ATUUN 21

1Timbi nì bi dāa cúū yākatì tɔbinee, ní timbi kɔ́ meela ki túĺ dicancaal ki búntì Kɔɔsi, ní ku wúntèe ní ti bàn̄ Roodi. Niinee ní ti cāatì Patara. 2Ní ki ká meela un cá Feenisiiyee, ní ti kɔ́ úǹ ki búntì. 3Ti tin gbīitì Siipil tiŋki kin nnyim māntì ki túee ní ki dū-ki ki fá ŋŋaŋgan pú, ní ki dūu dī Siirii watil pú, ní ki tin bàn̄ Tiir, laakin meela dàá tàkatī u-wantee. 4Niin ní ti ká Kriisitoo yab biba, ní ti kāl̀ iwiin iluli bi-cee. Unimbɔti Fām yāntì bi béè ki tùkū Pɔɔl yii ú taa jɔ̄m̀ Jeerusaleem. 5Ti nín kāl̀ iwiin gbanti dɔ́ò ti dàá yīkìńee, bi nì bi-nimpoobi nì bi-biyaamu kɔkɔ céeǹní-ti ali ki nyántì kitiŋ kpaanceetiŋu. Niinee ní ti gbāaǹ dibuŋgbandi ki mēē. 6Ti mēēki dɔ́òyee, ní ki kāaǹ tɔb, ní timbi búntì kí cùú kɔ́ meela, ní bí mun nín fàtī bi-dumpui. 7Ní ti yíkì Tiir ki cūtì Tɔleemayisi, ki cūtìi jáam̀ nnabiyaamu, ki kāl̀ bi-cee ŋwiin ŋubɔ. Niin ní ti kúntì dimɔɔl pu saŋkindi. 8Kutaa wúntèe ní ti yíkì niin ki bàn̄ Seesaaree, ní ki kɔ́ Fiiliipi dumpu. U sá un sòoǹ Yeesu nyɔɔbummɔɔndi ki sá binib biluli bin bi nìn lēēbí nīn yàkatī tijinee kansikin ubɔee. 9U nìn cáá bisapɔmbi binaa bin kaa nyí bininjabee, bi nìn sá Unimbɔti bɔnaatiliibi. 10Ti nìn kāl̀ u-cee ki yúntì fiii, ní Unimbɔti bɔnaatiliu ubɔ, bi yíì-u Agaabusi, nyánní Juudee ki dɔ́miń ti-cee. 11Kijapaayee yɔ̃oǹ Pɔɔl dambalau ní ki dūu bɔ́ob́ u-taaŋi nì u-ŋalii, ní ki bí yii: “Pīlfìmaan Unimbɔti Fām nín lī puee! Uninja un di yaa yì dambala neeyee, Juuda yab dàá bɔ́ob́ udaan míǹ ní Jeerusaleem, ní kí dū-u kí tīī bin kaa sá Juuda yabee.” 12Ti gbìl̄ mimmee, ní timbi nì laakin ti kɔ́òyee yab bíī gbàam̄ Pɔɔl yii ú taa cù Jeerusaleem. 13Ní Pɔɔl bí-ti yii: “Ba ŋá ní ni sūǹ ki bíiĺ m-pɔbil míǹ? Báà bi yaa làá bɔ́ob́-mi kí kpò-mi gba Jeerusaleem niin ti-Dindaan Yeesu puɔɔɔ, maa mɔ́tí!” 14Ti lī-u tikɔkɔ kaa ŋúń-uee, ní ti cāntì-u, ní ki bí-u yii: “Too, ti-Dindaan yaa là miŋyee, án ŋá míǹ!” 15Iwiin gbanti boonee, ní ti bɔ́ntì ki nín jɔ́ḿ Jeerusaleem. 16Kriisitoo yab bin bí Seesaareeyee biba céeǹní-ti ki cáā cūnnì kijapaai kin bi nìn yíì Minaasɔnee dumpu. U nìn sá Siipil, ki nìn fɔ̃ɔ̃ ki kíí dooooyee, úǹ cee ní bi nìn kɔ́ǹ-ti 17Ti bàn̄ Jeerusaleemee, ní nnabiyaamu fɔ̃ɔ̃-ti nì dipɔɔpindi. 18Kutaa wúntèe ní ti nì Pɔɔl búntì Jaaki cee. Niin ní bikpilib kɔkɔ nìn kpáfì. 19U jáam̀-bi ki dɔ́òyee, ní ki bíī sòoǹ ki bɔ́bití-bi Unimbɔti nín dī u-pu ki túń ditundi din bin kaa sá Juuda yabee kansikinee. 20Bi gbìl̄ mimmee, ní ki nyɔ́ŋkì Unimbɔti. Ní bi bí-u yii “Ti-nabiki, a ká Juuda yab kansikin binib kutukub tikpil nín kpántì Kriisitoo yab, bi-kɔkɔ ŋúb́ Mooisi marab tiŋan pueeyaa! 21Di sá bi tùkū-bi yii a dàkà Juuda yab bin kɔ́ò binicambi kansikinee yii bí fá Mooisi marab kí taa ti nín̄ gífí bi-biyaamu, kí fá ti-naanjab koobiliŋ mun. 22Báà an ŋá pu bi-kɔkɔ dàá béé yii a dɔ́miń. Mimmee, ti dàá ŋá mana kɔŋkɔnnee? 23Míǹ puee, ti dàá tùkù-si a nín dàá ŋá puee. Bininjab binaa biba bí ti-kansikin doo bin pɔ̃oǹ, kii Mooisi marau nín lī puee bí taa kòol̄-bi bí nīn kíǹ ki kòɔ́ tiwan tiba ali kí nīn cí ŋyunti ŋubɔ kí dāá nín kòotī. 24Yòon̄-bi kí cù si nì bi kɔkɔ ń ŋá saraabi kí kòotī-bi, kí pà animil bí kòol̀-bi. Niinee ní báà ŋma dàá béé yii tin ní bi sòoǹ a-puee kaa sá ibaamɔn, ní kí ká yii sisi aba bí kii bin dī marabee nín bí puee. 25An yaa kíǹ bin kaa sá Juuda yab ki fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee, ti nìn ŋmàn̄ takalda ki tùkū-bi yii timbi kpēēyii an ŋān̄ bí taa ti ŋmɔ́ tinan tin bi tɔ̃otì awaayee, kí taa ŋmɔ́ fatiku nì tiwan tin baa lāntì fatiku nyáńee, kí taa ŋá tilaakpaal mun.” 26Kutaa wúntèe ní Pɔɔl yɔ̃oǹ bininjabee, ní u nì bi cūtì ki lēekì saraabi, ní ki kɔ́ Kunimbɔtidiin. Niin ní Pɔɔl yɔ́oǹ ŋwiin ŋun bi dàá kòotēe nì báà ŋma nín dàá dāá cáań saraabi bin biŋyee. 27Ŋwinluluútee cá dikuntilee, ní Juuda yab biba bin nyánní Asiiyee ká Pɔɔl Kunimbɔtidiin. Niinee ní bi fíiǹ báà ŋma landɔkɔŋu ŋá mbaanti, ní bi cúú Pɔɔl. 28Bi cúú-uee, ní ki kíǹ ki bíī tátí yii: “Israyeel yab, jòoḿmaan-ti! Kpèèmaan, uninjee dee un cá an kɔkɔ ki sòoǹ báà ŋma cee ki bíiĺ Israyeel yab yindi nì Mooisi marab nì Kunimbɔtidiiyee. Ali gba, u yāntì bin kaa sá Juuda yabee kɔ́ Kunimbɔtidiin, ki bíil̀ circir kɔŋkooŋŋu gbanti!” 29(Kun yì-tèe di sá, bi nìn ká u nì Troofiim un sá Eefeesee kitiŋin, ní bi dākafì yii Pɔɔl nìn cáá-u ki kɔ́ǹ Kunimbɔtidiin.) 30Niin ní kitimmɔŋee fɔ̃ɔ̃ ki píĺ dàiii, ní binib nyánní ajan kɔkɔ ki dɔ́miń ki cúú Pɔɔl ki dáaĺ-u ki nyántì Kunimbɔtidiin, ní ki dū mpunyɔmu ki pīiǹ dicilpu niin. 31Bi nín nìn péēnyàab̀ kí kpò-uee puee, an pūtì kpáàā péēbàn̄ Room yab soojakpikpaanu, yii fìkìlfikil ubɔ kɔ́oń Jeerusaleem tiŋki kɔkɔn. 32Dicilpu niinee, kijapaayee yɔ̃oǹ soojab ki kpáaǹ bi-kpilib biba ki sáń ki nín cá samaayee cee. Bi dāa ká usoojakpilee nì u-yab páaǹnée, ní bi gbēeǹ, kaa ti bíī gbáà Pɔɔl. 33Niinee ní Room yab soojakpikpaanu dāatìi cúú Pɔɔl, ní ki bí yii bí dū ikusaka ili kí bɔ́ob́-u, ní u bālfì-bi un Pɔɔl sée nì tin u ŋée. 34Kunipaau kansikinee, biba tátí ki lì tiba, ní bin kíǹee mun cáá tiba, an di nìn yì-tì waa nìn ŋúń ki béè mbaamɔn, ní u bí yii bí cáá-u kí cùnnì soojab dumpu. 35Ŋyunti ŋun bi bāań akɔl puee, samaayee kɔkɔ nín páb́ Pɔɔl mpɔn puee ní soojab nìn yɔ̃oǹ-u ki túǹ, kí mɔ̄tì u-pu. 36Kun puee binib nìn wīikí tikpil ki pá u-boon ki tátí yii bí kpò-u. 37Bi tɔ́ob́ kí kɔ́ soojab dumpuee, ní Pɔɔl bālfì usoojakpikpaan yii: “A kíikí ḿ sòoǹ nì si tibaaa?” Ní ukpilee fātìi bālfì-u yii: “A gbìl̀ greeki sooniaaa? 38Sii di kaa sá Ueejipitija un là kí bīil̀ kitiŋ yaadal nee, ki yíkìi yɔ̃oǹ digaŋgandambi kutukub binaa ki cūnnì kupɔɔuneeee?” 39Ní Pɔɔl kíí-u yii: “Man sá Ujuudaja ní, ní bi màl̄-mi Taarsi, Siiliisii tiŋkpaaŋkin. M baasii sá kitiŋkpaaŋŋi tindambiki ní, m gbāam̀-si, pɔ̄-mi nsan ḿ sòoǹ nì samaa!” 40Niinee ní usoojakpikpaanee pú-u mpaan. Ní Pɔɔl yúl̀ akɔl pu ki yɔ̃oǹ u-ŋal ki téefì samaa. Niinee ní báà ŋma ŋmíl̀ fɔ́ŋfɔŋ. Ní u yɔ̃oǹ dinyɔɔbundi ki bíī sòoǹ nì samaa nì Eebru soonin, yii:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\