ATUUN 20

1Fìkìlfikilee jítèe, ní Pɔɔl yíiń Kriisitoo yab, ki tīī-bi kunyannyaau, ní ki kāaǹ-bi, ní ki yíkì bi-kansikin ki búntì Maseeduaan. 2U dī Maseeduaan tiŋgbammun, ki sòon̄ nì Kriisitoo yab ki sáŋkí-bi tikpil ki wāatì ní ki nín bàn̄ Greeki tiŋkin. 3U nìn ŋá niin iŋmal ita ní. Ŋyunti ŋun u bɔ́ntì ki dàá kɔ́ meela kí nīn cá Siiriiyee, ní u béè yii Juuda yab sòon̄ ki bɔ́ntì nsambiyaamu mun pu bi dàá dī kí kpò-uee. Niinee ní u fātìi dūu dīń Maseeduaan pu. 4Bin nìn nɔ́ɔ́-uee di sá: Sɔpatee Piirusi jipɔɔn un nìn sá Beereeyee, Aristaaki nì Seekundusi, bíǹ sá Teesaalooniiki yab, Gaayusi un sá Deebee, nì Tiimootee, Tiisiiki nì Troofiim, bíǹ nyánní Asii. 5Bíǹ kɔkɔ nìn līntì ki cūtìi cíitì-ti Troowasi. 6Iwiin in poon Juuda yab ŋmɔ́ò kpɔnɔb bin baa ŋá ŋkpɔnɔnyɔkɔee boonee, timbi kɔ́nní meela ki yíkìń Fiiliipi, ki ŋá iwiin iŋmoo ní ki nín bàn̄ bi-cee Troowasi, ní ki ŋá iwiin iluli niin. 7Kinyɔŋ wimpeepeekaaŋu dalee, ti nìn kpáfì kí jī ti-Dindaan jikaati, ní Pɔɔl kíĺ ki bíī sòoǹ nì bin kpáfì niinee. U nìn sòon̄ ki yúntì tikpil, ali kunyataasiiu tikúti saalaa nì tili, kun puee an nìn sá kutaa ń wúntí ú yīkì dal ní. 8Fitilab nìn wīikí diditɔntɔkɔl din poon ti nìn kpáfèe ni tikpil. 9Ní unaacimpɔɔn ubɔ nìn bí niin, bi yíì-u Eetiiki, u nìn kā diditɔntɔkɔl tɔkɔlau nyɔɔgbandi pu. Ŋyunti ŋun Pɔɔl gbíntìi bíī sòoǹ nì bi ki cée, ní ŋgeem dɔ́miń ki cúú-u. U bíī gèeǹ tikpil tikpilee, ní ki dāa kpáàā nyánní diditɔntɔkɔl yilpu kuditataatiiu poon ki lítì kitiŋ. Bi péēyɔ̃oǹ-uee, u kpíì ní. 10Niinee ní Pɔɔl kpákatìń ki bɔ̃oǹ ki yɔ̃oǹ-u ní ki bí yii: “Ni-pɔbiliŋ ń taa máĺ, kun puee u-Fām dáá bí!” 11Ní u fātìi nín jɔ́ḿ ki cūtìi yākatì kpɔnɔb bi ŋmɔ́, ní u fātìi tí kíĺ ki bíī sòoǹ nì bi ali kutaa nì ku-wuntil, ní boonee u dāa nín yíkì. 12Ní bi fātìi gíiǹ unaacimpɔɔnee u-dumpu nì alaafiya, ní an nìn mɔ́ɔkiǹ báà ŋma tikpil. 13Ní timbi kɔ́ meela ki līntì kí cùú kíntí Pɔɔl Asɔsi tiŋkin, kii u nín nìn péēsòon̄ puee, kun puee úǹ dàá dāá còomìń ataa pu ní. 14U bāań ki ká-ti Asɔsee, ní ti yɔ̃oǹ-u ki nín cáā cá Miitileen. 15Niinee ní ti nín nìkì. Ali kutaa nì ku-wuntilee ní ti bàn̄ Kiyoo. Ní ku tí wúntèe ní ti bàn̄ Samɔsi, ní ku gítī tí wúntèe ní ti nín bàn̄ Miilee. 16Pɔɔl nìn lēēyii u là kí gɔ́ntí Eefeesi kí taa bīil̀ ŋyunti kitiŋ gbantin, míǹ pu ní u nìn túĺ dicancaal, án ŋá-u malaa u yaa ŋūǹ ú ŋmā kí nīn bí Jeerusaleem Pantikooti wiiŋŋu dal. 17Pɔɔl bí Miileeyee, ní ki tú bí cù Eefeesi kí yíiń niin Kriisitoo nikitil kpilib. 18Bi bāań u-ceeyee, ní u bí-bi yii: “Kee, nimbi ni-ba nyí doooo ŋwimpeekaa ŋun m kɔ́oń Asii tiŋkinee m nín bí nì ni baabadal miŋyeeyaa! 19Míǹ ní m nìn sìntīǹ m-ba ki tūǹ ti-Dindaan tundi nì nnyinnyim, ki bí falaabi kansikin kun puee Juuda yab nìn nyàab̀ isan kí kpò-mi. 20Míǹ ní ni nyí yii maa nìn bál̀ tin ŋūǹ kí tūtuǹ-nee báà tiba, ki sòoǹ ki dàkà-ni Unimbɔti bɔti laakin binib kpáfée ki kpáaǹ ni-dumpui. 21M nìn sáŋkí Juuda yab ki kpáaǹ Greeki yab tiŋan, yii bí fá ikpiti, kí fɔ̃ɔ̃ ti-Dindaan Yeesu kí kíí kí nɔ́ɔ́ Unimbɔti. 22“Kɔŋkɔnnee, m dàá nīn cá Jeerusaleem dee kii Unimbɔti Fām nín bí ḿ ŋá puee, ama kaa nyí tin dàá ŋá-mi niinee, 23asee ntimu mun kɔkɔ poon m jītée ní Unimbɔti Fām tùkù-mi yii sarka nì diniminaamandi dɔ̄ ki cí-mi. 24Ama, man maŋfal bɔti kaa páb́-mi, ali kii an kaa sá-mi tiwammɔntiil tibee ní. Tin di páb́-mee di sá ḿ ŋá ditundi din m fɔ̃ɔ̃ ti-Dindaan ceeyee: díǹ di sá ḿ sòoǹ dinyɔɔbummɔɔndi kí tùkù binib dineendi din Unimbɔti cáá ti-puee. 25“Míǹ puee, nimbi bin cee m jítì ki sòon̄ Unimbɔti beel pu bɔtee, kɔŋkɔnnee m nyí yii naa làá ti ká-mi. 26An di yì-tì ní m tùkù-ni an bɔti díǹ kí síiń, boonee, ubɔ yaa láā gítī wáŋkèe, an kaa dāa gítī sá m-cee, 27kun puee m tùkū-ni kaa bál̀-ni Unimbɔti nín là kí dāá ŋá min miŋyee kɔkɔ. 28Míǹ puee, ní kpèèmaan ni-ba tiŋan, kí kpèèmaan dinikitil din pu Unimbɔti Fām lēē-ni yii ní nīn sá bikpilibee, kí kpòotī Unimbɔti nikitil din u dū u-ba fatikuu ki dée tiŋan. 29M nyí yii, m-kpátam boonee, binib dàá dāá kɔ́oń ni-kansikin. Baa làá dāá tàan̄ dinikitil gbanti, ali kii agbiŋgbil nín cáá ntoom, kaa tàantí dipikitil puee. 30Míǹ ní ni-kansikin bininjab biba mun dàá dāá yòon̄ tinyimɔmbɔti kí sòoǹ kí ŋmàtiǹ Kriisitoo yab biba ń nīn nɔ́ɔ́-bi. 31Míǹ puee, ní nīn nyímaan nì ni-ba kí nīn téetí m nín nìn sáŋkí-ni pu nì nnyinnyim ŋwìiń pu nì kunyeeu ali abin atee. 32“Kɔŋkɔnnee, m dū-ni ki ŋá Unimbɔti ŋaan, ní nīn ŋúb́ u-nyɔɔbummɔntiilee, díǹ di cáá mpɔn kí yàntī ní béé Unimbɔti bɔti tikpil kí dāá fɔ̃ɔ̃ ipaati in u síiǹ kí tīī bin kɔkɔ sá u-yabee. 33Ni nyí yii man kaa nìn là ubɔ nimiliŋ, kaa nìn là ubɔ mun bɔkutil. 34Nimbi ni-ba nìn nyí yii nì m-ŋalii in bí nee ní m nìn cáā tūǹ ditundi ní man nì bin nìn nɔ́ɔ́yee jīǹ. 35M dàkā-ni ni-kɔkɔ ń béé yii ni máaǹ kí nīn tūǹ ditundi tikpil kí ŋmā kí tūtuǹ biwɔfib, kí nīn téetí ti-Dindaan Yeesu u-ba nín nìn lī dinyɔɔbundi diŋyee, yii: 'Á pɔ̄ tiwanee mɔ̄ ki jítiǹ bí pɔ̄-si.' ” 36Pɔɔl lī míǹ ki dɔ́òyee, ní ki gbāaǹ, ní u nì bi kɔkɔ bíī mèé. 37Niinee ní bi-kɔkɔ bíī sūǹ, ní ki dū bi-ŋalii ki kpàl̄ Pɔɔl. 38Tin nìn kɔ́ǹ-bi kunimbaauee di sá u nín lī yii dalba dalba baa làá ti ká-uee. Niinee ní bi céeǹ-u ali meela taapu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\