ATUUN 22

1“M-baabi nì m-nabiyaamu, pīlfìmaan kɔŋkɔnnee tibɔti tin m cáá kí tùkù-nee!” 2Bi nín gbìl̄ u bíī sòoǹ nì bi Eebru sooniee, ní bi mɔ̄tìi ŋmíl̀ díkídiki. Ní Pɔɔl bí-bi yii: 3“Man sá Ujuudaja ní, bi màl̄-mi Taarsi Siiliisii tiŋkin, ama kitiŋ nee poon ní m kāl̀ ki wíiǹ. Gamaliyeel cee ní m nìn bí ki bífì ti-naanjab marab kɔkɔ, ní ki nìn cáá dipɔɔndi Unimbɔti bɔtin tiŋan, kii díǹ wiiŋŋu ni mun nín cáá dipɔɔndi pu nan ní. 4M nìn páb́ bin nìn nɔ́ɔ́ ti-Dindaan saŋŋuee, ali ki kūū biba, ki cútì bininjab nì binimpoobi ki tɔ́ sarkan. 5Usaraaŋakpil nì bibɔsooŋkpilib kɔkɔ nìn kántì m nín nìn ŋáaǹ puee, bíǹ di ŋūǹ kí tùkù-ni mbaamɔn. Bíǹ gba di nìn tīī-mi takaldab ḿ cáá tīī Juuda yab kpilib bin kɔ́ò Damaasee kí ŋmā kí cúú Kriisitoo yab bin bí niinee, kí bɔ́obiń-bi ikusaka kí cáań Jeerusaleem bí dáaĺ bi-tafaliŋ.” 6“Ki cá kuwiŋkuluuee, m nìn bí nsanni ki tɔ́ob́ Damaasi. Dicilpu niinee ní ŋwalfikpaŋkpaan ŋubɔ nyánní yilpu ki dɔ́miń ki māntìi tú-mi ki wāĺ nyákányaka, 7ní m lítì kitiŋ. Niinee ní m gbìl̄ nneen ŋubɔ bíī lì-mi yii: 'Sɔɔl, Sɔɔl, ba ŋá ní a páb́-mi míǹ?' 8Ní m fātìi bālfì-u yii: 'An sá sii ŋma, m-Dindaan?' Ní u kíí-mi yii: 'An sá man Yeesu Naasaareeti yɔu un a páb̀ee.' 9Bin nìn bí m-ceeyee nìn ká ŋwalfi, ama ní kaa nìn nín gbìl̄ nneen ŋun sòon̄ nì mee pu. 10Niinee ní m bí yii: 'Mimmee, m dàá ŋá mana, m-Dindaan?' Ní ti-Dindaan bí-mi yii: 'Yīkìí nīn cá Damaasi. Niin ní bi dàá tin tùkù-si tin tin Unimbɔti bí yii á ŋée.' 11Ŋwalfee nín nìn jīliŋkì m-nimiliŋ puee, maa nìn gítī wāĺ, ní man nì bin nìn nɔ́ɔ́yee cúú m-ŋal ki dātì-mi ki cūnnì Damaasi. 12“Uninja ubɔ nìn bí niin, bi yíì-u Ananiyasi. U nìn néeń Unimbɔti ki nɔ́ɔ́ ti-marab deedee, ní Juuda yab bin nìn kɔ́ò Damaasee kɔkɔ nìn pàkà-u. 13Kijapaayee dɔ́miń ki yúl̀ m-cee, ní ki bí yii: 'M-nabiki Sɔɔl, ŋúbití a-nimiliŋ!' Kpalaa niinee, ní m cúū ŋúbitì, ní ki wál̀-u. 14Ní u bí-mi yii: 'Ti-naanjab Nimbɔtiuee di lēē-si dooooyee ki yɔ́oǹ yii á béé u nín là puee kí ká Deedeedaan un u lēēki túnnée kí gbìl̄ u-neen. 15Sii di dàá nīn sá u-seeraleeliu, kí sòoǹ binib kɔkɔ nimiin tin tin a kée nì tin a gbìl̄ee. 16Míǹ puee ba di gítī ŋúb́-si kɔŋkɔnnee? Yīkìm̄ kí kúuǹ kí yíiń ti-Dindaan bí fàl̀-si Unimbɔti nyim á ká a-kpitii pɔ̄tam.' ” 17Pɔɔl nìkī ki lī yii: “M dāa fātìń Jeerusaleemee, ní ki kɔ́ Kunimbɔtidiin ki bíī mèé Unimbɔtee ní an fītì-mi ní m wál̀ ti-Dindaan. 18Ní u tùkū-mi yii: 'Nyā Jeerusaleem malaa, kun puee baa làá fɔ̃ɔ̃ tibɔti tin a bíī sòoǹ m-puee kí kíí.' 19Ní m fātìi kíí-u yii: 'Ti-Dindaan, kee, bíǹ bi-ba nyí-mi, m nín nìn yìiǹ Jeerusaleem akpafidiin ni ki cútí bin nɔ́ɔ́-see ki gbáà-bi ki cáā tòɔ́ sarkeeyaa! 20Kee, bi nyí, daliŋkin bi bíī kù a-seeraleeliu Eetiyeenee, man di nìn bí niin ki bí yii u máaǹ ŋkúm, ní ki fɔ̃ɔ̃ bin bíī kù-uee bɔkutiŋ ki ŋúb́eeyaa!' 21Ama ní u bí-mi yii: 'Nín̄ cá. Bin bí ndan kaa sá Juuda yabee cee ní m tūǹ-si!' ” 22Samaayee pílfiǹ Pɔɔl ki tin sāā laakin u bí yii ti-Dindaan tú-u bin kaa sá Juuda yabee ceeyee. Niinee ní bi yíkì ki bíī tátí yii: “Bí kpòmaan uninja nee, bí taa tàan̄-u, waa máaǹ kí nīn bí!” 23Niinee ní bi bíī pùlfī ki pèetī bi-bɔkutiŋ ki fīintí, ní ki jáfí ntam ki tòɔ́ kutaa. 24Ní usoojakpikpaanee bí yii bí cáá Pɔɔl kí kɔ́ǹ soojab dumpu kí gbá-u anaalab kí bàlfì-u kun di yì-tì ní samaa kɔkɔ tátí u-pu mimmee. 25Bi bɔ́ob́-u ki dɔ́ò ki dàá gbá-uee, ní Pɔɔl bí usoojakpil un nìn bí niinee yii: “An máaǹ ní gbá Room tindambiki un bɔti gba baa láá sòon̄eeee?” 26Ukpilee gbìl̄ an nyɔɔbundee, ní ki cūtìi tùkū usoojakpikpaanee yii: “Á nīn nyí nì a-ba! Kijapaayee sá Room tindambiki ní.” 27Niinee ní usoojakpikpaanee dɔ́miń ki bālfì Pɔɔl yii: “A sá Room tindambiki níiin?” Ní Pɔɔl kíí-u yii: “Iiin.” 28Niinee ní usoojakpikpaanee bí yii: “Man pàn̄ animil tikpil ní ki nín kpántì Room tindambiki.” Ní Pɔɔl fātìi bí-u yii: “Bi péēmàl̄-mee m sá Room tindambiki ní.” 29Kpalaayee, bin bàà làá gbá-u kí yàntī ú sòoǹee kākatì ki wāatì-u. Usoojakpikpaanee nín dāa béè yii Pɔɔl sá Room tindambikee, ní tifaandi kɔ́ ú mun u-ba, kun puee u nìn dū ikusaka ní ki bɔ́ob́-u. 30Usoojakpikpaanee là kí béé kun di yì-tì ní Juuda yab ŋúb́ Pɔɔlee. An pu ní kutaa wúntèe u bútì-u ikusaka ní ki bí yii bisaraaŋakpilib nì bibɔsoonliibi kɔkɔ ń kpāfì. Bi kpáfèe, ní u cáań Pɔɔl ki yɔ́oǹ bi-nimiin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\