 44Bin nìn fɔ̃ɔ̃ ki kííyee nìn kpáfí dibɔbibaantiil, ní báà ŋma wanti nìn sá ki tīī bi-kɔkɔ. 45Bi nìn nyáfí bi-sati nì bi-wammɔntiiti, ní ki yàkatī ki tìì báà ŋma nín máaǹ puee. 46Kutaa kamaayee, bi nìn dòoń múlmul Kunimbɔtidiin dicilpu ki nyɔ́ŋkí Unimbɔti, ki kpáfí akiti akiti adiin ni ki jīǹ ti-Dindaan jikaati, ki jīǹ tijikaal nì dipɔɔbaantiil nì dipɔɔpindi poon, 47ki nyɔ́ŋkí Unimbɔti. Ní samaa kɔkɔ nìn néeń bi-bɔti. Ní kutaa sá kamaayee, ti-Dindaan gbēentí bin kāntí difiilee wíiŋŋu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\